فایل جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه
کلمات کلیدی:دانلود جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,دانلود مجموعه تست رشته تغذیه,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلود جزوه
مجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95
سؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس

1- در موقع عبور هوا از حفرههای بینی، کدام تغییرات در هوای تنفسی بوجود میآید؟

الف) تعدیل درجه حرارت ب) ضد عفونی شدن

ج) مرطوب شدن د) هر سه این تغییرات

2- تحریک عطسه به علت تحریک کدام مخاط است؟

الف) نایژهها ب) حنجره ج) حلق د) بینی

3- هوای جاری تنفسی چند میلیلیتر است؟

الف) 44 ب) 550 ج) 1000 د) 2000

4- مرکز تنظیم حرکات تنفسی واقع در:

الف) پل مغزی ب) پیاز نخاع

ج) تالاموس د) قشر مغز

5- کدام در کنترل تنفس نقشی ندارد؟

الف) بصلالنخاع ب) پل مغزی

ج) کمورسپتورها در ریه د) کمورسپتورها در قوس آئورت

پاسخنامه ی فیزیولوژی دستگاه تنفس

1- گزینهی (د) صحیح است.

هنگامی که هوا از بینی عبور میکند، سه کار تنفسی مشخص توسط حفرههای بینی انجام میشود:

1- هوا توسط سطوح گسترده شاخکها و تیغه میانی گرم میشود، 2- هوا هنگام عبور از بینی مرطوب میشود و 3- هـوا

بطور نسبی تصفیه میشود.

2- گزینهی (د) صحیح است.

تحریک مجاری بینی محرك آغازین رفلکس عطسه اسـت. ایمپـالسهـای آوران از طریـق عصـب جمجمـهای پـنجم بـه

بصلالنخاع که محل شروع رفلکس است میروند و رفلکس را به انجام میرسانند.

3- گزینهی (ب) صحیح است.

برای مطالعه بهتر کار ریهها، فیزیولوژیستها مکانیسم عملکرد ریه را در چهار حجم و چهار ظرفیت تقسیمبندی کردهانـد.

حجمهای ریوی عبارتند از:

1) حجم جاری، حجمی از هواست که در هر دم و بازدم عادی وارد ریهها شده و یا از آن خارج میشود و اندازه آن حدود

500 میلیلیتر است؛

سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول

1- با افزایش قطر نورون عصبی، سرعت هدایت ایمپالس در نورون .............

الف) افزایش مییابد. ب) کاهش مییابد.

ج) ثابت میماند . د) به فاکتورهای دیگر وابسته است.

2- مقدار پتانسیل کار پس از پیدایش در رشته عصبی، در حال طی کردن طول آن چه میشود؟

الف) افزایش تدریجی ب) ابتدا افزایش سپس کاهش

ج) تغییر نمیکند د) کاهش تدریجی

3- در کدامیک از مراحل تقسیم سلولی، سیتوپلاسم به دو قسمت تقسیم میشود؟

الف) آنافاز ب) پروفاز ج) تلوفاز د) متافاز

پاسخنامه ی فیزیولوژی عمومی و سلول

1- گزینهی (الف) صحیح است.

سرعت هدایت در فیبرهای عصبی کوچک حدود 25 متر در ثانیه و در فیبرهای عصبی بزرگ حـدود 120 متـر در ثانیـه

است. پس میتوان گفت که هر چه قطر فیبر عصبی بزرگتر شود، سرعت هدایت آن نیز افزایش مییابد.

نکته: میلیندار شدن نورون یا فیبر عصبی سبب افزایش قطر آن و در نتیجه، افزایش سرعت هدایت آن میشود.

2- گزینهی (ج) صحیح است.

هنگامی که پتانسیل عمل در یک نقطه از فیبر پدید آید، بدون تغییر تا انتهای آن فیبر پیش میرود که بـه ایـن پدیـده،

قانون همه یا هیچ گفته میشود.

3- گزینهی (ج) صحیح است.

در آخرین مرحله از تقسیم میتوزی یعنی تلوفاز، غشای هسـتهای جدیـد دور هـر یـک از گـروههـای کروماتیـدی ایجـاد

میشود. مدت کوتاهی بعد از آن، سلول در حد فاصل بین دو هسته شروع به فرورفتن میکند. این عمل سبب جدا شـدن

سیتوپلاسم به دو قسمت و در نتیجه سبب تقسیم سلول به دو سلول مجزا میگردد.


2) حجم ذخیره دمی، حجمی از هواست که پس از یک دم عادی، با فشار میتوان آن را وارد ریهها کرد و حجم آن حدود

3000 میلیلیتر است؛

3) حجم ذخیره بازدمی، حجمی از هواست که پس از یک بازدم عادی، فرد میتواند با فشار آن را از ریههایش خارج کنـد

و مقدار آن حدود 1100 میلیلیتر است؛

4) حجم باقیمانده، حجمی از هواست که پس از قویترین بازدم هم در ریهها بـاقی مـیمانـد و مقـدار تقریبـی آن برابـر

1200 میلیلیتر است.

