نمایش فایل: بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرجرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:بررسی ساختار,شبوه مدیریت,دبیرستان فرقان كرج,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه


فصل اول
دوره پیدایش نظریه های مكتب كلاسیك
در ا.واخرسال 1800 میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظریه كلاسیك شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه كلاسیك سا زمان هم اكنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم كلا سیك سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میكند تا ثیر بسزایی درتكا مل تمدن نوین داشته است نظریه كلاسیك سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میكند بطور كلی طبق این نظریه سازمان یك ساختار مكانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه كلاسیك درسه مسیرتحول یافت بورد كراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یكسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (1950 –1900میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم ( گوئل كهن 1371)
نظریه بورد كراسی
برای جاوگیری ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهای گوناگون سیاسی نظامی تجاری یا فرهنگی بورد كراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماكس وبر طرح سند ازبورد كراس تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی ان را معادل دیوا نسالاری می دانند بعضی ان را حكومت مقامات اداری نامیده اند بطوركلی بورد كراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انكه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصربورد كراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسا زمانهای نوین وپیچیده امروزی را تشكیل می دهنداین عناصرتوضیح دهنده یك بورد كراسی كا مل یا ایده ال هستند مهمترین این عناصربصورت زیرخلاصه میشوند 1- ایجاد سلسه مراتب اداری 2-استخدام كاركنان متخصص بنابر اصول شایستگی كاركنان 4- تدوین قوانین ومقررات وایین نا مه های اجرایی 5- اختیارقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی در جریانات اداری جنبه های منفی بوردگراسی عبارتند از 1- خشكی وانعطاف ناپذیری 2- -شخصیت 3 – جا بجا یی اطراف
فصل دوم:
نیاز به مدیریت ورهبری در همه زمینها ی فعالیت اجتما عی محسوس وحیاتی است این نیاز بویژه در نظامهای اموزش وپرورش اهمیت بسیارداردزیراآموزش وپرورش نقش اساسی از لحاظ گردش امور جامعه وتداوم وبقای ان برعهده دارد ورهبری ومدیریت اثر بخش لازم تهیه واجرای برنامه های آموزشی وپرورشی نتیجه بخش وكیفی است.درنیم قرن اخیر شیوه های مدیریت ورهبری درنظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است .طرح نظرات واندیشه های جدیدومتفاوت از سوی صاحب نظران رشته های مدیریت واموزش وپرورش از یك سو ونیازبهبودكیفی عمل كردها ونتایج اموزش وپرورش از سوی دیگر ضرورت وامنیت تحول ودگرگونی تكنولوژی ومدیریت اموزشی را به مرور برگردانندگان نظا مهای اموزشی اشكار كرده است امروزه تقریبا در همه نظا مها ی اموزش وپرورش نگرش مثبتی نسبت به امر اموزش وبازاموزی معلمان و مدیران اموزشی و ترویج و به كار گیری روشها ی موثر اموزشی ومدیریت ملا حظه می شود د ر كشورما توجه به مسئله مدیریت اموزشی تقریبا از سی سال پیش ابتدا از طریق ارائه دروس وسپس ایجاد رشته های تحصیلی دا نشگاهی دراین زمینه اغا ز گردید اخیرا درپی گسترش روز افزون