لینک دانلود بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران

در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:کیفیت زندگی کاری, کیفیت تصمیمات استراتژیک, شیوه مدیریت و سرپرستی,طراحی شغل,فضای کار, حقوق و دستمزد, خدمات رفاهی و درمانی,آموزش کارکنان, عوامل محیطی

هدف ازپژوهش حاضر، بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه کارکنان و مدیران سازمان آموزش وپرورش شهرستان تهران می باشند. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه مورد نظر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای انجام این كار، پس از مشخص شدن تعداد نمونه‌ها، افراد به طور تصادفی انتخاب گردیده اند. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد 223 نفر از كاركنان آموزش و پرورش شهرستان تهران می‌باشد كه كلیه‌ی تحلیل های آماری براین اساس انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با پنجاه و دو سئوال بسته پاسخ است كه بر اساس طیف پنج درجه ای لیكرت طرح شده است كه اعتبار آن براساس ضریب آلفای كرونباخ 87/0 برآورد گردید.جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها ازآمار توصیفی واستنباطی (ضریب همبستگی کندال، آزمون من‌ویتنی، آزمون کروسکال‌والیس، آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد كه در سطح اطمینان 99 درصد:

شیوه مدیریت و سرپرستی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

طراحی شغل بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

فضای کار بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

آموزش کارکنان بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

عوامل محیطی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد.

در نهایت فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک در سازمان‌ آموزش و پرورش تهران در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید قرار گرفت.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 عنوان تحقیق. 4

الف) عنوان تحقیق به فارسی.. 4

ب) عنوان تحقیق به انگلیسی.. 4

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 پیشینه تحقیق. 5

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5 فرضیات تحقیق. 6

1-6 روش تحقیق. 7

الف: نوع روش تحقیق. 7

ب: روش گردآوری اطلاعات.. 7

پ: ابزار گردآوری اطلاعات.. 7

ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

1-7 قلمرو تحقیق. 8

الف- قلمرو زمانی.. 8

ب- قلمرو مكانی.. 8

ج- قلمرو موضوعی.. 8

1-8 تعریف عملیاتی واژه‌ها 9

فصل دوم

ادبیات تحقیق

«قسمت اول»

2-1 کیفیت زندگی کاری.. 10

2-2 کار درخور انسان. 12

2-3 پرباری شغل.. 15

2-4 برنامه زمانی کار پرانعطاف... 16

2-5 تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 17

2-6 برنامه‌های کیفیت زندگی کاری.. 21

2-7 ویژگی های برنامه. 22

2-8 اثر بخشی برنامه‌های کیفیت زندگی کاری.. 24

2-9 شاخص های کیفیت زندگی کاری.. 25

«قسمت دوم»

