دریافت فایل با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی

در این پست قصد معرفی فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی را داریم با ما همراه باشید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن و هوش هیجانی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, تئوری ذهن و هوش هیجانی ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, تئوری ذهن , هوش هیجانی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 68

مخلوقات اجتماعی برای قدرت تشخیص انگیزه­ها، اهداف، امیال، اعتقادات و احساسات دیگران به یک مهارت ویژه و اساسی در زندگی نیاز دارند. به بیان دیگر به منظور هماهنگی بیشتر و فهم دیگران، به این مهارت نیاز دارند. این درجه از مهارت، معرفت و آگاهی به نوبه خود به افراد اجازه و امکان می­دهد که رفتار دیگران را پیش بینی کنند. دانشمندان نورولوژیست اجتماعی و شناختی به این مهارت ویژه و حیاتی توانایی ذهن می­گویند و آن را پایه موفقیت در روابط می­دانند(بارتزوهولاندر[1]، 2007).

اصطلاحتئوريذهن نخستین بارتوسطپریماكووودورف[2]درسال1978برايبررسیاینکهشامپانزه­هامهارتهايذهن­خوانیدارندیاخیر بهکاربردهشد (نقل از کاکوجویباری، شقاقی وبرادران، 1391).تئوريذهناصطلاحياستكهبهتواناييپيش بينيوشرحدادنرفتاربارجوعبهحالاتذهني اشارهدارد. این اصطلاح بهبدنهمنسجمدانشدرموردذهنانسانكهافرادبه طورعاديآنراكسبمي­کنند وبرايپيشبينيو شرحدادنرفتارخودشانوديگرانازآناستفاده مي­کنند،گفتهمي­شود (نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389).

درادبياتپژوهشي،مترادفهاييمانندذهني­سازي،ذهن­خواني،روان­شناسيعامهودرك اجتماعي بهجاياصطلاح تئوريذهنبهكاررفتهاست.

ریشه­های این ظرفیت شناختی را می­توان در سالهای اولیه زندگی جستجو کرد. اگرچه کودکان در سالهای اول زندگی از ذهن خود و دیگران روز به روز بیشتر آگاه می­شوند، و بین مفردات آنها ارتباط برقرار می­کنند، اما تغییرات اساسی در درک نظریه ذهن در چهار سالگی اتفاق می­افتد. هنگامی که کودکان قادر می­شوند محتواهای ذهن دیگران را، به ویژه حالات باور را تفسیر کنند (هال و تاگر- فلاسبرگ[3]، 2003).

پژوهشگرانینظیربیوبوید[4](2007)، اعتقاد دارندکهتئوري ذهنهمگامباافزایشسندرکودکانپیشرفتمی­نماید؛بهطوريکهکودکاندرحدودسهسالگی،قادرهستندتابینآنچهدیگرانمی­خواهندامیالوآنچه دیگرانانجاممی­دهندرفتارهاپیوندبرقرارکنند،اماآنها قادربهدركماهیتباورهايدیگراننیستند. درحالیکه برخیازمتخصصانمعتقدندکهفرایندهايمربوطبهتئوري ذهنبهطورعمدهبادرونگراییمرتبطاستولیبهطور کلیاعتقادبرایناستکهاینتواناییحاصلهوشاجتماعی است. هوشاجتماعی،تواناییفرددرپیش بینییکدورهاز عمل،تشخیصبیناعمالخودودیگران،یادگیرياز راه تقلید،دركاحساساتوتواناییدرون­نگريرادربرمی­گیرد کهجزءدانشتئوريذهناست.

کاکوجویباری، شقاقی و برادران (1391)، در پژوهشی دریافتند که تئوری ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی است و کودکان با افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از تئوری ذهن دست می­یابند.

توانایی­هایی که رسماً با نظریه ذهن مرتبط هستند عبارتند از رشد اخلاقی، فهم توالی جهل و عقیده نادرست، تمایز ظاهر و واقعیت و به کاربردن اصطلاحاتی که بیان کنند حالت ذهنی هستند (حسن­زاده، 1384).

درک احساسات و توانایی درون­نگری برای داشتن تعاملات اجتماعی مؤثر و ضروری است. نظریه ذهن در عمل به کودک ابزار قدرتمندی می­دهد تا با آن به اکتشاف، پيشبينيو تغييررفتارديگراندستبزند (حسن زاده، 1384). به وسیله نظریه ذهن می­توان حالات ذهنی (باورها، تمایلات، تخیلات، عواطف و.....) که علت اصلی اعمال هستند؛ تفسیر کرد. نظریه ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت آمیز است (نسائیان، بهرامی، میرزمانی و صالحی، 1389). علاوه بر این نظریۀ ذهن برخودتنظیمی و مهارت­های حل مسئله، فرایندهای مهار اجرایی، خودپنداشت، تشخیص بازنمودن از واقعیت، کفایت اجتماعی و مهارت­های بین فردی، درک هیجانات، تفسیر و درک تصاویر مبهم، و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی مؤثر است (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).

