لینک مستقیم هویت و عزت نفس

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان هویت و عزت نفس را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:هویت,عزت نفس

انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددكه به خاطرآن زندگی می كندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهیم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی كه دركل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راكه دردوران كودكی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می كندباتوجه به شخصیت شكل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.

بسیاری ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بیان می كند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می كنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می كنند كه درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند( احمدی ، 1377 )

بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.

براین اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی ومساعدت به نوجوان دركسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست . نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یك زندگی هوقمنداست . انسانهابه حفظ یكتایی وحدت ومركزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای كشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداكنندیاخلق كنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.

طبق نظریه اریكسون ، دراین دوران است كه فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی كند ویك من كه وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایك گروه ، شغل ، جنس ، فرهنگ ومذهب است دراوشكل

می گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات تحقیق... 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- موضوع تحقیق.. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4-اهمیت موضوع. 8

1-5- دلایل انتخاب موضوع ،9

1-6- سوالات تحقیق.. 10

1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها10

فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع.. 12

2-1موضع گیری نظری درخصوص هویت وعزت نفس.... 13

2-1-1تعریف هویت وعزت نفس.... 13

2-1-2- شكل گیری هویت... 18

2-1-3-نظریه های هویت... 22

2-1-3-1-نظریه بلوز. 23

2-1-3-2-نظریه كگان. 23

2-1-3-3 نظریه لووینگر. 24

2-1-3-4 نظریه اریكسون. 27

2-1-3-5 نظریه گلاسر. 28

2-1-4-نظریه های عزت نفس.... 29

2-1-4-1-نظرفروم. 29

2-1-4-2-نظریه اریكسون. 30

2-1-4-3- نظریه بندورا30

2-1-4-4- نظریه كلی.. 31

2-1-4-5- نظریه مزلو. 32

2-1-4-6- نظریه ی راجرز:33

2-2-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع. 34

2-3- نتیجه گیری.. 35

فصل سوم : روش پژوهش.... 37

3-1- روش تحقیق.. 38

3-2- جامعه و نمونه آماری.. 39

3-3- روش جمع آوری اطلاعات... 39

3-4-ابزار اندازه گیری هویت... 40

3-4-1- پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 40

3-4-2- نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41

3-4-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41

3-3-4- اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 42

3-5- ابزار اندازه گیری عزت نفس.... 42

3-5-1- پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت... 42

3-5-2- نحوه اجرای پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت... 43

3-5-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت... 43

3-5-4- اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس كوپراسمیت... 43

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش.... 45

4-1- بررسی جمعیت شناختی.. 46

4-2- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها49

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری... 56

5-1- بحث ونتیجه گیری.. 57

5-2- نتیجه گیری نهایی.. 59

5-3- محدودیتها60

5-4- پیشنهادات... 60

5-5- پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده. 61

منابع. 62

الف )‌ منابع فارسی.. 62

ب : منابع خارجی.. 64

فهرست جداول

جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن.. 46

جدول4-2- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل.. 47

جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر. 47

جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر. 47

جدول 4-5- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی.. 48

جدول 4-6- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد. 48

جدول 4-7- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس.... 49

جدول 4-8- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی.. 50

جدول 4-9 توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس.... 51

جدول 4-10- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق.. 52

جدول 4-11 توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس.... 52

جدول 4-12 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت... 53

جدول 4-13-توزیع فراوانی هویت پراكندگی و عزت نفس.... 54

جدول 4-14 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراكندگی.. 55

جدول 4-15 نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی ، تعلیق ،‌ ممانعت و پراكندگی.. 55

ادامه مطلب و دریافت فایل

!@# پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری:دانلود, پاورپوینت ,عوامل موثر بر یادگیری

پاورپوینت نظريه جامعه توده وار:پاورپوینت نظريه جامعه توده وار,دانلود پاورپوینت نظريه جامعه توده وار,پاورپوینت رایگان نظريه جامعه توده وار,پاورپوینت جامعه توده وار چیست,پاورپوینت تعریف جامعه توده وار,پاورپوینت آشنایی با جامعه توده وار,پاورپوینت جامعه توده ای چیست,دانلود نظريه جامعه توده وار,نظريه جامعه توده وار,تحقیق نظريه جامعه توده وار,پروژه نظريه جامعه توده وار,دانلود پاورپوینت جامعه توده وار چیست,دانلود پاورپوینت تعریف جامعه توده وار

پاورپوینت معرفی بیماری‌ های مقعدی:مقعد,بیماری‌ های مقعدی,دانلود پاورپوینت معرفی بیماری‌ های مقعدی,پاورپوینت معرفی بیماری‌ های مقعدی,هموروئید,سندرم لواتور آنی,کیست مویی,پروکتیت,پرولاپس رکتوم,زگیل مقعد,انواع معاینات مقعد,سرطان مقعد,شقاق مقعد,بی‌اختیاری مدفوع,خارش مقعد,آبسه آنورکتال,فیستول مقعد,دانلود پاورپوینت پزشکی,پاورپوینت پزشکی,پزشکی

نبرد قادسیه:نبرد قادسیه,سقوط ساسانیان,خلافت عباسی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر:پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر,پرسشنامه,استاندارد, انگیزش تحصیلی ,هارتر

اثر فعالیت مورچه ها و آهوان بر ویژگیهای بیولوژیکی و آنزیمی خاک در پارک ملی کلاه قاضی:فعالیت مورچه ها , آهوان , ویژگیهای بیولوژیکی , آنزیمی خاک ,پارک ملی کلاه قاضی,آهوایرانی ,Gazelle subguturosa,مورچه جمع­کننده بذر از گونه Messor sp, منطقه کلاه قاضی, آمیدوهیدرولازها, معدنی شدن نیتروژن,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن:پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,پاورپوینت رایگان نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,پاورپوینت تئوری جامعه شناسی معرفت مرتن,پاورپوینت نظریه با برد متوسط مرتن,پاورپوینت تئوری آنومی مرتن,پاورپوینت زندگینامه رابرت کی مرتن,پاورپوینت زندگی نامه رابرت کی مرتن,دانلود نظریه های

بررسی مدد کاری:بررسی مدد کاری, مدد کاری,پایان نامه مدد کاری,مبانی مددکاری اجتماعی,حرفه مددکاری

پاورپوینت واسازی چیست؟:پاورپوینت واسازی چیست؟,دانلود پاورپوینت واسازی چیست؟, واسازی چیست؟,پاورپوینت ساختار شکنی چیست؟,معماری,پاورپوینت معماری

پاورپوینت بتن خود متراکم:بتن,بتن خودمتراکم,مزایای بتن خودتراکم, سازه های بتنی,افزودنی ها,آیین نامه انگلستان,خصوصیات بتن scc