لینک دانلود بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران

در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:کیفیت زندگی کاری, کیفیت تصمیمات استراتژیک, شیوه مدیریت و سرپرستی,طراحی شغل,فضای کار, حقوق و دستمزد, خدمات رفاهی و درمانی,آموزش کارکنان, عوامل محیطی

هدف ازپژوهش حاضر، بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه کارکنان و مدیران سازمان آموزش وپرورش شهرستان تهران می باشند. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه مورد نظر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای انجام این كار، پس از مشخص شدن تعداد نمونه‌ها، افراد به طور تصادفی انتخاب گردیده اند. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد 223 نفر از كاركنان آموزش و پرورش شهرستان تهران می‌باشد كه كلیه‌ی تحلیل های آماری براین اساس انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با پنجاه و دو سئوال بسته پاسخ است كه بر اساس طیف پنج درجه ای لیكرت طرح شده است كه اعتبار آن براساس ضریب آلفای كرونباخ 87/0 برآورد گردید.جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها ازآمار توصیفی واستنباطی (ضریب همبستگی کندال، آزمون من‌ویتنی، آزمون کروسکال‌والیس، آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد كه در سطح اطمینان 99 درصد:

شیوه مدیریت و سرپرستی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

طراحی شغل بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

فضای کار بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

آموزش کارکنان بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

عوامل محیطی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

در نهایت فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک در سازمان‌ آموزش و پرورش تهران در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید قرار گرفت.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 عنوان تحقیق. 4

الف) عنوان تحقیق به فارسی.. 4

ب) عنوان تحقیق به انگلیسی.. 4

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 پیشینه تحقیق. 5

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5 فرضیات تحقیق. 6

1-6 روش تحقیق. 7

الف: نوع روش تحقیق. 7

ب: روش گردآوری اطلاعات.. 7

پ: ابزار گردآوری اطلاعات.. 7

ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

1-7 قلمرو تحقیق. 8

الف- قلمرو زمانی.. 8

ب- قلمرو مكانی.. 8

ج- قلمرو موضوعی.. 8

1-8 تعریف عملیاتی واژه‌ها 9

فصل دوم

ادبیات تحقیق

«قسمت اول»

2-1 کیفیت زندگی کاری.. 10

2-2 کار درخور انسان. 12

2-3 پرباری شغل.. 15

2-4 برنامه زمانی کار پرانعطاف... 16

2-5 تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 17

2-6 برنامه‌های کیفیت زندگی کاری.. 21

2-7 ویژگی های برنامه. 22

2-8 اثر بخشی برنامه‌های کیفیت زندگی کاری.. 24

2-9 شاخص های کیفیت زندگی کاری.. 25

«قسمت دوم»