[1]. Bartz & Hollander

[2]. Premack & Woodruff

[3]. Hale &Tager-Flusberg

[4]. Bee & Boyd

فهرست مطالب

شناخت اجتماعی

تئوری ذهن

تعریف تئوری ذهن

مبانی نظری تئوری ذهن

رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن

رویکردنظریه نظریه

نظریه پودمانی(مدولار)

رویکرد شبیه سازی

رویکرد پیمانه­ای

حالت­های ذهنی

بازنمایی و فرابازنمایی

تکالیف تئوری ذهن

عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان

ارتباط تئوری ذهن با سایر توانایی­ها

هوش هیجانی

تعریف هوش هیجانی

ابعاد هوش هیجانی

مهارتهای هوش هیجانی

هوش هیجانی و بهرۀ هوشی

نظریه­های هوش هیجانی

نظریه­های توانایی

نظریه­های ترکیبی

مدل­های هوش هیجانی

مدل توانایی مایر و سالووی

مدل ترکیبی گلدمن

مدل ترکیبی بار آن

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس

تقویت هوش هیجانی

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه بیگانگی شغلی:پرسشنامه بیگانگی شغلی,پرسشنامه, بیگانگی شغلی

پاورپوینت مدرنیته چیست:پاورپوینت مدرنیته چیست,دانلود پاورپوینت مدرنیته چیست,پاورپوینت رایگان مدرنیته چیست,پاورپوینت تفکر مدرن چیست,پاورپوینت مفهوم مدرنیته ,پاورپوینت تعریف مدرنیته ,دانلود مدرنیته چیست,مدرنیته چیست,تحقیق مدرنیته چیست,پروژه مدرنیته چیست,دانلود پاورپوینت رایگان مدرنیته چیست,دانلود پاورپوینت تفکر مدرن چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم مدرنیته ,دانلود

پاورپوینت میدان نقش جهان:پاورپوینت میدان نقش جهان,پاورپوینت مجموعه میدان نقش جهان,میدان نقش جهان,مجموعه میدان نقش جهان,پروژه میدان نقش جهان

پاورپوینت روستا کلانک:دانلود پاورپوینت روستا کلانک,روستا کلانک,پاورپوینت آشنایی با روستای کلانک شهرستان ساوجبلاغ,آشنایی با روستای کلانک,پروژه روستا,پاورپوینت روستا کلانک,پاورپوینت بررسی روستای کلانک شهرستان ساوجبلاغ

پاورپوینت جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر و انواع اقتدار مشروع:پاورپوینت جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر و انواع اقتدار مشروع,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر و انواع اقتدار مشروع,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر و انواع اقتدار مشروع,پاورپوینت جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر,پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر,پاورپوینت انواع اقتدار مشروع ماکس وبر,دانلود جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر,جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر,پروژه جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر,تحقیق جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر,,

آبراهام مزلو:آبراهام مزلو,مقاله آبراهام مزلو,جزوه آبراهام مزلو

پاورپوینت دیوار‌های پوششی:دیوار‌های پوششی,پاورپوينت دیوار‌های پوششی,دانلود پاورپوينت دیوار‌های پوششی,دیوار‌,عمران,پاورپوینت عمران

پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری,پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری,برنامه ریزی بهبود بهره وری,برنامه ریزی بهبود,بهره وری,بهبود بهره وری,پاورپوینت بهبود بهره وری,عوامل موثر بر بهره وری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین و فعالیت بدنی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره تمرین و فعالیت بدنی ,پیشینه تحقیق درباره تمرین و فعالیت بدنی ,پیشینه تحقیق درباره فعالیت بدنی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت بدنی ,مبانی نظری فعالیت بدنی ,پیشینه تحقیق اعتیاد ,مبانی نظری فعالیت بدنی

پاورپوینت GPS:دانلود پاورپوینت GPS,GPS,آشنایی با GPS,GIS,پاورپوینت آشنایی با GPS,Global Positioning System,پاورپوینت GPS,معرفی GPS,شهرسازی,نقشه