مشخصات فایل: جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران

با ما همراه باشید با موضوع جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران
کلمات کلیدی:دانلود جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران, جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران,دانلود زبان تخصصی مهندسی عمران,دانلود جزوه کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پایان نامه,پژوهش,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

لغات و اصطلاحات 1

افتراق ناحیه ای :Area differentiation

توسعه کشت شهر:Agro polatan development

صرفه جویی تجمع :Agglomerationeconomy

انطباق :adaptive

دسترسی :Accessibility

مرحله شتاب :Acceleration stage

تقسیمات اداری : Administratire diristions

جغرافیای انسانی(قدیم) :anthropogeography

تباین مکانی :Areal differentiation

میانگین،متوسط :Average

نائل آمدن :Achive

برنامه اجرایی :Action plan

هدف :Aim

ارزیابی،برآوردکردن :Assess

جهت :Aspect

نرم افزارآرك ویو :Arcviwe

تجزیه وتحلیل :Analysis

روستای متراکم :Agglomerated village

مدل تجمع Agglomerated model

موقعیت مطلق :Abstrct position

نقطه شکست :Breeking point

balance of payment: پرداخت موازنه

صنعت پایه ،صنعت مادر :Basic industry

مرز :Boundory

سرمایه :Capital

انباشت سرمایه :Capital accumulation


مجموعه تست

A. Choose the word or phrase that best completes the conversation.

1- "why didn’t ad drew win the election?"

"well …………… he lied about his background worked against him."

1. The facts are 2. because 3. when 4.the fact that

2- "Are we the only ones coming?"

"I asked Mary …………….. here too."

1.be 2. to be 3. being 4. will be

3- "How long is the flight?"

"………… knowledge it takes about 3 hours."

1. To the best of my 2. To my best

3. In my best 4. In best of my

4- "janes daughter is very rude."

"youre right; she has no manners ………….."

1.however 2. Whatsoever

3. whenever 4. evermore

5- "can you wait while I run into the library?"

"OK ……….. you hurry."

1.even though 2. As long as

3. when 4. Unless

6- "before last night I hadnt seen Dered in years."

"Neither had I. …………. To see how hes changed."

1. It is interesting 2. I am interesting

3. I am interested 4. It is interested « 46» مهندسی عمران

7- "How is this game played?"

"Well the team ………….. the highest score wins."

1- Gets 2. Is getting

3. got 4. That gets

8- "Did miller win the election?"

"Im not sure …………. Or not."

1. He won 2. That he won

3. If he won 4. Whether won

9- "why are you mad at John?"

"Hes been making a lot of trouble ……… me lately."

1. For 2. To 3. With 4. By

10- "Lets move the class to another room."

"Well there could be some problems ……….. that."

1. To do 2.we do 3. For us doing 4.in doing

پاسخنامه

الف - واژه ها و یا عباراتی را که به بهترین شکل گفتگوهای زیر را تکمیل میکنند برگزینید:

-1 گزینه ( 4 ) صحیح است

چرا اندرو در انتخابات موفق نشد؟

خوب، ................... او در مورد گذشتهاش دروغ گفت به ضررش تمام شد" .

1 ) حقایق عبارتند از 2)چون

)3 زمانی که 4) این حقیقت که

-2 گزینه ( .2) صحیح است

آیا ما تنها کسانی هستیم که آمدهایم؟

من از Mary هم خواستم که این جا ......... .

to be(2 be 1(

will be (4 bing 3(

با توجه به معنای «بودن».

-3 گزینه ( .1) صحیح است

پرواز چه مدت طول کشید؟

.........، در حدود سه ساعت طول کشید.

1 ) تا جایی که من میدانم. 2) به بهترین دانستهام.

3 ) در دانسته من 4) در بهترین دانسته من

-4 گزینه (2) صحیح است.

"دختر ژان خیلی بی ادب است."

"حق با شما است. او .............بوئی از اخلاق نبرده است."

1 ) اگر چه، هرچند 2)به هیچ وجه،ابداً

3 ) هر زمان که، هنگامیکه 4) همیشه، در تمام وقت زبان تخصصی « 51»


-5 گزینه (2) صحیح است.

"میتوانی صبر کنی تا من به سرعت سری به کتابخانه بزنم؟"

"خیلی خوب، ...............عجله داری."

1 ) هر چند که 2) به شرطی که، فقط چون

3 ) زمانی که، هر وقت که 4) مگر اینکه، مگر

6 - گزینه ( .1) صحیح است

تا قبل از دیشب، سالها بود که Derek . را ندیده بودم

من هم همین طور............... .

1 ) اینکه او چقدر عوض شده است را ببینم جالب است.

2 ) برام جالبه که عوض شدنش را ببینم.

3 ) علاقه مندم ببینم چقدر عوض شده.

4 ) علاقهمند است ببینم چقدر عوض شده

-7 گزینه ( .4 ) صحیح است

" این بازی به چه شیوهای انجام میشود؟"

"خوب، تیمی که بالاترین امتیاز را کسب کند برنده میشود."

1 )کسب کند 2) کسب میکند

3 ) کسب کرد 4) که کسب کند

-8 گزینه (3) پاسخ صحیح است.

آیا Miller در انتخابات پیروز شد؟

مطمئن نیستم................ یا نه.

.1 ) او برد 2) که او برد.

.3 ) آیا او برد 4) که برد.

-9 گزینه ( .1 ) صحیح است

چرا از دست John عصبانی هستی؟

چون او اخیراً مشکلات زیادی ............... من ایجاد کرده است.

1 ) برای 2) به

3 )با 4)توسط

( -10 گزینه .3) صحیح است

بیایید کلاس را در اتاق دیگری تشکی دهیم.

خوب، میتواند(ممکن است) مشکلاتی وجود داشته باشد ............... آن.

1 ) انجام دادن 2) ما انجام میدهیم

3 ) برای ما برای انجام دادن 4) در انجام دادن


نوع فایل:Pdf

سایز :5.43 MB

تعداد صفحه:177

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت سقف‌ زیپ (کالزیپ):سقف‌ زيپ (کالزيپ),پاورپوينت سقف‌ زيپ (کالزيپ),,دانلود پاورپوينت سقف‌ زيپ (کالزيپ),,سقف‌ ,سقف‌ زيپ ,عمران,پاورپوینت عمران

مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم:نظریات متفكران كلاسیك دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی,مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیست,مباحث نظریه پردازان وابستگی دربارة دولت و سیاست,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران:حقوق کیفری اطفال ,ایران,حقوق کیفری,مسئولیت کیفری,اطفان,جرائم اطفال,سن بلوغ کیفری,سن مسئولیت کیفری,حقوق اطفال,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت سقف های کامپوزیتی و فضایی:سقف های کامپوزیتی و فضایی

پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم:دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم,سیستم اطلاعات توریسم,گردشگری و توریسم,پاورپوینت بررسی سیتم اطلاعات توریسم,توریسم,اطلاعات مرتبط با اماکن شهر,پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم,پاورپوینت آشنایی با سیستم اطلاعات توریسم,سیستم اطلاعات

سیر تا پیاز معماری موزه:سیر تا پیاز معماری موزه

پاورپوینت معماری اقلیم های سرد و گرم و مرطوب :پاورپوینت معماری اقلیم های سرد و گرم و مرطوب , اقلیم های سرد ,گرم , مرطوب

پیشینه و ادبیات نظری ریسک مدیریت و سیستماتیک و انواع آن:پیشینه و ادبیات نظری ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان,ادبیات نظری ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان,پیشینه نظری ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان,مبانی نظری ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان,پیشینه و ادبیات نظری,ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت معماری کامپیوتر:پاورپوینت معماری کامپیوتر,دانلود و خرید پاورپوینت معماری کامپیوتر,خرید و دانلود پاورپوینت معماری کامپیوتر,خرید پاورپوینت معماری کامپیوتر,دانلود پاورپوینت معماری کامپیوتر,خرید و دانلود معماری کامپیوتر,معماری کامپیوتر چیست؟,پاورپوینت رشته کامپیوتر,پروژه پاورپوینت معماری کامپیوتر,کتاب پاورپوینت معماری کامپیوتر,دانلود کتاب پاورپوینت معماری ک

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی:مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی,مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون,مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی,مبانی نظری, موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون,قانون ملی شدن جنگلها,زارعین صاحب اراضی نسقی