چهار ظرفیت ریوی هم عبارتند از:

1) ظرفیت دمی مساوی است با حجم جاری به اضافه حجم ذخیره دمی و مقدار آن برابر 3500 میلیلیتر است؛

2) ظرفیت باقیمانده عملی برابر با حجم ذخیره بازدمی به اضافه حجم باقیمانده اسـت و مقـدار تقریبـی آن برابـر 2300

میلیلیتر است؛ «12» مجوعه تست

3) ظرفیت حیاتی برابر با جمع سه حجم جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است و مقدار آن 4600 میلیلیتر است؛

4) ظرفیت کلی ریه کل برابر با مجموع هر چهار حجم ریوی است و مقدار تقریبی آن حدود 5800 میلیلیتر است.

4- گزینهی (ب) صحیح است.

مرکز تنفسی از چند گروه نورون تشکیل شده است که به صورت دو طرفه در بصلالنخاع و قسمت تحتانی پل مغزی قرار

گرفته اند.

5- گزینهی (ج) صحیح است.

مراکز تنفسی در بصلالنخاع و قسمتی از پل مغزی قرار دارند. همچنین نقش کمورسپتورهای آئـورتی ایـن اسـت کـه بـا

کاهش فشار اکسیژن شریانی، سبب تحریک مرکز تنفس و افزایش میزان تـنفس مـیشـوند. امـا کمورسـپتورهای ریـوی،

بیشتر با مواد خارجی وارد شده به ریه ها تحریک میشوند و بیشتر سبب انقباض برونشی میگردنـد. بنـابراین در تنظـیم

حرکات تنفسی کاربردی ندارند.


فهرست مطالبسؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس............................................................................................................................6

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه تنفس........................................................................................................................ 11

سوالات فیزیولوژی دستگاه عصبی....................................................................................................................... 18

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه عصبی....................................................................................................................... 24

سؤالات فیزیولوژی دستگاه گوارش..................................................................................................................... 29

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گوارش.................................................................................................................... 34

سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول ...................................................................................................... 40

پاسخنامهی فیزیولوژی عمومی و سلول .........................................................................................................46

سؤالات فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 52

پاسخنامهی فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 57

سؤالات فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری..................................................................................................................63

پاسخنامهی فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری....................................................................................................................68

سؤالات فیزیولوژی دستگاه گردش خون........................................................................................................................ 74

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گردش خون .................................................................................................. 80
نوع فایل:Pdf

سایز: 562mb

تعداد صفحه:85

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل و آنالیز SWOT:دانلود پاورپوینت تحلیل و آنالیز SWOT,تحلیل و آنالیز SWOT,پاورپوینت SWOT Analysis,آشنایی با SWOT,پاورپوینت بررسی مفهوم SWOT,SWOT,پاورپوینت تحلیل و آنالیز SWOT,SWOT Analysis,بررسی SWOT

پرورش تدریجی روان کودک:روان کودک,هوش کودک,روانشناسی کودک

پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا:دانلود پاورپوینت منظر عینی محور نجارکلا,منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت بررسی منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت شهرسازی,پروژه روش های طراحی شهری,پاورپوینت محور نجارکلا,تحلیل منظر عینی محور نجارکلا,پاورپوینت تحلیل منظر عینی محور نجارکلا

نظام حسابداری شركت باربری وحیدبار:پروژه مالی,نظام حسابداری,شركت باربری وحیدبار

پاورپوینت برنامه ریزی برای اوقات فراغت:درس چهارده مطالعات اجتماعی ششم ,درس برنامه ریزی برای اوقات فراغت ,پاورپوینت درس 14 مطالعات ششم ,سئوالات متن درس 14 مطالعات ششم ,فایل کلاس هوشمند مطالعات اجتماعی

ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری:مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid,ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid,دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری,مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری,کنترل محاسبات مهندسی,برنامه نویسی درجه دوم,ایجاد lightpath پویا,برنامه نویسی عدد صحیح مختلط درجه دوم

پاورپوینت نظریه روابط شی:پاورپوینت نظریه روابط شی,دانلود پاورپوینت نظریه روابط شی,پاورپوینت نظریه روابط شی چیست,دانلود پاورپوینت نظریه روابط شی چیست,دانلود نظریه روابط شی,نظریه روابط شی,تحقیق نظریه روابط شی,دانلود تحقیق نظریه روابط شی,پروژه نظریه روابط شی,دانلود پروژه نظریه روابط شی,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت بانک تسویه بین المللی:دانلود پاورپوینت بانک تسویه بین المللی,مقر و تشکیلات بانک تسویه بین المللی,چهار ویژگی کار کردی بانک تسویه بین المللی,سه نقش مهم بانک تسویه بین المللی,فعالیتهای بانکی بانک تسویه بین المللی,هیئت مدیره بانک تسویه بین المللی,سرمایه بانک تسویه بین المللی,همایش‎های همكاریهای پولی و مالی بین‎المللی ,نام كمیته‎های مرتبط با بانک تسویه بین المللی و

پیشینه و مبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره:پیشینه و مبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره,مبانی نظری مدیریت سودهای غیر منتظره,پیشینه نظری مدیریت سودهای غیر منتظره,پیشینه و مبانی نظری, مدیریت سودهای غیر منتظره,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید):هدف گذاری و تصمیم گیری,پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری,دانلود پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری,کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید,دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید ( هدف گذاری و تصمیم گیری ),پاورپوینت بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری,