دریافت فایل با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی

در این پست قصد معرفی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی را داریم با ما همراه باشید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, تئوری ذهن و هوش هیجانی ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, تئوری ذهن , هوش هیجانی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 68

مخلوقات اجتماعی برای قدرت تشخیص انگیزه­ها، اهداف، امیال، اعتقادات و احساسات دیگران به یک مهارت ویژه و اساسی در زندگی نیاز دارند. به بیان دیگر به منظور هماهنگی بیشتر و فهم دیگران، به این مهارت نیاز دارند. این درجه از مهارت، معرفت و آگاهی به نوبه خود به افراد اجازه و امکان می­دهد که رفتار دیگران را پیش بینی کنند. دانشمندان نورولوژیست اجتماعی و شناختی به این مهارت ویژه و حیاتی توانایی ذهن می­گویند و آن را پایه موفقیت در روابط می­دانند(بارتزوهولاندر[1]، 2007).

اصطلاحتئوريذهن نخستین بارتوسطپریماكووودورف[2]درسال1978برايبررسیاینکهشامپانزه­هامهارتهايذهن­خوانیدارندیاخیر بهکاربردهشد (نقل از کاکوجویباری، شقاقی وبرادران، 1391).تئوريذهناصطلاحياستكهبهتواناييپيش بينيوشرحدادنرفتاربارجوعبهحالاتذهني اشارهدارد. این اصطلاح بهبدنهمنسجمدانشدرموردذهنانسانكهافرادبه طورعاديآنراكسبمي­کنند وبرايپيشبينيو شرحدادنرفتارخودشانوديگرانازآناستفاده مي­کنند،گفتهمي­شود (نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389).

درادبياتپژوهشي،مترادفهاييمانندذهني­سازي،ذهن­خواني،روان­شناسيعامهودرك اجتماعي بهجاياصطلاح تئوريذهنبهكاررفتهاست.

ریشه­های این ظرفیت شناختی را می­توان در سالهای اولیه زندگی جستجو کرد. اگرچه کودکان در سالهای اول زندگی از ذهن خود و دیگران روز به روز بیشتر آگاه می­شوند، و بین مفردات آنها ارتباط برقرار می­کنند، اما تغییرات اساسی در درک نظریه ذهن در چهار سالگی اتفاق می­افتد. هنگامی که کودکان قادر می­شوند محتواهای ذهن دیگران را، به ویژه حالات باور را تفسیر کنند (هال و تاگر- فلاسبرگ[3]، 2003).

پژوهشگرانینظیربیوبوید[4](2007)، اعتقاد دارندکهتئوري ذهنهمگامباافزایشسندرکودکانپیشرفتمی­نماید؛بهطوريکهکودکاندرحدودسهسالگی،قادرهستندتابینآنچهدیگرانمی­خواهندامیالوآنچه دیگرانانجاممی­دهندرفتارهاپیوندبرقرارکنند،اماآنها قادربهدركماهیتباورهايدیگراننیستند. درحالیکه برخیازمتخصصانمعتقدندکهفرایندهايمربوطبهتئوري ذهنبهطورعمدهبادرونگراییمرتبطاستولیبهطور کلیاعتقادبرایناستکهاینتواناییحاصلهوشاجتماعی است. هوشاجتماعی،تواناییفرددرپیش بینییکدورهاز عمل،تشخیصبیناعمالخودودیگران،یادگیرياز راه تقلید،دركاحساساتوتواناییدرون­نگريرادربرمی­گیرد کهجزءدانشتئوريذهناست.

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (1391)، در پژوهشی دریافتند که تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست می­یابند.

توانایی­هایی که رسماً با نظریه ذهن مرتبط هستند عبارتند از رشد اخلاقی، فهم توالی جهل و عقیده نادرست، تمایز ظاهر و واقعیت و به کاربردن اصطلاحاتی که بیان کنند حالت ذهنی هستند (حسن­زاده، 1384).

