خرید اینترنتی فایل بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شركت های خصوصی

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شركت های خصوصی
کلمات کلیدی:حسابداری, اصلاح اشتباهات,شرکتهای خصوصی, تغییردر حسابداری

حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك می كند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.

برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.

مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- کاهش هزینه های نمایندگی5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.

هدف این تحقیق بررسی رابطهتغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.

یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد.

فهرست مطالب

چكیده:1

مقدمه:2

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1مقدمه5

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسأله7

4-1چارچوب نظری تحقیق :9

5-1- اهداف تحقیق. 10

6-1- فرضیات تحقیق. 11

7-1 حدود مطالعاتی. 11

8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق. 11

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه14

2-2- انواع حسابداری. 14

3-2- حسابداری در ایران. 16

4-2- ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده كنندگان برون سازمانی. 16

5-2- ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده كنندگان درون سازمانی. 17

6-2- اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران. 18

7-2- تغییر در حسابداری:20

1-7-2- تغییر در اصول و روشهای حسابداری(تغییر در رویه حسابداری)20

2-7-2- تغییر در برآوردهای حسابداری. 22

3-7-2- تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر. 23

8-2- اجزای عملکرد مالی. 23

9-2- صورت های گزارش عملکرد مالی. 24

1-9-2- صورت حساب سود و زیان. 24

2-9-2- صورت سود و زیان جامع. 25

10-2- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت های مالی. 26

1-10-2- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته26

2-10-2- نحوه ارائه گردش حساب سود (زیان) انباشته28

11-2- اصلاح اشتباهات دوره های قبل. 29

12-2- آثار تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل. 30

13-2- انواع گزارش های مالی. 31

14-2- واحدهای اقتصادی و واحدهای گزارشگر. 31

15-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی. 32

1-15-2- سرمایه گذاران. 32

2-15-2- سرمایه گذاران بالقوه33

3-15-2- استفاده کنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی. 33

4-15-2- فروشندگان کالا و خدمات.. 33

5-15-2- مشتریان. 34

6-15-2- مدیریت.. 34

7-15-2- کارکنان. 34

8-15-2- دولت.. 34

9-15-2-جامعه35

10-15-2- سایر استفاده کنندگان. 35

16-2- هدفهای گزارشگری مالی. 35

17-2- مطالعات پیشین. 36

1-17-2- تحقیقات داخلی. 36

2-17-2- تحقیقات خارجی. 37

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه40

2-3- روش تحقیق. 41

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42

3-3- جامعه آماری. 43

4-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 43

5-3- حجم نمونه وروش برآورد حجم نمونه43

6-3- روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 44

7-3- ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 44

8-3- روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها45

1-8-3- روایی. 45

2-8-3-پایایی(اعتبار)46

9-3- روشهای تجزیه وتحلیل آماری. 47

10-3- آزمون z. 48

11-3- میزان خطا و نحوه قضاوت.. 48

12-3- ناحیه بحرانی. 48

1-12-3- ناحیه بحرانی. 49

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏51

2-4-یافته های توصیفی. 51

3-4-تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 55

1-3-4-نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه63

2-5- خلاصه نتایج. 63

3-5- بحث و نتیجه گیری. 64

1-3-5-نتیجه گیری. 66

4-5- پیشنهادات.. 67

5-5- محدودیت های تحقیق. 67

6-5- زمینه تحقیقات آتی. 68

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:75

منابع لاتین:76

چکیده لاتین. 78

جدول1-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق. 45

جدول2-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق. 47

جدول 1-4تعداد ودرصد جنسیت پاسخ دهنده گان. 52

جدول 2-4-تعداد ودرصدوضعیت سنی پاسخ دهنده گان. 53

جدول 3-4تعداد ودرصدتجربه پاسخ دهنده گان. 54

جدول 4-4 آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks)56

جدول 5-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 57

جدول 6-4نتایج آماری سنجش فرضیه اول. 57

جدول 7- 4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 58

جدول 8-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه دوم58

جدول 9-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 59

جدول 10-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه سوم59

جدول 11-4 نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 60

جدول 12-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه چهارم60

نمدار 1-4- هیستوگرام فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 52

نمودار 2-4- هیستوگرام فراوانی سن پاسخ دهندگان. 53

نمودار 3-4-هیستوگرام فراوانی تجربه پاسخ دهندگان. 54

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری CRM وانواع سیستم های CRM:مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) وانواع سیستم های CRM,مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری CRM وانواع سیستم های CRM (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری CRM وانواع سیستم های CRM