نظا م ا موزشی ضرورت بهسازی كیفیت نتایج آموزشی مسئله مدیریت ورهبری دراموزش و پرورش را بیش ا ز پیش اهمیت بخشیده است مع هذا با ید اعتراف كرد مدیریت اموزشی هنوز جایگاه شا یسته خود را در نظا م اموزشی احراز ننموده است در ارتبا ط با مسا ئل مد یریت اموزشی جز مختصری مطا لعات اما ری با توصیفی تحقیق در خور اعتنایی دردست نیست مطا لعه تطبیقی تا ریخ مدیریت اموزشی درنظا مها ی اموزش وپر ورش كشورها به وضوح نشان می دهد در اموزش و پرورش نیز مثل سا یر زمینه ها ی فعا لیت اجتما عی تحول اندیشه های مدیریت اموزشی در سه مر حله ا تفاق افتا ده است می توا ن انها را مراحل – انسانی و اداراكی نامید
مدیریت آموزشی در هركشوری در فرا گرد شكل گیری و تحول خود در مرحله اول به جز ئیات امور مسا ئل و مشكلا ت روز مره رو شها ی انجام كار نهید و اجرای ضوابط واستا ندارهای فنی واداری پردا خته مها رتها ی فنی را مشكل گشا ی مدیریت میداند كا فی نبودن این شیوه مد یریت در مرحله دوم موجب عطف توجه به مسا ئل كا رگردیده تا كید به انگیزه های فردی وروابط انسانی و از این رو ترویج مها رتها ی انسانی كا ر حلال مشكلا ت مدیریت تلقی می كند ودر مرحله سوم مدیریت اموزشی به كل نظا م وا جزا وروابط پیچیده درونی وبرونی ان توجه كرده به مطالعه و درباره پیچیدگیها ی سا زمانها ی اموزش می پردا زد وبا توضیح وتبین وا قعیات سا زما نها ی امو زش امر مدیریت ورهبری درسطح مختلف نظام اموزشی امرمدیریت ورهبری درسطوح مختلف نظا م اموزشی را به مدلها ونظریه های علمی استوار میسازد
تعاریف مدیریت
ظهورسازمانهای ا جتماعی وگسترش روز افزون انها یكی ازخصیصه های بارزتمدن بشری است ما درعصری زندگی میكنیم شاید بهتربا شد ان را عصر سا زمان نامید زیرا معمولا درسازمان ( بیمارستان ) متولد می شویم سند موجودیت ( شنا سنا مه ) خود را از سا زمان (اداره امار ثبت احوال ) میگر یم وبرای اموزش به سازمان ( كوركستان دبیرستان دبیرستان دانشكاه وغیره می رویم سپس اغلب عضو سازمان ( ادارات دولتی بنگاههای خصوصی شركتهای زراعی وغیره ) می شویم وحتی بعدازفوت نیز ابطا ل سند مو جودیت وصدور جواز – با سا زما ن ( اداره امار وثبت احوال وشهرداری ) خواهد بود به این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مكانی وزمانی وویژگیها و نیا زها ی خاص هر جامعه هر روز بر تكا مل وتوسعه این سازمان ها افزوده میشود بدیهی است هرسا زمان اجتما عی برای نیل به اهدافی طراحی شده وبا تو جه به سا ختا رش نیا زمند نوعی مدیریت است گفتینی است ظهور پد یده اداره كردن مربوط به روزگار اخیرنیست بلكه از دیرباز شد متوجه شده است برای رسیدن به هدف لازم است به بسیج امكا نات ورهبری این امكانات بسوی ان حرف شخص اقدام كند البته با ید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی بستگی به سا خت فرهنگی ان تمدن دارد مد یریت را به گونه های متفا وت تعریف كرده اند صا حب نظری مد یریت – اجزای امر بوسیله دیگران توصیف كرده و برنقش دیگران وقبول هدف از سوی انان تاكیدورزیده ا ست گروهی دیگرمدیریت را علم دهد هما هنگی كوشسها – اعضای سا زمان واستفا ده از منا بع برای نیل به هدف رفتن توصیف كرده اند برخی مدیریت را درقا لب اجزای وظا یفی مدیریت را تصمیم گیری دانست واین وظیفه را بهترین وا صیلترین نقش مدیر قلمداد نموده است عالم دیگری برنقش های مدیر ا ز دید گاه تا زه تری نگریسته وبرای مدیر وظایف ونقشها ی چون رهبری سا زمان منبع اطلاعاتی عامل تصمیم گیری وروابط با سا یر سازما نها برشمرد ه است.