درک احساسات و توانایی درون­نگری برای داشتن تعاملات اجتماعی مؤثر و ضروری است. نظریه ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی می­دهد تا با آن به اکتشاف، پيشبينيو تغييررفتارديگراندستبزند (حسن زاده، 1384). به وسیله نظریه ذهن می­توان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و.....) که علت اصلی اعمال هستند؛ تفسیر کرد. نظریه ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت آمیز است (نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389). علاوه بر این نظریۀ ذهن برخودتنظیمی و مهارت­های حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارت­های بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

[1]. Bartz & Hollander

[2]. Premack & Woodruff

[3]. Hale &Tager-Flusberg

[4]. Bee & Boyd

فهرست مطالب

شناخت اجتماعی

تئوری ذهن

تعریف تئوری ذهن

مبانی نظری تئوری ذهن

رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن

رویکردنظریه نظریه

نظریه پودمانی(مدولار)

رویکرد شبیه سازی

رویکرد پیمانه­ای

حالت­های ذهنی

بازنمایی و فرابازنمایی

تکالیف تئوری ذهن

عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان

ارتباط تئوری ذهن با سایر توانایی­ها

هوش هیجانی

تعریف هوش هیجانی

ابعاد هوش هیجانی

مهارتهای هوش هیجانی

هوش هیجانی و بهرۀ هوشی

نظریه­های هوش هیجانی

نظریه­های توانایی

نظریه­های ترکیبی

مدل­های هوش هیجانی

مدل توانایی مایر و سالووی

مدل ترکیبی گلدمن

مدل ترکیبی بار آن

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس

تقویت هوش هیجانی

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت پیش ‌داوری:پاورپوینت پیش ‌داوری,دانلود پاورپوینت پیش ‌داوری,دانلود پیش ‌داوری,پیش ‌داوری ,تحقیق پیش ‌داوری,دانلود تحقیق پیش ‌داوری,پروژه پیش ‌داوری,دانلود پروژه پیش ‌داوری,روانشناسی اجتماعی ,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,دانلود پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

مقیاس رضایت مندی زناشویی:مقیاس رضایت مندی زناشویی ,مقیاس ,رضایت مندی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری:مبانی نظری و پیشینه تحقیق,کیفیت زندگی کاری

پاورپوینت سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی ؟:سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی,پاورپوینت سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی,دانلود پاورپوینت سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی,مزایا اسکلت بتنی,پاورپوینت مزایا اسکلت بتنی,دانلود پاورپوینت مزایا اسکلت بتنی,معایب سازه های فلزی,پاورپوینت معایب سازه های فلزی,دانلود پاورپوینت معایب سازه های فلزی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپ

تحقیق دیه:دیه,مجازات مالی,وارث دیه,دیه زن

فنون تصویربرداری:فنون تصویربرداری,تصویر,تصویربرداری,پروژه ,پژوهش,پایان نامه,مقاله ,تحقیق,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان:دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان,تعریف سبک و شیوه ارتباطی ,ویژگی های سبک و شیوه ارتباطی ,عوامل کلی یک سبک و شیوه ارتباطی ,اثر بخشی سبک های ارتباطی ,شش سبک و شیوه ارتباطی در چارچوب سازمانی ,سبک کنترلی ,موقعیت ها و شرایط کاربرد سبک کنترلی ,آثار و پیامدهای مثبت سبک کنترلی ,آثار و پیامدهای منفی سبک کنترلی ,سبک برابری (تساوی) ,موقع

پاورپوینت مقایسه و تحلیل ویلا های E.1027 ، villa savoy:دانلود پاورپوینت مقایسه و تحلیل ویلا های E1027 و savoy,پاورپوینت تحلیل ویلا,ویلا ساوا,villa savoy,پاورپوینت معماری,پاورپوینت تجزیه و تحلیل ویلا,E1027,پاورپوینت بررسی ویلا,ویلای ساوا,لوکوربوزیه

پاورپوینت اقتصاد كاربردی برای مدیران:پاورپوینت,اقتصاد كاربردی برای مدیران

پاورپوینت ترمیم و تعمیر بتن:ترمیم و تعمیر بتن,پاورپوينت ترمیم و تعمیر بتن,دانلود پاورپوينت ترمیم و تعمیر بتن,تعمیر بتن,ترمیم بتن,بتن,پاورپوینت عمران,عمران