پاورپوینت بازیهای بومی و محلی:بازیهای بومی و محلی,بازیهای بومی,بازیهای محلی,پاورپوینت بازیهای بومی و محلی,بررسی بازیهای بومی و محلی,تحقیق بازیهای بومی,مقاله بازیهای محلی,معرفی بازیهای بومی و محلی,دانلود پاورپوینت معرفی بازیهای بومی و محلی,بررسی بازیهای بومی,آشنایی با بازیهای محلی,دانلود پاورپوینت بازیهای بومی و محلی,بازی زنجیر,الك دولك,هفت سنگ,توپ و تخته,قارانه

پاورپوینت جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن:پاورپوینت جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,دانلود پاورپوینت جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,پاورپوینت رایگان جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,پاورپوینت آشنایی با جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,دانلود جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,پروژه جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,تحقیق جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,دانلود پاورپوینت رایگان جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,دانلود پاورپوینت آشنایی با جرم تهدید و شرایط محقق شدن آن,

پاورپوینت ماهیت رنج در روان درمانی پویشی:پاورپوینت ماهیت رنج در روان درمانی پویشی,دانلود پاورپوینت ماهیت رنج در روان درمانی پویشی,پاورپوینت تعریف رنج در روانشناسی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف رنج در روانشناسی چیست,دانلود ماهیت رنج در روان درمانی پویشی,ماهیت رنج در روان درمانی پویشی,تحقیق ماهیت رنج در روان درمانی پویشی,دانلود تحقیق ماهیت رنج در روان درمانی پویشی,پروژه ماهیت رنج در

پاورپوینت معماری مدرن متعالی:دانلودپاورپوینت معماری مدرن متعالی,معماری مدرن متعالی,معماری معاصر,پاورپوینت معماری مدرن متعالی,بررسی معماری مدرن متعالی(معماری معاصر),پاورپوینت بررسی معماری مدرن متعالی,میس وندروهه,فرانك لوید رایت,معماری ارگانیک,كانستراكتیویسم

پاورپوینت دانیل لیبسکیند: معمار رویاها:دانیل لیبسکیند,پاورپوینت دانیل لیبسکیند: معمار رویاها,آثار دانیل لیبسکیند ,دانلود پاورپوینت دانیل لیبسکیند,زندگی نامه دانیل لیبسکیند,معماری های دانیل لیبسکیند,نقل قول از دانیل لیبسکیند در موضوع الهام در معماری,نقل قول از دانیل لیبسکیند,معماری

پاورپوینت سازه های فولادی:دانلود پاورپوینت سازه های فولادی,سازه های فولادی,پاورپوینت آشنایی با سازه های اسکلت فلزی,اتصالات سازه فولادی,اتصال مفصلی,انواع پروفیل های فولادی در ساختمان,اتصال گیردار,پاورپوینت سازه های فولادی

پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری:دانلود پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری,نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری,پاورپوینت سرانه در توسعه شهری,استانداردهای فضایی و سرانه,پاورپوینت سرانه شهری,پاورپوینت شهرسازی,سرانه,پاورپوینت نقش سرانه‎هادر توسعه برنامه‎ریزی شهر

پاورپوینت نقد و بررسی پروژه مجتمع تجاری سیتی سنتر در دبی:دانلود پاورپوینت نقد و بررسی پروژه مجتمع تجاری سیتی سنتر در دبی,نقد و بررسی پروژه مجتمع تجاری سیتی سنتر در دبی,مجتمع تجاری سیتی سنتر در دبی,پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری سیتی سنتر در دبی,مطالعات تطبیقی طراحی مراكز تجاری,سیتی سنتر در دبی

مبانی نظری طرحواره های هیجانی:مبانی نظری وپیشینه طرحواره های هیجانی,پیشینه نظری طرحواره های هیجانی,مبانی نظری طرحواره های هیجانی,مبانی, نظری, طرحواره های, هیجانی