فهرست مطالب:

فصل اول:
ـ مقدمه
ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه
ـ هدف ازتاسیس
ـ تاریخچه تاسیس

فصل دوم:
ـ مباحث نظری

فصل سوم:
ـ امكانات فیزیكی ( الكتریسیته، نور، حرارتی )
ـ درصد فضاهایی كه به قسمتهای مختلف اختصاص یافته
است (كل مساحت زمین، مساحت كتابخانه ، مساحت
آزمایشگاه ، مساحت نمازخانه)

فصل چهارم:
ـ امكانات پرسنلی
ـ كادر آموزشی
ـ چارت سازمانی
ـ جدول آماری معلمین
ـ شرح وظایف مدیر ومعاون
ـ شرح وظایف معلم امورپرورشی ومعاون

فصل پنچم:
ـ بودجه ( هزینه های جاری، سرمایه ایی، سرانه)
ـ جدول آمار بودجه

فصل ششم:
ـ اهداف دوره دبیرستان
ـ شیوه مدیریت
ـ جدول آمار برنامه هفتگی
ـ رسیدگی به حضور وغیاب( معلمان ودبیران آموزشی)
ـ علل به وجود آمدن ساعات جبرانی وتشكیل كلاسهای فوق
برنامه
ـ میزان استفاده از وسایل كمك آموزشی
ـ چگونگی تدریس معلمان
ـ چگونگی تشكیل شورای دانش آموزان مدرسه وانتخاب
مبصر
ـ ارزیابی وسنجش نمرات دانش آموزان
ـ بررسی میانگین یكسال آموزشگاه
فصل هفتم:
ـ نحوه برگزاری انجمن اولیاء مربیان
ـ نمونه ایی ازبخشنامه ها وآئین نامه ها( درمورد انجمن اولیاء مربیان واینكه آیاانجمن اولیاء مربیان توجه لازم را می نمایند)
ـ شورای اسلامی (دانش آموزان وانجمن اسلامی)
ـ انواع مسابقات تربیتی وبرگزاری جشنها
ـ طرحها وفعالیتهای گروهی
ـ برگزاری ارتباط مدرسه با نهادها
ـ بسیج دانش آموزان ونمونه ای ازفرم بسیج

فصل هشتم:
ـ مقایسه آموزشگاه با معیارهای ازقبل تعیین شده
ـ نحوه ارزشیابی
ـ تجزیه هر تحلیل عملكرد
ـ نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری:دانلود پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری,طراحی شبکه های حمل و نقل شهری,پاورپوینت حمل و نقل شهری,شبکه های حمل و نقل شهری,پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری,پاورپوینت بررسی معابر شهری,پاورپوینت تحلیل شبکه های حمل و نقل شهری,حمل و نقل

پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان:بازی,تربیت,رشد,کودک,نقش بازی در تربیت کودکان,نقش بازی در تربیت,تربیت کودکان,دانلود پاورپوینت بررسی نقش بازی در تربیت کودکان,تحقیق نقش بازی در تربیت کودکان,مقاله نقش بازی در تربیت,پاورپوینت نقش بازی در رشد کودکان,پاورپوینت نقش بازی در تربیت کودکان,ویژگیهای اساسی بازی,تعاریف بازی از دیدگاه صاحبنظران,lضرورت و اهمیت بازی

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله:بررسی نیاز به درمان,ارتودنسی,دانش آموزان 1614 ساله,پروژه,تحقیق,مقاله ,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

نگرش اقتصادی به روابط عمومی:نگرش اقتصادی به روابط عمومی,مقاله نگرش اقتصادی به روابط عمومی,پرسشنامه نگرش اقتصادی به روابط عمومی,تحقیق نگرش اقتصادی به روابط عمومی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه, دانلود تحقیق

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها:تقسیم بندی انواع پروژه های (IT),انواع شکست پروژه های (IS),محیط و دامنه شکست پروژه های (IS),برخی علل های اصلی شکست پروژه های (IS),عوامل شکست پروژه های (IT),عوامل موفقیت پروژه های IT,علل شکست پروژه LAS

پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو:پروژه کارافرینی تولید کمپوت و کنسرو,طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسرو,کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو,دانلود پروژه تولید کمپوت و کنسرو,دانلود کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو,طرح توجیه فنی تولید کمپوت و کنسرو,توجیه اقتصادی تولید کمپوت و کنسرو

مجموعه 213 لوآدینگ مختلف و کاربردی با فرمت GIF:لوآدینگ,جی آی اف متحرک

پاورپوینت روش تدریس ایفاى نقش:پاورپوینت روش تدریس ایفاى نقش,دانلود پاورپوینت روش تدریس ایفاى نقش,پاورپوینت روش آموزش ایفاى نقش,دانلود پاورپوینت روش آموزش ایفاى نقش,پاورپوینت الگوی تدریس ایفاى نقش,دانلود پاورپوینت الگوی تدریس ایفاى نقش,دانلود روش تدریس ایفاى نقش,روش تدریس ایفاى نقش,تحقیق روش تدریس ایفاى نقش,دانلود تحقیق روش تدریس ایفاى نقش,پروژه روش تدریس ایفاى نقش,د

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود:الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود,اراده یکجانبه,تعهد,عقد,ایقاع, عمل حقوقی,حاکمیت اراده

پاورپوینت شناخت فضا،سیما و مناظر شهری و تحلیل شهرسازی ارزش‌گرا در معماری شهرسازی:شناخت فضا،سیما و مناظر شهری ، تحلیل شهرسازی ارزش‌گرا