خرید آنلاین فایل اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو
کلمات کلیدی:جریان تجاری,بهره­ وری کل عوامل, صنعت خودروسازی, داده­ های پانل, ایران,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

بهبود بهره­وری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می­رود. تسریع در این روند، تأثیر مهمی در بهبود رقابت بین­المللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی با داده­های پانل به بررسی اثر جریانات تجاری بر بهره­وری در صنعت خودروسازی کشور ایران طی سالهای 1386-1376 می‌پردازایم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و بهره‌وری کل بنگاهها برآورد می‌گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایه‌گذاری بنگاهها در بخش تحقیق و توسعه بر بهره­وری کل عوامل تولید بررسی شده است.

نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهره­وری کل عوامل بنگاه­ها داشته­اند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه i-ام در میان بنگاههای دیگر بیشتر و میزان سرمایه‌گذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام می­دهد بیشتر باشد، بهره­وری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفق­تر خواهد بود.

کلمات کلیدی: جریان تجاری، بهره­وری کل عوامل، صنعت خودروسازی، داده­های پانل، ایران.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................. 4

1-2-هدف تحقیق..................................................................................................................................... 5

1-3-سؤالات تحقیق................................................................................................................................. 5

1-4-روش تحقیق...................................................................................................................................... 5

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 7

2-2-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور.................................................................... 8

2-3-مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور........................................................................ 15

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 31

3-2-تاریخچه بهره­وری............................................................................................................................. 32

3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن............................................................................ 34

3-4-بهره­وری جزئی.................................................................................................................................. 36

3-5-بهره­وری کل عوامل تولید.............................................................................................................. 37

3-6-بهره­وری کلی..................................................................................................................................... 37

3-7-بهره­وری و شاخص­های آن .......................................................................................................... 38

3-7-1-شاخص بهره­وری جزیی (PFP)...................................................................................... 39

3-7-2-شاخص بهره­وری كل (TFP)........................................................................................... 39

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل.............................................................................................. 40

الف) سرمایه­گذاری خارجی............................................................................................................... 40

ب) تحقیق و توسعه............................................................................................................................ 40

ج) سیاست تجاری............................................................................................................................... 40

د) آموزش و تحصیلات....................................................................................................................... 44

ه) کارایی و دانش مدیریت................................................................................................................. 44

3-9-اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل................................................................................................... 46

3-9-1-روش­های غیر پارامتری...................................................................................................... 46

3-9-2-روش پارامتری....................................................................................................................... 46

3-9-2-1-پسماند سولو.............................................................................................................. 48

3-10-ساختار الگو..................................................................................................................................... 48

3-11-تعریف متغیرها.............................................................................................................................. 51

3-12-روش تحقیق................................................................................................................................... 51

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)............................................................ 52

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی.................................................................. 54

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو.................................................................................................. 54

3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین.............................................................................................. 56

3-14-3-آزمون فیشر........................................................................................................................ 58

3-15-آزمون‌های تشخیص..................................................................................................................... 59

3-15-1-آزمون چاو........................................................................................................................... 59

3-15-2-آزمون بروش- پاگان......................................................................................................... 60

3-15-3-آزمون هاسمن.................................................................................................................... 61

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 63

4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده..................................................................................................... 64

4-2-1-تولید........................................................................................................................................ 65

4-2-2-موجودی سرمایه................................................................................................................... 65

4-2-3-نیروی کار............................................................................................................................... 67

4-2-4-بهره­وری کل عوامل تولید.................................................................................................. 67

4-2-5-تحقیق و توسعه.................................................................................................................... 67

4-2-6-الگوی تجاری.......................................................................................................................... 67

4-3-آزمون ایستایی در داده­های پانلی................................................................................................ 68

4-3-1-آزمون ایستایی لوین، لین و چو....................................................................................... 68

4-3-2-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا......................................................................................... 69

4-4-آزمون­های تشخیص........................................................................................................................ 69

4-4-1-آزمون چاو.............................................................................................................................. 70

4-4-2-آزمون بروش- پاگان............................................................................................................ 71

4-4-3-آزمون هاسمن....................................................................................................................... 72

4-5-نتایج تخمین ................................................................................................................................... 73

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 77

5-2-خلاصه................................................................................................................................................ 77

5-3-نتیجه­گیری........................................................................................................................................ 78

5-4-توصیه­های سیاست­گذاری............................................................................................................. 80

5-5-پیشنهاد برای تحقیق آینده........................................................................................................... 80

5-6-محدودیت های تحقق..................................................................................................................... 80

فهرست منابع و مأخذ

منابع آماری.................................................................................................................................................. 81

منابع فارسی................................................................................................................................................. 85

منابع لاتین................................................................................................................................................... 87

پیوست............................................................................................................................................................... 89

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول4-1 معناداری مقدار λ جهت بدست آوردن موجودی سرمایه.............................................. 66

