فایل جرائم علیه تمامیت جسمانی

جرائم علیه تمامیت جسمانی
کلمات کلیدی:جرائم علیه تمامیت جسمانی ,صدمات بدنی,قتل عمدی,قتل,قطع عضو,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممكن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد كه به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غیر قانونی كه مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی كه باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است كه منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این كه عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور كلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب كشورها موارد ترك فعلی را كه ممكن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب

۱
مقدمه – صدمات بدنی ۱
مبحث اوّل ۲
قتل عمدی ۲
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام ۳
۱- قتل نفس در ادیان مختلف ۳
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید ۴
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه ۵
۱- تعریف قتل عمدی ۵
تعریف قتل عمدی پیشنهادی: ۷
۲- ارکان قتل عمدی ۷
الف- رکن مادی قتل ۷
اوّل- وجود شخص زنده ۷
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه ۸
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی ۱۲
دوم- فعل مادی قتل عمدی ۱۷
بند (الف)- فعل مثبت مادی ۱۷
بند (ب)- ترک عمل ۱۹
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی ۲۳
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی ۲۴
اول- قتل عمدی به معنی خاص ۲۵
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده ۲۵
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین ۲۷
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ ۳۰
ج- رکن قانونی قتل عمدی ۳۳
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید ۳۴
دوم- خصوصیات قصاص ۳۶
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص: ۳۸
(ج)- جنسیت در قصاص: ۳۸
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام: ۳۹
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران: ۴۰
۱- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص: ۴۵
۲- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص ۴۵
سوم- شرایط اجرای قصاص ۴۶
بخش سوم – اثبات قتل ۵۴
۱- اقرار ۵۵
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی ۵۵
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران ۵۶
ج- صحت در اقرار ۵۷
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه ۵۷
۲- شهادت ۵۹
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی ۶۲
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه ۶۳
ج- شهادت منتهی به وضع لوث ۶۴
۳- قسامه ۶۵
الف- سوگند عادی ۶۵
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه ۶۵
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه ۶۷
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض ۶۸
موارد لوث و ضرورت قسامه ۶۸
۲- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض ۶۹
۳- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن ۷۱
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل ۷۱
۴- علم قاضی ۷۱
فهرست منابع و مآخذ : ۷۳

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت طراحی خانه پایدار:دانلود پاورپوینت طراحی خانه پایدار,معماری پایدار,بررسی طراحی خانه پایدار,معماری,خانه پابدار در اقلیم گرم و خشک,راهکارهای طراحی پایدار,دیوار ترومپ,اصول معماری پایدار,پروژه معماری,خانه پایدار,لزوم احداث ساختمان به صور,پاورپوینت خانه پایدار

پاورپوینت خوانایی در شهر:دانلود پاورپوینت خوانایی در شهر,خوانایی در شهر,خوانایی راه ها,پاورپوینت خوانایی در شهر,پاورپوینت شهرسازی,خوانایی وشهر مدرن,پاورپوینت معماری,خوانایی و شهر سنتی,خوانایی,پاورپوینت بررسی خوانایی در شهر

پاورپوینت بررسی بوتولیسم:دانلود پاورپوینت بررسی بوتولیسم,پاورپوینت بررسی بوتولیسم,بررسی بوتولیسم,بوتولیسم,پاورپوینت بوتولیسم,تعریف بوتولیسم,آشنایی با بوتولیسم,كلستریدیوم بوتولینیوم,اكولوژی كلستریدیوم بوتولینوم,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت پیچ و مهره و گل میخ ؛ نکات کاربردی پیرامون آن:پیچ و مهره و گل میخ؛ نکات کاربردی پیرامون آن,پاورپوينت پیچ و مهره و گل میخ؛ نکات کاربردی پیرامون آن,دانلود پاورپوينت پیچ و مهره و گل میخ؛ نکات کاربردی پیرامون آن,پیچ و مهره و گل میخ,پیچ و مهره,پاورپوینت عمران,عمران

پاورپوینت معماری ارگانیک و مفهوم آن:معماری ارگانیک و مفهوم آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و تصمیم­ گیری سهامداران: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و تصمیم­ گیری سهامداران, مبانی نظری و پیشینه تحقیق, بورس اوراق بهادار و تصمیم­ گیری سهامداران, مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,بورس اوراق بهادار , تصمیم­ گیری سهامداران

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت:مبانی نظری وپیشینه تحقیق ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت,مبانی نظری پایان نامه ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت,مبانی و پیشینه نظری ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت,فصل دوم پایان نامه ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت,مبانی نظری ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفی

پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته):دانلود پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته),استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته),تئوری مدیریت پیشرفته,پاورپوینت استعاره های جدید تئوری مدیریت پیشرفته ,استعاره های سازمانی,پاورپوینت استعاره های جدید(تئوری مدیریت پیشرفته)

پاورپوینت انواع سیستم قالب عایق ماندگار :انواع سیستم قالب عایق ماندگار ,پاورپوینت انواع سیستم قالب عایق ماندگار ,دانلود پاورپوینت انواع سیستم قالب عایق ماندگار ,سیستم قالب عایق ماندگار ,قالب عایق ماندگار مسطح عمودی,قالب عایق ماندگار مسطح پانلی,قالب عایق ماندگار بلوکی,دیوار باربر با قالب‌های عایق ماندگار بلوکی پلی استایرن و نئوپور,قالب ماندگار پلیمریدانلود پاورپوینت فنی مهندسی,پاورپوینت فنی مهندسی,فنی مهندسی,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت مهندسی عمران,مهندسی عمران

تحقیق اثبات عدم تحریف قرآن:اثبات عدم تحریف قرآن,ادله عدم تحریف قرآن,عدم تحریف قرآن,دلایل عدم تحریف قرآن,تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق معارف اسلامی,تحقیق تاریخ اسلام,تحقیق دروس عمومی,دانلود تحقیق دروس عمومی,پروژه اندیشه اسلامی,تحقیق درس اندیشه اسلامی,تحقیق درس تاریخ اسلامی