فایل جرائم علیه تمامیت جسمانی

جرائم علیه تمامیت جسمانی
کلمات کلیدی:جرائم علیه تمامیت جسمانی ,صدمات بدنی,قتل عمدی,قتل,قطع عضو,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممكن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد كه به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غیر قانونی كه مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی كه باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است كه منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این كه عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور كلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب كشورها موارد ترك فعلی را كه ممكن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب

۱
مقدمه – صدمات بدنی ۱
مبحث اوّل ۲
قتل عمدی ۲
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام ۳
۱- قتل نفس در ادیان مختلف ۳
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید ۴
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه ۵
۱- تعریف قتل عمدی ۵
تعریف قتل عمدی پیشنهادی: ۷
۲- ارکان قتل عمدی ۷
الف- رکن مادی قتل ۷
اوّل- وجود شخص زنده ۷
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه ۸
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی ۱۲
دوم- فعل مادی قتل عمدی ۱۷
بند (الف)- فعل مثبت مادی ۱۷
بند (ب)- ترک عمل ۱۹
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی ۲۳
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی ۲۴
اول- قتل عمدی به معنی خاص ۲۵
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده ۲۵
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین ۲۷
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ ۳۰
ج- رکن قانونی قتل عمدی ۳۳
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید ۳۴
دوم- خصوصیات قصاص ۳۶
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص: ۳۸
(ج)- جنسیت در قصاص: ۳۸
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام: ۳۹
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران: ۴۰
۱- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص: ۴۵
۲- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص ۴۵
سوم- شرایط اجرای قصاص ۴۶
بخش سوم – اثبات قتل ۵۴
۱- اقرار ۵۵
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی ۵۵
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران ۵۶
ج- صحت در اقرار ۵۷
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه ۵۷
۲- شهادت ۵۹
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی ۶۲
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه ۶۳
ج- شهادت منتهی به وضع لوث ۶۴
۳- قسامه ۶۵
الف- سوگند عادی ۶۵
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه ۶۵
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه ۶۷
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض ۶۸
موارد لوث و ضرورت قسامه ۶۸
۲- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض ۶۹
۳- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن ۷۱
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل ۷۱
۴- علم قاضی ۷۱
فهرست منابع و مآخذ : ۷۳

ادامه مطلب و دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار:پیشینه و مبانی نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار,مبانی نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار,پیشینه نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار,پیشینه و مبانی نظری ,نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار,نسبت های مالی, پیش بینی بحران کسب و کار

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (1):پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ,دانلود و خرید پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ,خرید و دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ,خرید پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ,دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ,دانلود و خرید پروژه پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ,خرید کتاب پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ,دانلود کتاب پاورپوین

پروژه مالی:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت آزمایشگاه عملیات واحد:پاورپوینت آزمایشگاه عملیات واحد,آزمایشگاه عملیات واحد,عملیات واحد,پاورپوینت عملیات واحد,پاورپوینت درس آزمایشگاه عملیات واحد,تحقیق درمورد آزمایشگاه عملیات واحد,دانلود مقاله آزمایشگاه عملیات واحد,دانلود پاورپوینت آزمایشگاه عملیات واحد,برج تقطیر,برج پر شده,استخراج از جامدات,برج های سینی دار,پوسته و سینی ها,فواصل سینی ها از یكدیگر,مجاری

پاورپوینت با مصالح بومی اقلیم های مختلف ایران آشنا شویم:پاورپوینت با مصالح بومی اقلیم های مختلف ایران آشنا شویم,مصالح بومی اقلیم های مختلف,مصالح بومی اقلیم معتدل ومرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر),مصالح بومی اقلیم سرد ( کوهستان های غربی ),مصالح بومی اقلیم گرم وخشک ( فلات مرکزی),مصالح بومی اقلیم گرم ومرطوب ( سواحل جنوبی),مصالح بومی

پاورپوینت تئوری های اثباتی حسابداری (فصل سوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد):پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مهد با عنوان تئوری های اثباتی حسابداری ,پاورپوینت تئوری های اثباتی حسابداری ,پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد,پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مهد,پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مهد,

جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی:حفظ میراث فرهنگی , ایران , تمهیدات جهانی,حقوقی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق, سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی, مبانی نظری,پیشینه تحقیق ,سکونتگاه های غیررسمی , سرمایه اجتماعی

پاورپوینت زندگینامه آنتونی گیدنز:پاورپوینت زندگینامه آنتونی گیدنز,دانلود پاورپوینت زندگینامه آنتونی گیدنز,پاورپوینت رایگان زندگینامه آنتونی گیدنز,پاورپوینت زندگی نامه آنتونی گیدنز,پاورپوینت بیوگرافی آنتونی گیدنز,پاورپوینت آشنایی با آنتونی گیدنز,پاورپوینت نظریه ساختاربندی گیدنز,دانلود زندگینامه آنتونی گیدنز,زندگینامه آنتونی گیدنز,پروژه زندگینامه آنتونی گیدنز,تحقیق زندگینامه آنتونی گیدنز,دانلود پاورپوینت زندگی نامه آنتونی گیدنز,دانلود پاورپوینت بیوگرافی آنتونی گیدنز,

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله:دوست یابی های اینترنتی , دانشجویان ,چت,دنیای مجازی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه