فایل جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه
کلمات کلیدی:دانلود جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,جزوه مجموعه تست رشته تغذیه,دانلود مجموعه تست رشته تغذیه,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلود جزوه
مجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95
سؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس

1- در موقع عبور هوا از حفرههای بینی، کدام تغییرات در هوای تنفسی بوجود میآید؟

الف) تعدیل درجه حرارت ب) ضد عفونی شدن

ج) مرطوب شدن د) هر سه این تغییرات

2- تحریک عطسه به علت تحریک کدام مخاط است؟

الف) نایژهها ب) حنجره ج) حلق د) بینی

3- هوای جاری تنفسی چند میلیلیتر است؟

الف) 44 ب) 550 ج) 1000 د) 2000

4- مرکز تنظیم حرکات تنفسی واقع در:

الف) پل مغزی ب) پیاز نخاع

ج) تالاموس د) قشر مغز

5- کدام در کنترل تنفس نقشی ندارد؟

الف) بصلالنخاع ب) پل مغزی

ج) کمورسپتورها در ریه د) کمورسپتورها در قوس آئورت

پاسخنامه ی فیزیولوژی دستگاه تنفس

1- گزینهی (د) صحیح است.

هنگامی که هوا از بینی عبور میکند، سه کار تنفسی مشخص توسط حفرههای بینی انجام میشود:

1- هوا توسط سطوح گسترده شاخکها و تیغه میانی گرم میشود، 2- هوا هنگام عبور از بینی مرطوب میشود و 3- هـوا

بطور نسبی تصفیه میشود.

2- گزینهی (د) صحیح است.

تحریک مجاری بینی محرك آغازین رفلکس عطسه اسـت. ایمپـالسهـای آوران از طریـق عصـب جمجمـهای پـنجم بـه

بصلالنخاع که محل شروع رفلکس است میروند و رفلکس را به انجام میرسانند.

3- گزینهی (ب) صحیح است.

برای مطالعه بهتر کار ریهها، فیزیولوژیستها مکانیسم عملکرد ریه را در چهار حجم و چهار ظرفیت تقسیمبندی کردهانـد.

حجمهای ریوی عبارتند از:

1) حجم جاری، حجمی از هواست که در هر دم و بازدم عادی وارد ریهها شده و یا از آن خارج میشود و اندازه آن حدود

500 میلیلیتر است؛

سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول

1- با افزایش قطر نورون عصبی، سرعت هدایت ایمپالس در نورون .............

الف) افزایش مییابد. ب) کاهش مییابد.

ج) ثابت میماند . د) به فاکتورهای دیگر وابسته است.

2- مقدار پتانسیل کار پس از پیدایش در رشته عصبی، در حال طی کردن طول آن چه میشود؟

الف) افزایش تدریجی ب) ابتدا افزایش سپس کاهش

ج) تغییر نمیکند د) کاهش تدریجی

3- در کدامیک از مراحل تقسیم سلولی، سیتوپلاسم به دو قسمت تقسیم میشود؟

الف) آنافاز ب) پروفاز ج) تلوفاز د) متافاز

پاسخنامه ی فیزیولوژی عمومی و سلول

1- گزینهی (الف) صحیح است.

سرعت هدایت در فیبرهای عصبی کوچک حدود 25 متر در ثانیه و در فیبرهای عصبی بزرگ حـدود 120 متـر در ثانیـه

است. پس میتوان گفت که هر چه قطر فیبر عصبی بزرگتر شود، سرعت هدایت آن نیز افزایش مییابد.

نکته: میلیندار شدن نورون یا فیبر عصبی سبب افزایش قطر آن و در نتیجه، افزایش سرعت هدایت آن میشود.

2- گزینهی (ج) صحیح است.

هنگامی که پتانسیل عمل در یک نقطه از فیبر پدید آید، بدون تغییر تا انتهای آن فیبر پیش میرود که بـه ایـن پدیـده،

قانون همه یا هیچ گفته میشود.

3- گزینهی (ج) صحیح است.

در آخرین مرحله از تقسیم میتوزی یعنی تلوفاز، غشای هسـتهای جدیـد دور هـر یـک از گـروههـای کروماتیـدی ایجـاد

میشود. مدت کوتاهی بعد از آن، سلول در حد فاصل بین دو هسته شروع به فرورفتن میکند. این عمل سبب جدا شـدن

سیتوپلاسم به دو قسمت و در نتیجه سبب تقسیم سلول به دو سلول مجزا میگردد.


2) حجم ذخیره دمی، حجمی از هواست که پس از یک دم عادی، با فشار میتوان آن را وارد ریهها کرد و حجم آن حدود

3000 میلیلیتر است؛

3) حجم ذخیره بازدمی، حجمی از هواست که پس از یک بازدم عادی، فرد میتواند با فشار آن را از ریههایش خارج کنـد

و مقدار آن حدود 1100 میلیلیتر است؛

4) حجم باقیمانده، حجمی از هواست که پس از قویترین بازدم هم در ریهها بـاقی مـیمانـد و مقـدار تقریبـی آن برابـر

1200 میلیلیتر است.

چهار ظرفیت ریوی هم عبارتند از:

1) ظرفیت دمی مساوی است با حجم جاری به اضافه حجم ذخیره دمی و مقدار آن برابر 3500 میلیلیتر است؛

2) ظرفیت باقیمانده عملی برابر با حجم ذخیره بازدمی به اضافه حجم باقیمانده اسـت و مقـدار تقریبـی آن برابـر 2300

میلیلیتر است؛ «12» مجوعه تست

3) ظرفیت حیاتی برابر با جمع سه حجم جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است و مقدار آن 4600 میلیلیتر است؛

4) ظرفیت کلی ریه کل برابر با مجموع هر چهار حجم ریوی است و مقدار تقریبی آن حدود 5800 میلیلیتر است.

4- گزینهی (ب) صحیح است.

مرکز تنفسی از چند گروه نورون تشکیل شده است که به صورت دو طرفه در بصلالنخاع و قسمت تحتانی پل مغزی قرار

گرفته اند.

5- گزینهی (ج) صحیح است.

مراکز تنفسی در بصلالنخاع و قسمتی از پل مغزی قرار دارند. همچنین نقش کمورسپتورهای آئـورتی ایـن اسـت کـه بـا

کاهش فشار اکسیژن شریانی، سبب تحریک مرکز تنفس و افزایش میزان تـنفس مـیشـوند. امـا کمورسـپتورهای ریـوی،

بیشتر با مواد خارجی وارد شده به ریه ها تحریک میشوند و بیشتر سبب انقباض برونشی میگردنـد. بنـابراین در تنظـیم

حرکات تنفسی کاربردی ندارند.


فهرست مطالبسؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس............................................................................................................................6

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه تنفس........................................................................................................................ 11

سوالات فیزیولوژی دستگاه عصبی....................................................................................................................... 18

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه عصبی....................................................................................................................... 24

سؤالات فیزیولوژی دستگاه گوارش..................................................................................................................... 29

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گوارش.................................................................................................................... 34

سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول ...................................................................................................... 40

پاسخنامهی فیزیولوژی عمومی و سلول .........................................................................................................46

سؤالات فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 52

پاسخنامهی فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل................................................................................................................... 57

سؤالات فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری..................................................................................................................63

پاسخنامهی فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری....................................................................................................................68

سؤالات فیزیولوژی دستگاه گردش خون........................................................................................................................ 74

پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گردش خون .................................................................................................. 80
نوع فایل:Pdf

سایز: 562mb

تعداد صفحه:85

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره ، زبان علم:نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره ، زبان علم,مبانی نظری نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره ، زبان علم (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره ، زبان علم

پاورپوینت نقش درخت و فضای سبز در معماری (بخش اول ):نقش درخت و فضای سبز در معماری,پاورپوینت نقش درخت و فضای سبز در معماری,دانلود پاورپوینت نقش درخت و فضای سبز در معماری,نقش درخت در معماری,پاورپوینت نقش درخت در معماری,دانلود پاورپوینت نقش درخت در معماری,نقش فضای سبز در معماری,پاورپوینت نقش فضای سبز در معماری,دانلود پاورپوینت نقش فضای سبز در معماری,مبانی طراحی فضای سبز ,پاورپوینت مبانی طراح

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( برنامه روزانه معتدل ):درس سیزده مطالعات ششم ابتدایی,مطالعات ششم ,اجتماعی ششم ابتدایی,پاورپوینت اجتماعی ششم ,پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی ,درس برنامه روزانه معتدل ,سئوالات درس برنامه روزانه معتدل

تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP:تولید همزمان ,برق, حرارت , سرما,CHP , CCHP,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، مذهب:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، مذهب,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، مذهب,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, جغرافیای سیاسی, ژئوپلیتیک, مذهب

پاورپوینت معرفی شغل وکیل:پاورپوینت در مورد شغل وکیل,پاورپوینت در رابطه با شغل وکیل,پاورپوینت با عنوان شغل وکیل,پاورپوینت با موضوع شغل وکیل,معرفی شغل وکیل,وظایف وکیل,مهارت و دانش مورد نیاز وکیل,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل وکالت,بازارکار و فرصت های شغلی وکالت,میزان درآمد وکیل,شخصیت های مناسب وکیل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,د

پاورپوینت کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی فناوری های نوین ساخت:دانلود پاورپوینت کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی,کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی,کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی فناوری های نوین ساخت,پاورپوینت کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی فناوری های نوین ساخت,مقاله کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی,دانلود مقاله کاربرد نانو در مصالح و تجهیزات ساختمانی ,پروژه کاربرد ن

گمرک در ایران:گمرک در ایران,پروژه ,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی:پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود و خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,خرید و دانلود پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود پروژه پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود کتاب پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود و خر

مبانی و پیشینه نظری خلاقیت:خلاقیت,مبانی و پیشینه نظری خلاقیت,مبانی نظری خلاقیت,پیشینه نظری خلاقیت