جدول4-2 بررسی آزمون ایستایی لوین، لین و چو در معادله تولید.............................................. 68

جدول4-3 بررسی آزمون ایستایی فیشر و مربع کا در معادله بهره­وری کل عوامل ................... 69

جدول 4-4 بررسی آزمون چاو در معادله تولید.................................................................................... 70

جدول 4-5 بررسی آزمون چاو در معادله بهره­وری کل عوامل ....................................................... 70

جدول 4-6 بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله تولید.................................................................. 71

جدول 4-7 بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله بهره­وری کل عوامل......................................... 71

جدول 4-8 بررسی آزمون هاسمن در معادله تولید............................................................................ 73

جدول4-9 نتایج کلی تخمین در معادله تولید.................................................................................. 74

جدول4-10 نتایج کلی تخمین معادله بهره­ وری کل عوامل ............................................................ 74

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ:پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ,پرسشنامه ,کیفیت زندگی, QLQ

پاورپوینت مفاهیم اصلى تکنولوژى آموزشى:پاورپوینت مفاهیم اصلى تکنولوژى آموزشى,دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلى تکنولوژى آموزشى,پاورپوینت تکنولوژى آموزشى چیست,دانلود پاورپوینت تکنولوژى آموزشى چیست,پاورپوینت فناوری آموزشى چیست,دانلود پاورپوینت فناوری آموزشى چیست,دانلود مفاهیم اصلى تکنولوژى آموزشى,مفاهیم اصلى تکنولوژى آموزشى,تحقیق مفاهیم اصلى تکنولوژى آموزشى,دانلود تحقیق مفاهیم اصلى ت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان,مبانی نظری پایان نامه ایمان مذهبی و سلامت روان,مبانی و پیشینه نظری ایمان مذهبی و سلامت روان,فصل دوم پایان نامه ایمان مذهبی و سلامت روان,مبانی نظری ایمان مذهبی و سلامت روان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ایمان مذهبی و سلامت روان,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش ایمان مذهبی و سلامت روان,ایمان مذهب

پاورپوینت جمعیت فعال چیست:پاورپوینت جمعیت فعال چیست,دانلود پاورپوینت جمعیت فعال چیست,پاورپوینت رایگان جمعیت فعال چیست,پاورپوینت تعریف جمعیت فعال,پاورپوینت آشنایی با جمعیت فعال,پاورپوینت مفهوم جمعیت فعال,دانلود جمعیت فعال چیست,جمعیت فعال چیست,تحقیق جمعیت فعال چیست,پروژه جمعیت فعال چیست,دانلود پاورپوینت تعریف جمعیت فعال,دانلود پاورپوینت آشنایی با جمعیت فعال,دانلود پاورپوینت مفهوم جمعیت فعال,

پاورپوینت بررسی بورس اوراق بهادار تهران از دریچه ورود شرکت‌ها به بورسهای منطقه ای و بین المللی:بررسی بورس اوراق بهادار تهران از دریچه ورود شرکت‌ها به بورسهای منطقه ای و بین المللی,پاورپوینت بررسی بورس اوراق بهادار تهران از دریچه ورود شرکت‌ها به بورسهای منطقه ای و بین المللی,دانلود پاورپوینت بررسی بورس اوراق بهادار تهران از دریچه ورود شرکت‌ها به بورسهای منطقه ای و بین المللی,حسابداری,پاورپوینت حسابداری,دانلود پاورپوینت حسابداری,پاورپوی

پاورپوینت قالب گیری و روشهای آن:قالب گیری و روشهای آن

طراحی جرثقیل سقفی:طراحی جرثقیل سقفی,پروژه طراحی جرثقیل سقفی,دانلود پروژه طراحی جرثقیل سقفی,طراحی اجزا,پروژه طراحی اجزا,دانلود پروژه طراحی اجزا,دانلود,دانلود پروژه

پاورپوینت دوربین های تمام خودکار (فرهنگ و هنر هفتم):پاورپوینت دوربین های تمام خودکار (فرهنگ و هنر هفتم) ,پاورپوینت دوربین های تمام خودکار,پاورپوینت دوربین های تمام خودکار فرهنگ و هنر هفتم,پاورپوینت فرهنگ و هنر هفتم,پاورپوینت درس دوربین های تمام خودکار,دانلود پاورپوینت دوربین های تمام خودکار

افزایش سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان:مقاله افزایش سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان دانلود مقاله سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان,مقاله,داش آموز,سلامت جسمانی,روانی,سلامت روانی,جسمانی,دانلود,و

پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش دوم ):عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,دانلود پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,عوامل تخریب بتن,پاورپوینت عوامل تخریب بتن,دانلود پاورپوینت عوامل تخریب بتن,راه کارهای ترمیم بتن ,پاورپوینت راه کارهای ترمیم بتن ,دانلود پاورپوینت راه کارهای ترمیم بتن ,ترمیم و تکنولوژی بتن ,پاورپوی