کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ، عدالت سازماني با سازگاري شغلي

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ، عدالت سازماني با سازگاري شغلي
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ، عدالت سازماني با سازگاري شغلي,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,عدالت سازماني با سازگاري شغلي, عزت نفس, عدالت سازماني ,سازگاري شغلي

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 39

مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان،نیروی انسانی است و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد.از زمانی که کار،جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده است نه تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آنها را متاثر می سازد.اگر سازمان ها دغدغه توسعه منابع انسانی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار را دارند،برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم است(حسيني ،1392) .

يكي از عواملمربوطبهايجادهماهنگيدركار،سازگاريشغلياست . رضايت،محركرفتارترميموبازسازياستونارضايتي،محركرفتارسازگاراست . دربعضيجاها،عدمتطابقبيننيازهاييكشخصومزايايمحيطيچشمگيراستوشخصبالاجبارطريقسازگاريرادرپيشخواهدگرفت . سازگاريشغليبرايادامهياشتغالموفقيتآميزعاملمهميبهشمارميرود . هرفرديانتظارداردكهاشتغالبهكارموردنظر،خشنوديوسلامتواعتباربرايفردتأميننمايدونيازهاياوليهاشرابرطرفسازد (صادقيان ، 1388 ، ص51).

درزمينةسازششغليتعاريف زياديارائهشدهاست؛ميتوانگفتسازششغليتركيبومجموعهايازعواملروانيوغيرروانياست (صادقيان ، 1388 ، ص51) .

سازگاری شغلی عبارت است از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظرپس از اشتغال . سازگاری شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می گردد ( حسيني ، 1392) .

سازگاري شغلي ترکيبی از مجموعه عوامل روانی و غير روانی است. عواملی چون ارتباط متقابل با سايرين ديد مثبت نسبت به شغل درآمد کافی و ارزشگذاری به کار باعث می‏شوند که فرد با شغلش سازگار گردد و به آن ادامه دهد ( گذل زاده ، 1385).

سازگاري شغلي عبارت است از اجراي درست وظايف و مسئوليت هاي شغلي در سطح محلي وملي در يك فرهنگ خاص(ارلي و انگ،2003،ص41) .

2-1-2 عوامل موثر بر سازگاري شغلي

1-پول: هر کارگر یا کارمند در قبال کاری که انجام می دهد باید به او پول داد اما این پول نباید شخصیت اورا پایین بیاورد و شخصیت کارمند مهمتر ازپولی است که به او می دهیم.

2-امنیت شغلی: یعنی کاری را که در دست دارد سالها ادامه خواهد داد.امنیت شغلی گاهی از پول هم مهمتر می شود زیرا شخص علاقه مند است که کارش دائمی باشد هرچند مزدش زیاد نباشد.همچنین امنیت شغلی است که افراد را به سمت کارهای دولتی می کشد.

3-شرایط مساعد کار:مردم دوست دارند که در محیط تمیز،آراسته، جالب و خوشایند کار کنند.

4-فرصت پیشرفت:یعنی فرصت پیشرفت همیشه وجود دارد و او می تواند با ایجاد شرایط لازم و روشن به درجات بالا ارتقاء یابد وپاداش بیشتری بگیرد.

5-روابط شخصی:مردم دوست دارند با افرادی کار کنند که بین آنها محبت وارتباط متقابل باشد در واقع هر کارمند دوست دارد که کارمند دیگر دوست مهربان او باشد و مورد محبت مدیرش باشد و همچنین مدیر به پیشرفت کارمندش توجه کند.

6-هماهنگی با استعداد شخص:شخص زمانی از کار خود لذت خواهد برد که با استعداد بدنی و عقلی او یکی باشد.

7- هماهنگی با رغبت: یعنی متناسب با علایق فرد باشد.

8- مهارت:مهارت عبارت است از میزان تبحری است که فرد در گذشته برای انجام کاری به طور موفقیت آمیز کسب کرده باشد.

9- عدم تبعیض بین کارمندان ( حسيني ،‌1392).

فهرست مطالب

سازگاري شغلي

عوامل موثر بر سازگاري شغلي

نظريه هاي سازگاري شغلي

عدالت سازماني

ابعاد عدالت سازماني

نظريه عدالت سازماني

عزت نفس

ابعاد و زمينه هاي عزت نفس

نظريه عزت نفس

پيشينه پژوهش

پژوهش هاي داخلي

پژوهش هاي خارجي

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس:دانلود پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس,سیستم سقف های کوبیاکس,سقف کوبیاکس,آشنایی با سقف های کوبیاکس,کوبیاکس,مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر,عملکرد سقف کوبیاکس,پاورپوینت سیستم سقف های کوبیاکس

پاورپوینت ایمنی در جوشکاری:پاورپوینت ایمــنی در جــوشــکاری,پاورپوینت ,ایمــنی در جــوشــکاری

پاورپوینت ارگونومی و روانشناسی ورزش:ارگونومی و روانشناسی ورزشارگونومیروانشناسی ورزشیارگونومی ورزشیفیزیک ورزشارگونومیک

مبانی و پیشینه نظری پیشینه‌ی سوگیری توجه:پیشینه‌ی سوگیری توجه,مبانی و پیشینه نظری پیشینه‌ی سوگیری توجه,مبانی نظری پیشینه‌ی سوگیری توجه,پیشینه نظری پیشینه‌ی سوگیری توجه,دانلود مبانی و پیشینه نظری پیشینه‌ی سوگیری توجه

پاورپوینت مبانی کامپیوتر قسمت دوم:پاورپوینت مبانی کامپیوتر,دانلود پاورپوینت مبانی کامپیوتر,مبانی کامپیوتر,دانلود مبانی کامپیوتر,تحقیق مبانی کامپیوتر,دانلود تحقیق مبانی کامپیوتر,پروژه مبانی کامپیوتر,دانلود پروژه مبانی کامپیوتر,کامپیوتر,دانلود کامپیوتر,دانلود پاورپوینت,مبانی

پروژه درس شبکه عصبی:شبکه عصبی,شبیه سازی,شبکه عصبی مصنوعی,پایدار ساز سیستم قدرت فازی,سیستم فازی

پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی:پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی,پاورپوینت ,ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی,ابعاد و اندازه های استاندارد ,مجتمع های مسکونی

پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی:پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی,دانلود پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی,دانلود بررسی پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی,بررسی پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی,آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی, وسایل آزمایشگاه طبی,مقاله آزمایشگاه طبی,طبی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,

مبانی نظری راسته ی دیپلومونادیا، جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا:مبانی نظری راسته ی دیپلومونادیا، جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا,مبانی نظری راسته ی دیپلومونادیا,مبانی نظری جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا,مبانی نظری ,راسته ی دیپلومونادیا, جنس ژیاردیا, ژیاردیا لامبلیا

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله,دانلود پایان نامه,دانلود رساله,پایان نامه,رساله,پایان نامه دانشجویی,رساله دانشجویی,مقاله حقوق جزا و جرم شناسی,پژوهش حقوق جزا و جرم شناسی,تحقیق حقوق جزا و جرم شناسی,پروژه حقوق جزا و جرم شناسی,دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی,دانلود پژوهش حق