2-10 تعریف تصمیم. 32

2-11 تعریف تصمیم‌گیری.. 32

2-12 ماهیت تصمیم‌گیری.. 32

2-13 طبقه‌بندی تصمیمات.. 34

2-14 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده 35

2-15 تصمیمات سلسله مراتبی.. 35

2-16 تصمیم‌گیری استراتژیك چگونه ممكن است... 37

2-17 تعریف تفكر استراتژیك.... 38

2-18 عوامل مؤثر در رواج تفكر استراتژیك.... 38

2-19 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیك.... 39

2-20 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیك.... 39

2-21 فرآیند تصمیم‌گیری.. 40

2-22 تصمیمات فردی.. 41

2-23 تصمیمات سازمانی.. 42

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 مقدمه. 44

3-2 روش تحقیق. 44

3-3 جامعه آماری.. 45

3-4 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 46

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 47

الف- مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات انجام شده 47

ب- پرسشنامه. 47

3-6 اجزای پرسشنامه. 48

3-7 روایی پرسشنامه ها 49

3-8 پایایی پرسشنامه. 50

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 50

3-10 خلاصه. 51

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 53

4-2 اطلاعات جمعیت شناختی.. 53

4-2-1 جنسیت.. 53

4-1-2 سن. 55

4-1-3 سابقه خدمت.. 55

4-1-4 تحصیلات.. 56

4-2 آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها) 57

الف) فرضیات فرعی.. 58

ب) فرضیه اهم(اصلی): 66

4-3 یافته های جانبی تحقیق. 67

4-3-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت.. 67

الف)کیفیت زندگی کاری 67

ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک 69

4-3-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن. 70

4-3-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت.. 70

4-3-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی.. 71

4-4 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری.. 72

4-5 خلاصه. 73

فصل پنجم

نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها

5-1 مقدمه. 75

5-2 نتیجه گیری.. 75

5-2-1 از آزمون فرضیات.. 75

الف) فرضیات فرعی 75

5-2-1-1 فرضیه فرعی اول.. 75

5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم. 76

5-2-1-3 فرضیه فرعی سوم. 77

5-2-1-4 فرضیه فرعی چهارم. 77

5-2-1-5 فرضیه فرعی پنجم.. 78

5-2-1-6 فرضیه فرعی ششم.. 78

ب) فرضیه اصلی 79

5-2-2 از یافته های جانبی تحقیق. 79

5-2-2-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت 80

الف)کیفیت زندگی کاری.. 80

ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک..... 80

5-2-2-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن 80

5-2-2-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت 80

5-2-2-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی 80

5-2-2-5 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 81

5-3 پیشنهادات.. 81

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 84

5-5 محدودیت های تحقیق. 85

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی.. 87

ب) منابع لاتین.. 88

ضمائم

الف) پرسشنامه. 91

ب)ضریب پایائی.. 95

فهرست اشکال

شکل (2-1): رویکردها به طراحی شغل... 13

شکل (2-2): پرباری شغل... 15

شکل (2-3): اجزاء کیفیت زندگی کاری... 19

شكل (2-4): ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری... 33

شكل (2-5): طبقه‌بندی تصمیمات.... 34

شكل (2-6): ابعاد و ویژگی‌های تصمیمات، سلسله مراتبی 37

شكل (2-7) فرآیند تصمیم‌گیری... 41

شکل (2-8): انتخاب راه حل تصمیمات فردی... 41

شکل(4-1): تعداد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت.... 54

شكل(4-2):درصد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت.... 54

شکل (4-3 ):نمودار بافت‌نگار سن افراد نمونه آماری... 55

شکل (4-4) : نمودار بافت‌نگار سابقه کار افراد نمونه آماری 56

شکل(4-5): تعداد افراد نمونه آماری از نظرسطح تحصیلات 57

شكل (4-6): درصد افراد نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات 57

فهرست جداول

جدول(3-1): ساختار پرسشنامه. 47

جدول ( 3-): طیف لیكرت... 48

جدول (4-1): وضعیت پاسخ دهندگان برحسب جنسیت... 54

جدول(4-2): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسن.. 55

جدول(4-3): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسابقه كار. 55

جدول(4-4): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسطح تحصیلات... 56

جدول (4-5): رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 58

جدول (4-6): رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 59

جدول (4-7): رابطه طراحی شغل با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 60

جدول (4-8): رابطه طراحی شغل با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 60

جدول (4-9): رابطه فضای کار با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 61

جدول (4-10): رابطه فضای کار با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 62

جدول (4-11): رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 62

جدول (4-12): رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با کیفیت تصمیمات استراتژیک 63

جدول (4-13): رابطه آموزش کارکنان با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 64

جدول (4-14): رابطه آموزش کارکنان با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 65

جدول (4-15): رابطه عوامل محیطی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 65

جدول (4-16): رابطه عوامل محیطی با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 66

جدول (4-17): رابطه کیفیت زندگی کاری با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 66

جدول (4-18): رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان. 68

جدول (4-19): آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 68

جدول (4-20): رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69

جدول (4-21): آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69

جدول (4-22): رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سن.. 70

جدول (4-23): رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سابقه خدمت 70

جدول (4-24): رتبه‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71

جدول (4- 25): آماره‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71

جدول (4- 26): رتبه‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری.. 72

جدول (4- 27): آماره‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری7

ادامه مطلب و دریافت فایل

پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان:پیش بینی ,افسردگی ,افکار ناکارآمد , فراشناخت , نواجوانان,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

مبانی نظری نیمرخ روانی و شخصیت:مبانی نظری وپیشینه تحقیق نیمرخ روانی و شخصیت,مبانی نظری نیمرخ روانی و شخصیت,پیشینه نظری نیمرخ روانی و شخصیت, نیمرخ روانی و شخصیت,مبانی نظری نیمرخ روانی

پاورپوینت سبک روستیک در دکوراسیون داخلی:دانلود پاورپوینت سبک روستیک در دکوراسیون داخلی ,سبک روستیک در دکوراسیون داخلی ,آشنایی با سبک روستیک,پاورپوینت سبک روستیک(روستایی),سبک ریترو,پاورپوینت آشنایی با سبک روستیک(روستایی),دکوراسیون داخلی,پاورپوینت سبک روستیک در دکوراسیون داخلی

پاورپوینت بزهكاری:بزهكاری,پاورپوینت بزهكاری,تحقیق درمورد بزهكاری,تعریف بزهكاری,پاورپوینت بزهكاری,جرم وجنایت,اشاعه فحشاء ومنکرات,مواد مخدر,سرقت,قتل,کلاه برداری,بیماریهای روانی,استرس وبحران,انواع بزهكاری

پاورپوینت انواع سقفهای رایج بتنی:دانلود پاورپوینت انواع سقفهای رایج بتنی,انواع سقف های سازه ای,پاورپوینت عمرانی,کرومیت ,کمپوزیت,متال دک ,کوبیاکس ,پاورپوینت معرفی سقف,دپاورپوینت سقف بتنی,پاورپوینت سقف,پاورپوینت انواع سقف در سازه بتنی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق هوش هیجانی:پیشینه ومبانی نظری تحقیق هوش هیجانی

بررسی سبک دوره رنسانس:بررسی سبک دوره رنسانس,پاورپوینت بررسی سبک دوره رنسانس,بررسی سبک دوره رنسانس,مقاله سبک دوره رنسانس,سبک دوره رنسانس,رنسانس,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

تشریح دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین:تشریح دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین,تشریح دخالت های مرمتی,دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون,عمارت چهل ستون,بررسی عمارت چهل ستون,تحقیق چهل ستون,مرمت عمارت چهل ستون,كاخ چهل ستون,چهل ستون,تحقیق دخالت های مرمتی چهل ستون قزوین,دانلود مقاله تشریح دخالت های مرمتی در چهل ستون,دانلود تحقیق تشریح دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین,

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران:بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران,پایانامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد,در رشته حقوق گرایش خصوصی,مال, آثار, مثلی, قیمی, حقوق

پاورپوینت تئوری های مرتبط با شهر هوشمند:تئوری های مرتبط با شهر هوشمند,پاورپوینت تئوری های مرتبط با شهر هوشمند,دانلود پاورپوینت تئوری های مرتبط با شهر هوشمند, تئوری سیستم ها,پاورپوینت تئوری سیستم ها, دانلود پاورپوینت تئوری سیستم ها,تعریف شهر هوشمند,پاورپوینت تعریف شهر هوشمند,دانلود پاورپوینت تعریف شهر هوشمند,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاو