نمایش فایل: بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 سالهرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:عزت نفس ,سلامت روانی ,بهزیستی روانشناختی ,کودکان عادی,کودکان مرزی,بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود پایان نامه رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود پروپوزال رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود مقاله رابطه عزت نفس و سلامتهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه......................................................................................................................................................................... 1
بیان مسئله.................................................................................................................................................................... 4
اهمیت و ضرورت پژوهش.......................................................................................................................................... 9
اهداف پژوهش......................................................................................................................................................... 12
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها............................................................................................................. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی............................................................................................................................... 17
عزت نفس در قرآن مجید......................................................................................................................................... 19
عزت نفس کلی........................................................................................................................................................ 20
عزت نفس اجتماعی.................................................................................................................................................. 21
عزت نفس تحصیلی.................................................................................................................................................. 21
مولفه های عزت نفس............................................................................................................................................... 21
ماهیت عزت نفس..................................................................................................................................................... 22
نظریات مرتبط با عزت نفس...................................................................................................................................... 23
سلامت روان............................................................................................................................................................. 28
تعریف سلامت روانی................................................................................................................................................ 29
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف............................................................................................................ 31
اصول بهداشت روانی................................................................................................................................................ 33
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی...................................................................................................................... 35
عوامل موثر درتامین سلامت روانی............................................................................................................................ 37
نقش خانواده درتامین سلامت روانی.......................................................................................................................... 37
نظریات مرتبط با سلامت روانی................................................................................................................................. 38
بهزیستی روانشناختی................................................................................................................................................. 44
عقب ماندگی ذهنی ................................................................................................................................................. 48
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر.............................................................................................................................. 49
ویژگیهای کودک استثنایی....................................................................................................................................... 49
نیازهای والدین کودکان استثنایی............................................................................................................................... 50
احساسات والدین کودکان استثنایی........................................................................................................................... 50
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع................................................................................................................. 62

فصل سوم: فرایند پژوهش
روش پژوهش .......................................................................................................................................................... 73
جامعه آماری ........................................................................................................................................................... 73
نمونه و روش نمونه گیری......................................................................................................................................... 73
ابزار پژوهش............................................................................................................................................................. 73
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی.................................................................................................................................. 74
پرسشنامه عزت نفس................................................................................................................................................. 75
پرسشنامه سلامت روانی............................................................................................................................................ 75
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................. 79

فصل چهارم: یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................................. 81
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها............................................................................................................................ 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت............................................................................................................. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن............................................................................................................................. 82
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات......................................................................................................... 83
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل.................................................................................................................... 84
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد............................................................................................................... 85
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق..................................................................................................................... 86
فرضیه اول................................................................................................................................................................ 91
فرضیه دوم................................................................................................................................................................ 92
فرضیه سوم............................................................................................................................................................... 93
فرضیه چهارم............................................................................................................................................................ 94
فرضیه پنجم............................................................................................................................................................. 95
فرضیه ششم...............................................................................................................................................................96

فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش....................................................................................................................................... 102
بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................................ 103
محدودیت های تحقیق............................................................................................................................................ 107
پیشنهادهای تحقیق................................................................................................................................................. 108
فهرست منابع و ماخذ............................................................................................................................................. 109

فهرست جداول:
عنوان صفحه
جدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ................................................................................................. 81
جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت......................................................................................... 81
جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن........................................................................................................ 82
جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات..................................................................................... 83
جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل................................................................................................ 84
جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد........................................................................................... 85
جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی............................................................... 86
جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی............................... 87
جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی............................... 88
جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی................. 89
جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی........... 90
جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی ..................................................................................................................................................................... 91
جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی ............................................................................................................................................................ 92
جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی........................................................... 93
جدول4-3-4 عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی......................................................................... 94
جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی..................................................................... 95
جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی............................................... 96
جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی............................. 97
جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی....................... 98
جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین......................................................................................... 99
جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت...................................................................................... 100