2-10 تعریف تصمیم. 32

2-11 تعریف تصمیم‌گیری.. 32

2-12 ماهیت تصمیم‌گیری.. 32

2-13 طبقه‌بندی تصمیمات.. 34

2-14 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده 35

2-15 تصمیمات سلسله مراتبی.. 35

2-16 تصمیم‌گیری استراتژیك چگونه ممكن است... 37

2-17 تعریف تفكر استراتژیك.... 38

2-18 عوامل مؤثر در رواج تفكر استراتژیك.... 38

2-19 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیك.... 39

2-20 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیك.... 39

2-21 فرآیند تصمیم‌گیری.. 40

2-22 تصمیمات فردی.. 41

2-23 تصمیمات سازمانی.. 42

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 مقدمه. 44

3-2 روش تحقیق. 44

3-3 جامعه آماری.. 45

3-4 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 46

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 47

الف- مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات انجام شده 47

ب- پرسشنامه. 47

3-6 اجزای پرسشنامه. 48

3-7 روایی پرسشنامه ها 49

3-8 پایایی پرسشنامه. 50

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 50

3-10 خلاصه. 51

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 53

4-2 اطلاعات جمعیت شناختی.. 53

4-2-1 جنسیت.. 53

4-1-2 سن. 55

4-1-3 سابقه خدمت.. 55

4-1-4 تحصیلات.. 56

4-2 آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها) 57

الف) فرضیات فرعی.. 58

ب) فرضیه اهم(اصلی): 66

4-3 یافته های جانبی تحقیق. 67

4-3-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت.. 67

الف)کیفیت زندگی کاری 67

ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک 69

4-3-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن. 70

4-3-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت.. 70

4-3-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی.. 71

4-4 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری.. 72

4-5 خلاصه. 73

فصل پنجم

نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها

5-1 مقدمه. 75

5-2 نتیجه گیری.. 75

5-2-1 از آزمون فرضیات.. 75

الف) فرضیات فرعی 75

5-2-1-1 فرضیه فرعی اول.. 75

5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم. 76

5-2-1-3 فرضیه فرعی سوم. 77

5-2-1-4 فرضیه فرعی چهارم. 77

5-2-1-5 فرضیه فرعی پنجم.. 78

5-2-1-6 فرضیه فرعی ششم.. 78

ب) فرضیه اصلی 79

5-2-2 از یافته های جانبی تحقیق. 79

5-2-2-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت 80

الف)کیفیت زندگی کاری.. 80

ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک..... 80

5-2-2-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن 80

5-2-2-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت 80

5-2-2-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی 80

5-2-2-5 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 81

5-3 پیشنهادات.. 81

5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 84

5-5 محدودیت های تحقیق. 85

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی.. 87

ب) منابع لاتین.. 88

ضمائم

الف) پرسشنامه. 91

ب)ضریب پایائی.. 95

فهرست اشکال

شکل (2-1): رویکردها به طراحی شغل... 13

شکل (2-2): پرباری شغل... 15

شکل (2-3): اجزاء کیفیت زندگی کاری... 19

شكل (2-4): ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری... 33

شكل (2-5): طبقه‌بندی تصمیمات.... 34

شكل (2-6): ابعاد و ویژگی‌های تصمیمات، سلسله مراتبی 37

شكل (2-7) فرآیند تصمیم‌گیری... 41

شکل (2-8): انتخاب راه حل تصمیمات فردی... 41

شکل(4-1): تعداد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت.... 54

شكل(4-2):درصد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت.... 54

شکل (4-3 ):نمودار بافت‌نگار سن افراد نمونه آماری... 55

شکل (4-4) : نمودار بافت‌نگار سابقه کار افراد نمونه آماری 56

شکل(4-5): تعداد افراد نمونه آماری از نظرسطح تحصیلات 57

شكل (4-6): درصد افراد نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات 57

فهرست جداول

جدول(3-1): ساختار پرسشنامه. 47

جدول ( 3-): طیف لیكرت... 48

جدول (4-1): وضعیت پاسخ دهندگان برحسب جنسیت... 54

جدول(4-2): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسن.. 55

جدول(4-3): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسابقه كار. 55

جدول(4-4): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسطح تحصیلات... 56

جدول (4-5): رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 58

جدول (4-6): رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 59

جدول (4-7): رابطه طراحی شغل با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 60

جدول (4-8): رابطه طراحی شغل با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 60

جدول (4-9): رابطه فضای کار با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 61

جدول (4-10): رابطه فضای کار با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 62

جدول (4-11): رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 62

جدول (4-12): رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با کیفیت تصمیمات استراتژیک 63

جدول (4-13): رابطه آموزش کارکنان با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 64

جدول (4-14): رابطه آموزش کارکنان با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 65

جدول (4-15): رابطه عوامل محیطی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 65

جدول (4-16): رابطه عوامل محیطی با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 66

جدول (4-17): رابطه کیفیت زندگی کاری با کیفیت تصمیمات استراتژیک.... 66

جدول (4-18): رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان. 68

جدول (4-19): آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 68

جدول (4-20): رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69

جدول (4-21): آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69

جدول (4-22): رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سن.. 70

جدول (4-23): رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سابقه خدمت 70

جدول (4-24): رتبه‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71

جدول (4- 25): آماره‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71

جدول (4- 26): رتبه‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری.. 72

جدول (4- 27): آماره‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری7

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی جامع مایاها:پاورپوینت بررسی جامع مایاها,مایاها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در بیمارستان نواب صفوی در شش ماه اول سال:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

پاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی ):دانلود پاورپوینت جان راسکین(سیر اندیشه های شهرسازی ),پاورپوینت جان راسکین,پروژه سیر اندیشه های شهرسازی,دانلود پاورپوینت جان راسکین,معرفی جان راسکین,پاورپوینت معرفی جان راسکین,سیر اندیشه های شهرسازی,بررسی آثار جان راسکین

مبانی و پیشینه نظری تحریف های شناختی:تحریف های شناختی,مبانی و پیشینه نظری تحریف های شناختی,پیشینه نظری تحریف های شناختی

پاورپوینت انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی (SWIFT ):دانلود پاورپوینت انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی ((SWIFT,تاریخچه سوئیفت,مرکز سوئیفت,اعضا سوئیفت,سازمان سوئیفت,مزایای سوئیفت,معایب سوئیفت ,شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفت , عضویت بانک‌های ایرانی در سوئیفت ,انواع پیام‌های سوئیفتی,منابع اطلاعاتی سوئیفت

روانشناسی کار:کار, روان شناسی, روانشناسی کار,پروژه روانشناسی,دانلود پروژه روانشناسی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق روانشناسی,دانلود تحقیق کار,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله روانشناسی کار,پژوهش روانشناسی کار,تحقیق روانشناسی کار,پروژه روانشناسی کار

روان شناسی مصرف كننده:روان شناسی مصرف كننده ,مقاله روان شناسی مصرف كننده ,جزوه روان شناسی مصرف كننده ,پروژه روان شناسی مصرف كننده

کتاب نظریه های روابط بین الملل:دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل ,کتاب نظریه های روابط بین الملل ,دانلود نظریه های روابط بین الملل ,دانلود کتاب کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پایان نامه,پژوهش,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانل

پاورپوینت بررسی منطق فازی:دانلود پاورپوینت بررسی منطق فازی,تحقیق بررسی منطق فازی,مقاله بررسی منطق فازی,پاورپوینت بررسی منطق فازی,بررسی منطق فازی,منطق فازی

گزارش کارآموزی با عنوان بخش ریخته گری آلومینیوم در کارخانه ایران خودرو:گزارش کارآموزی,بخش ریخته گری آلومینیوم ,کارخانه ایران خودرو,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق