لینک مستقیم پروژه جاوا اسکریپت

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پروژه جاوا اسکریپت را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:دانلود پروژه جاوا اسکریپت,تحقیق جاوا اسکریپت,دانلود تحقیق جاوا اسکریپت,جاوا اسکریپت چیست,چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد,جاوااسكریپت در مقابل جاوا,برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند,پروژه,تحقیق,پژوهش,مقاله,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله

چكیده :

جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live script بودكه بعدها با حمایت شركت Sun به نام Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسكریپت دارای قابلیتهای زیادی است كه در طول تحقیق ذكر شده است.

خلاصه:

آموختیم كه اسكریپت دروب به چه معناست وجاوااسكریپت چیست وهمچنین روش قراردادن یك اسكریپت در سندHTML را فرا گرفتید. با ابزار لازم جهت خلق یك اسكریپت، یك ویرایشگر متن و یك مرورگر آشنا شدید و به مروری كوتاه بر قابلیتها و توانائیهای جاوااسكریپت پرداختیم وتوانائی جـاوااسكریپت برای كـار با پنجره‌هاوپیغامها وتصاویرگرافیكی وپرسشنامه‌هاوهمچنین تشخیص نوع مرورگروكنترل برنامه‌های اتصالی مورد بررسی قرار دادیم با مسائلی چون تعریف توابع، اصول اشیاء وكنترل حوادث ومخفی كردن اسكریپتها ازدیـد مرورگرهای قدیمی آشنا شدیم روش نامگذاری متغیرهاونحوه تعریف آنهاو ذخیره كردن رشته‌ها را فرا گرفتید وهمچنین بامفاهیم اساسی اشیاءومدل شیئی سند آشنا شدید.چگونگی خلق یك شیءمورد نظردرجاوااسكریپت وروش استفاده از شیءwindow برای كارباپنجره‌های مرورگررا یادگرفتیم.نحوه خلق پرسشنامه رادرHTML واستفاده ازجاوااسكریپت برای كار با آنها را فراگرفتید و نحوه استفاده ازشیـوه نامه برای كنترل صفحات وب را توضیح دادیم.درباره تكنیكهای مختلفی ازجاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب واقعی صحبت كردیم.

فهرست:

چكیده ...............................................................................................5

1.جاوااسكریپت چیست؟ .............................................................................. 6

1ـ1. اصول اسكریپت نویسی در صفحات وب ................................................ .......6

2ـ1. اسكریپتها و برنامه ها ...........................................................................6

3ـ1. معرفی جاوااسكریپت ..........................................................................7

4ـ1. قابلیتهای جاوااسكریپت ........................................................................7

5ـ1.جاوااسكریپت در مقابل جاوا ...................................................................7

6ـ1.چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟............................................8

2.خلق یك اسكریپت ................................................................................. ..8

1ـ2.ابزار اسكریپت نویسی ...........................................................................9

2ـ2.آغاز خلق اسكریپت .............................................................................9

3. بررسی قابلیتهای جاوااسكریپت .....................................................................9

1ـ3. زیباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكریپت ..............................................10

1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعیت ......................................................................10

2ـ3.كاربابرنامه های اتصالی ........................................................................10

4. برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند. ......................................................11

1 ـ4. توابع درجاوااسكریپت .........................................................................11

2ـ4. اشیاءدر جاوااسكریپت .........................................................................13

1ـ2ـ4 . جاوااسكریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می كند..........................................13

3ـ4.كنترل حوادث ...................................................................................13

4ـ4. مخفی كردن اسكریپتها از مرورگرهای قدیمی ...............................................14

5. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ...............................................................15

1 ـ 5. انتخاب نام برای متغییرها .....................................................................15

2ـ 5. تعیین مقدار برای متغییر ها. ...................................................................15

1ـ2ـ5. انواع اساسی داده ها در جاوااسكریپت ....................................................16

3ـ 5. انواع داده جاوااسكریپت.....................................................................16

6 . آرایه ها و رشته ها ..............................................................................16

1ـ6 .خلق یك شیء String...........................................................................17

7. بررسی و مقایسه متغییرها ........................................................................17

1ـ7 . دستورIf..........................................................................................17

2ـ7 . دستورEles ......................................................................................18

8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها ....................................................................18

1ـ 8 . حلقه های For................................................................................18

2ـ 8 . حلقه های While...............................................................................19

3ـ 8 . حلقه های Do...while ........................................................................19

9. اشیاء درون ساخت مرورگر...........................................................................19

1ـ 9 . اشیاء چیستند؟ ...................................................................................19

1ـ 1ـ 9.خلق اشیاء .....................................................................................19

2ـ 9 . خاصیتهای اشیاء و مقادیر........................................................................20

3ـ 9 . گـرد كردن اعداد .............................................................................20

4ـ 9 . خلق اعداد تصادفی ...........................................................................21

5 ـ 9. كـار با تاریخها ................................................................................21

10 . مدل شیئی سند (DOM)..........................................................................21

1ـ 10 . درك مدل شیئی سند ........................................................................21

2ـ 10 . دسترسی به تاریخچه مرورگـر .............................................................22

11. خلق اشیاء اختصاصی ..............................................................................23

1ـ11 . استفاده از اشیاء برای ساده كردن اسكریپتها ...............................................23

2ـ11 . اختصاصی كردن اشیاء درون ساخت ........................................................24

12 . پنجره ها و زیر صفحه ها ..........................................................................24

1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء .........................................................24

2ـ12 . ایجاد وقفه های زمانی .....................................................................25

3ـ 12 . استفاده از اشیاء جاوا اسكریپت برای كار با زیر صفحه ها ...............................25

14. دریافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها .........................................................26

1ـ 14. اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML ...............................................26

2ـ 14 . شیءfrom در جاوااسكریپت ...........................................................26

3ـ 14 . ورودیهای متن ...........................................................................26

4ـ 14 . ورودیهای چند خطی متن ...............................................................26

5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها .............................................................26

6ـ14 . دكمه ها ....................................................................................27

7ـ 14 . مربعهای گـزینش .........................................................................27

8 ـ 14 . دكـمه های رادیوئی .....................................................................27

15 . تصاویر گـرافیكی و انیمیشن ....................................................................28

1ـ 15 . استفاده از جاوااسكریپت برای كار با نقشه های تصویری .................................28

2ـ 15 . تصاویر دینامیك در جاوااسكریپت .........................................................28

16 . اسكریپتهای فرامرور گری .........................................................................29

1ـ 16 . دریافت اطلاعات مرورگر ....................................................................29

2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاری مرورگرها ...........................................................29

3ـ 16 . خلق یك صفحه چند منظوره ...............................................................29

4ـ16 . هدایت كاربران به صفحات وب .............................................................29

5ـ16 . خلق یك صفحه چند منظوره ..............................................................29

17 . كـار با شیوه نامه ها ..............................................................................30

1ـ 17 . معرفیHTML دینامیك ..................................................................30

2ـ 17 . شیوه و ظاهرصفحات ........................................................................31

3ـ17 . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS .........................................................31

4ـ 17 . تنظیم مكـان متن ............................................................................31

5ـ 17 . تغییر رنگ و تصاویر زمینه ....................................................................32

6ـ 17 . كـار با فوتنهـا ...............................................................................32

7ـ 17 . كنترل شیوه ها بكمك جاوااسكریپت .........................................................32

18 . استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیك ...................................................33

1ـ 18 . لایه ها چگونه كار میكنند؟ ...................................................................33

2ـ 18 . دو استاندارد برای خلق لایه ها ..............................................................33

3ـ 18 . خلق لایه های CSS ........................................................................34

4ـ 18 . تعریف خواص لایه ها ........................................................................34

19 . استفاده از جاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب .............................................34

1ـ 19 . خلق سند HTML ...........................................................................34

2ـ 19 . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت كاربران .................................35

3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای ...........................................35

4ـ 19 . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ........................................................36

5ـ 19 . استفاده از پیوندهای گـرافیكی ............................................................36

20 . نتیجه ..............................................................................................37

21 . خلاصه .............................................................................................38

22 . فهرست منابع .....................................................................................39

ادامه مطلب و دریافت فایل

طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز:طراحی , پیاده سازی ,روبات پرنده عمود پرواز,ربات,ربات پرنده,پرنده,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مبانی طراحی شهری:دانلود پاورپوینت مبانی طراحی شهری,مبانی طراحی شهری,پاورپوینت مبانی نظری طراحی شهری 3,پاورپوینت طراحی فضای شهری,پاورپوینت مبانی طراحی شهری,کتاب «مبانی نظری و فرایند طراحی شهری »,نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مكانی

پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول:توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول,پاورپوینت آشنایی با توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول ,توسعه اقتصادی ,اقتصاد,پاورپوینت توسعه اقتصادی ,صادرات,پاورپوینت بررسی توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول ,استراتژی های تحول اقتصادی,بازار

پاورپوینت كاهش آسیب اعتیاد:كاهش آسیب اعتیاد,اعتیاد,آسیب اعتیاد,تحقیق اعتیاد,مقاله كاهش آسیب اعتیاد,پاورپوینت آسیب اعتیاد,دانلود پاورپوینت كاهش آسیب اعتیاد

طراحی بازی شطرنج تحت وب:طراحی بازی شطرنج تحت وب,بازی آنلاین,پایگاه داده,ASP کلاسیک

پاورپوینت مراحل ساخت ساختمان:مراحل ساخت ساختمان,پاورپوینت مراحل ساخت ساختمان,دانلود پاورپوینت مراحل ساخت ساختمان,کلیات ساختمان,پاورپوینت کلیات ساختمان,دانلود پاورپوینت کلیات ساختمان,انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی,پاورپوینت انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی,دانلود پاورپوینت انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاو

پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری ایران:دانلود پاورپوینت تزئینات وابسته به معماری ایران,مقرنس در معماری ایرانی,تاریخچه و جایگاه مقرنس در معماری ایران,دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت تزئینات در معماری,مقرنس در معماری,وجه تسمیه,تزئینات در معماری,دانلود پاورپوینت مقرنس در معماری

پاورپوینت مرغ(بندواش):پاورپوینت مرغ(بندواش),مرغ(بندواش),دانلود پاوپوینت مرغ(بندواش),پاورپوینت,دانلود,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت بررسی Boiler feedwater Deaeration:پاورپوینت Boiler feedwater Deaeration , دانلود پروژه پاورپوینت Boiler feedwater Deaeration , دانلود پروژه هوازدایی بخار آب بویلر ,تصفیه آبهای صنعتی , سیکل بخار نیروگاهی, دی اریتور

مبانی و پیشینه نظری بلوغ سازمانی:بلوغ سازمانی,مبانی و پیشینه نظری بلوغ سازمانی,پیشینه نظری بلوغ سازمانی