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت سازه خرپایی:سازه خرپایی,پاورپوینت سازه خرپایی,دانلود پاورپوینت سازه خرپایی,سیستم های خرپایی,پاورپوینت سیستم های خرپایی,دانلود پاورپوینت سیستم های خرپایی,اصول ساخت خرپاها,پاورپوینت اصول ساخت خرپاها,دانلود پاورپوینت اصول ساخت خرپاها,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود

تحقیق گفتگوی تمدن ها:گفتگوی تمدن ها,بررسی گفتگوی تمدن ها,تحقیق گفتگوی,فرهنگ جهانی,جایگاه ایران در گفت و گوی تمدنها,اهداف اصلی گفت و گوی تمدن ها,تمدن ها,مقاله تمدن ها,تحقیق بررسی گفتگوی تمدن,دانلود مقاله گفتگوی تمدن ها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت طرح هادی روستای سراب:دانلود پاورپوینت طرح هادی روستای سراب,روستای سراب قوچان,مطالعه روستای سراب,دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت طرح هادی روستای سراب خراسان رضوی,پاورپوینت روستا,روستای سراب,پروژه روستا,پاورپوینت روستای سراب,طرح هادی روستا

پاورپوینت اسپانیا؛ زیباروی اروپایی: والنسیا:اسپانیا؛ زیباروی اروپایی والنسیا,پاورپوینت اسپانیا؛ زیباروی اروپایی والنسیا,دانلود پاورپوینت اسپانیا؛ زیباروی اروپایی والنسیا,والنسیا,پاورپوینت والنسیا,دانلود پاورپوینت والنسیا,موزه علم پرنس فیلیپ,پاورپوینت موزه علم پرنس فیلیپ,دانلود پاورپوینت موزه علم پرنس فیلیپ,پارک اقیانوس شناسی,پاورپوینت پارک اقیانوس شناسی,دانلود پاورپوینت پارک اقیا

پاورپوینت سمینار درس روش تولید:دانلود پاورپوینت سمینار درس روش تولید,برترین فایل پاورپوینت سمینار درس روش تولید,فایل پاورپوینت آماده سمینار درس روش تولید

پاورپوینت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺁﺟﺮ ﭘﻮﺵ:پاورپوینت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺁﺟﺮ ﭘﻮﺵ ,ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺁﺟﺮ ﭘﻮﺵ ,پروژه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺁﺟﺮ ﭘﻮﺵ,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره25: ارزیابی رعایت قوانین و مقررات:دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره25 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات,مسئولیت مدیریت در رعایت قوانین و مقررات,ارزیابی حسابرس از رعایت قوانین و مقررات,روشهای رسیدگی به موارد عدم رعایت کشف شده,گزارشگری موارد عدم رعایت,انصراف از کار حسابرسی,نشانه هایی از موارد عدم رعایت,ملاحظات مربوط به واحدهای اقتصادی کوچک

پاورپوینت روان شناسی پسامدرن:پاورپوینت روان شناسی پسامدرن,دانلود پاورپوینت روان شناسی پسامدرن,پاورپوینت روانشناسی پسامدرن,دانلود پاورپوینت روانشناسی پسامدرن,دانلود روان شناسی پسامدرن,روان شناسی پسامدرن,تحقیق روان شناسی پسامدرن,دانلود تحقیق روان شناسی پسامدرن,پروژه روان شناسی پسامدرن,دانلود پروژه روان شناسی پسامدرن,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلو

پاورپوینت جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی:جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی,پاورپوینت جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی,دانلود پاورپوینت جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی,روش های جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی,پاورپوینت روش های جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی,دانلود پاورپوینت روش های جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی,فرآیند های جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی,پاورپوینت فرآیند های جوشکاری فولاد زنگ نزن

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني رفتار فردي و گروهي:دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني رفتار فردي و گروهي ,دانلود رایگان پاورپوینت مباني رفتار فردي و گروهي ,دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی,تبيين و پيشگويي رفتار ,سازمان به مثابه يک کوه يخي ,كانون توجه رفتار سازماني چيست,اهداف رفتار سازماني کدامند ,