لینک مستقیم پروژه جاوا اسکریپت

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پروژه جاوا اسکریپت را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:دانلود پروژه جاوا اسکریپت,تحقیق جاوا اسکریپت,دانلود تحقیق جاوا اسکریپت,جاوا اسکریپت چیست,چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد,جاوااسكریپت در مقابل جاوا,برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند,پروژه,تحقیق,پژوهش,مقاله,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله

چكیده :

جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live script بودكه بعدها با حمایت شركت Sun به نام Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسكریپت دارای قابلیتهای زیادی است كه در طول تحقیق ذكر شده است.

خلاصه:

آموختیم كه اسكریپت دروب به چه معناست وجاوااسكریپت چیست وهمچنین روش قراردادن یك اسكریپت در سندHTML را فرا گرفتید. با ابزار لازم جهت خلق یك اسكریپت، یك ویرایشگر متن و یك مرورگر آشنا شدید و به مروری كوتاه بر قابلیتها و توانائیهای جاوااسكریپت پرداختیم وتوانائی جـاوااسكریپت برای كـار با پنجره‌هاوپیغامها وتصاویرگرافیكی وپرسشنامه‌هاوهمچنین تشخیص نوع مرورگروكنترل برنامه‌های اتصالی مورد بررسی قرار دادیم با مسائلی چون تعریف توابع، اصول اشیاء وكنترل حوادث ومخفی كردن اسكریپتها ازدیـد مرورگرهای قدیمی آشنا شدیم روش نامگذاری متغیرهاونحوه تعریف آنهاو ذخیره كردن رشته‌ها را فرا گرفتید وهمچنین بامفاهیم اساسی اشیاءومدل شیئی سند آشنا شدید.چگونگی خلق یك شیءمورد نظردرجاوااسكریپت وروش استفاده از شیءwindow برای كارباپنجره‌های مرورگررا یادگرفتیم.نحوه خلق پرسشنامه رادرHTML واستفاده ازجاوااسكریپت برای كار با آنها را فراگرفتید و نحوه استفاده ازشیـوه نامه برای كنترل صفحات وب را توضیح دادیم.درباره تكنیكهای مختلفی ازجاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب واقعی صحبت كردیم.

فهرست:

چكیده ...............................................................................................5

1.جاوااسكریپت چیست؟ .............................................................................. 6

1ـ1. اصول اسكریپت نویسی در صفحات وب ................................................ .......6

2ـ1. اسكریپتها و برنامه ها ...........................................................................6

3ـ1. معرفی جاوااسكریپت ..........................................................................7

4ـ1. قابلیتهای جاوااسكریپت ........................................................................7

5ـ1.جاوااسكریپت در مقابل جاوا ...................................................................7

6ـ1.چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟............................................8

2.خلق یك اسكریپت ................................................................................. ..8

1ـ2.ابزار اسكریپت نویسی ...........................................................................9

2ـ2.آغاز خلق اسكریپت .............................................................................9

3. بررسی قابلیتهای جاوااسكریپت .....................................................................9

1ـ3. زیباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكریپت ..............................................10

1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعیت ......................................................................10

2ـ3.كاربابرنامه های اتصالی ........................................................................10

4. برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند. ......................................................11

1 ـ4. توابع درجاوااسكریپت .........................................................................11

2ـ4. اشیاءدر جاوااسكریپت .........................................................................13

1ـ2ـ4 . جاوااسكریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می كند..........................................13

3ـ4.كنترل حوادث ...................................................................................13

4ـ4. مخفی كردن اسكریپتها از مرورگرهای قدیمی ...............................................14

5. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ...............................................................15

1 ـ 5. انتخاب نام برای متغییرها .....................................................................15

2ـ 5. تعیین مقدار برای متغییر ها. ...................................................................15

1ـ2ـ5. انواع اساسی داده ها در جاوااسكریپت ....................................................16

3ـ 5. انواع داده جاوااسكریپت.....................................................................16

6 . آرایه ها و رشته ها ..............................................................................16

1ـ6 .خلق یك شیء String...........................................................................17

7. بررسی و مقایسه متغییرها ........................................................................17

1ـ7 . دستورIf..........................................................................................17

2ـ7 . دستورEles ......................................................................................18

8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها ....................................................................18

1ـ 8 . حلقه های For................................................................................18

2ـ 8 . حلقه های While...............................................................................19

3ـ 8 . حلقه های Do...while ........................................................................19

9. اشیاء درون ساخت مرورگر...........................................................................19

1ـ 9 . اشیاء چیستند؟ ...................................................................................19

1ـ 1ـ 9.خلق اشیاء .....................................................................................19

2ـ 9 . خاصیتهای اشیاء و مقادیر........................................................................20

3ـ 9 . گـرد كردن اعداد .............................................................................20

4ـ 9 . خلق اعداد تصادفی ...........................................................................21

5 ـ 9. كـار با تاریخها ................................................................................21

10 . مدل شیئی سند (DOM)..........................................................................21

1ـ 10 . درك مدل شیئی سند ........................................................................21

2ـ 10 . دسترسی به تاریخچه مرورگـر .............................................................22

11. خلق اشیاء اختصاصی ..............................................................................23

1ـ11 . استفاده از اشیاء برای ساده كردن اسكریپتها ...............................................23

2ـ11 . اختصاصی كردن اشیاء درون ساخت ........................................................24

12 . پنجره ها و زیر صفحه ها ..........................................................................24

1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء .........................................................24

2ـ12 . ایجاد وقفه های زمانی .....................................................................25

3ـ 12 . استفاده از اشیاء جاوا اسكریپت برای كار با زیر صفحه ها ...............................25

14. دریافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها .........................................................26

1ـ 14. اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML ...............................................26

2ـ 14 . شیءfrom در جاوااسكریپت ...........................................................26

3ـ 14 . ورودیهای متن ...........................................................................26

4ـ 14 . ورودیهای چند خطی متن ...............................................................26

5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها .............................................................26

6ـ14 . دكمه ها ....................................................................................27

7ـ 14 . مربعهای گـزینش .........................................................................27

8 ـ 14 . دكـمه های رادیوئی .....................................................................27

15 . تصاویر گـرافیكی و انیمیشن ....................................................................28

1ـ 15 . استفاده از جاوااسكریپت برای كار با نقشه های تصویری .................................28

2ـ 15 . تصاویر دینامیك در جاوااسكریپت .........................................................28

16 . اسكریپتهای فرامرور گری .........................................................................29

1ـ 16 . دریافت اطلاعات مرورگر ....................................................................29

2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاری مرورگرها ...........................................................29

3ـ 16 . خلق یك صفحه چند منظوره ...............................................................29

4ـ16 . هدایت كاربران به صفحات وب .............................................................29

5ـ16 . خلق یك صفحه چند منظوره ..............................................................29

17 . كـار با شیوه نامه ها ..............................................................................30

1ـ 17 . معرفیHTML دینامیك ..................................................................30

2ـ 17 . شیوه و ظاهرصفحات ........................................................................31

3ـ17 . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS .........................................................31

4ـ 17 . تنظیم مكـان متن ............................................................................31

5ـ 17 . تغییر رنگ و تصاویر زمینه ....................................................................32

6ـ 17 . كـار با فوتنهـا ...............................................................................32

7ـ 17 . كنترل شیوه ها بكمك جاوااسكریپت .........................................................32

18 . استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیك ...................................................33

1ـ 18 . لایه ها چگونه كار میكنند؟ ...................................................................33

2ـ 18 . دو استاندارد برای خلق لایه ها ..............................................................33

3ـ 18 . خلق لایه های CSS ........................................................................34

4ـ 18 . تعریف خواص لایه ها ........................................................................34

19 . استفاده از جاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب .............................................34

1ـ 19 . خلق سند HTML ...........................................................................34

2ـ 19 . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت كاربران .................................35

3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای ...........................................35

4ـ 19 . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ........................................................36

5ـ 19 . استفاده از پیوندهای گـرافیكی ............................................................36

20 . نتیجه ..............................................................................................37

21 . خلاصه .............................................................................................38

22 . فهرست منابع .....................................................................................39

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروژه کارآفرینی تولید انواع پوشک کامل بچه:پروژه کارافرینی تولید انواع پوشک کامل بچه,طرح توجیهی تولید انواع پوشک کامل بچه,کارآفرینی تولید انواع پوشک کامل بچه,دانلود پروژه تولید انواع پوشک کامل بچه,دانلود کارآفرینی تولید انواع پوشک کامل بچه,طرح توجیه فنی تولید انواع پوشک کامل بچه,توجیه اقتصادی تولید انواع پوشک کامل بچه

پاورپوینت واکسیناسیون74اسلاید:پاورپوینت واکسیناسیون واکسن کودک دانلود پاورپوینت واکسیناسیون کودک پیشگیری از بیماری

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید):دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد),تعریف سازمان ,ساختار سازمان چیست؟ ,طراحی سازمانی چیست؟ ,نظریه سازمان چیست؟ ,مقایسه نظریه سازمان و رفتاری سازمان ,چرا نظریه سازمان را مطالعه می كنیم؟,روشهای مختلف دهگانه نگریستن به سازمانها,دیدگاه سیستمی,انواع سیستم,ویژگی های یك سیستم

دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت(فصل اول کتاب مدیریت عمومی الوانی):دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت(فصل اول کتاب مدیریت عمومی الوانی,طبقه بندی كلان نظریه های مدیریت, نظرات ویلیام اسکات,نظرات سیستمی و اقتضائی,طبقه بندی بولدینگ,طبقه بندی ریچارد اسکات,مكاتب كلاسیك گونه اول,مكاتب نئوكلاسیك گونه دوم,مكاتب سیستمی گونه سوم,مكاتب سیستمی گونه سوم ,گونه چهارم,خلاصه نظرات اسكات,مدل چند وجهی

نظریه های گراف:گراف,گراف رنگی,چندجمله ای رنگی

پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ:پروژه کارافرینی پرورش شترمرغ,طرح توجیهی پرورش شترمرغ,کارآفرینی پرورش شترمرغ,دانلود پروژه پرورش شترمرغ,دانلود کارآفرینی پرورش شترمرغ,طرح توجیه فنی پرورش شترمرغ,توجیه اقتصادی پرورش شترمرغ

پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست(خاک بستر زندگی):دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست(خاک بستر زندگی) ,خاک بستر زندگی,فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست,پاورپوینت خاک,کمپوست,محصولات غذایی تراژن,پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست(خاک بستر زندگی),کشت گلخانه ای,خاک,علوم انسانی

پیشگیری از خودکشی برای بهورزان:پیشگیری ,خودکشی,بهورزان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی:پرسشنامه هراس اجتماعی,پرسشنامه,هراس اجتماعی

پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالم:دانلود پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالم,پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالم,نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالم,رژیم غــذایی سالم,پاورپوینت رژیم غــذایی سالم,تحقیق درموررد رژیم غــذایی سالم,نکاتی عملی برای رژیم سالم,رژیم غــذایی,رژیم,پاورپوینت رژیم,کلید های اصلی در یک رژیم غذایی سالم تر,پروژه,پژوهش,م