لینک مستقیم هویت و عزت نفس

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان هویت و عزت نفس را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:هویت,عزت نفس

انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددكه به خاطرآن زندگی می كندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهیم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی كه دركل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راكه دردوران كودكی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می كندباتوجه به شخصیت شكل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.

بسیاری ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بیان می كند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می كنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می كنند كه درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند( احمدی ، 1377 )

بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.

براین اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی ومساعدت به نوجوان دركسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست . نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یك زندگی هوقمنداست . انسانهابه حفظ یكتایی وحدت ومركزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای كشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداكنندیاخلق كنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.

طبق نظریه اریكسون ، دراین دوران است كه فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی كند ویك من كه وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایك گروه ، شغل ، جنس ، فرهنگ ومذهب است دراوشكل

می گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات تحقیق... 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- موضوع تحقیق.. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4-اهمیت موضوع. 8

1-5- دلایل انتخاب موضوع ،9

1-6- سوالات تحقیق.. 10

1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها10

فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع.. 12

2-1موضع گیری نظری درخصوص هویت وعزت نفس.... 13

2-1-1تعریف هویت وعزت نفس.... 13

2-1-2- شكل گیری هویت... 18

2-1-3-نظریه های هویت... 22

2-1-3-1-نظریه بلوز. 23

2-1-3-2-نظریه كگان. 23

2-1-3-3 نظریه لووینگر. 24

2-1-3-4 نظریه اریكسون. 27

2-1-3-5 نظریه گلاسر. 28

2-1-4-نظریه های عزت نفس.... 29

2-1-4-1-نظرفروم. 29

2-1-4-2-نظریه اریكسون. 30

2-1-4-3- نظریه بندورا30

2-1-4-4- نظریه كلی.. 31

2-1-4-5- نظریه مزلو. 32

2-1-4-6- نظریه ی راجرز:33

2-2-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع. 34

2-3- نتیجه گیری.. 35

فصل سوم : روش پژوهش.... 37

3-1- روش تحقیق.. 38

3-2- جامعه و نمونه آماری.. 39

3-3- روش جمع آوری اطلاعات... 39

3-4-ابزار اندازه گیری هویت... 40

3-4-1- پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 40

3-4-2- نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41

3-4-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41

3-3-4- اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 42

3-5- ابزار اندازه گیری عزت نفس.... 42

3-5-1- پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت... 42

3-5-2- نحوه اجرای پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت... 43

3-5-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت... 43

3-5-4- اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس كوپراسمیت... 43

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش.... 45

4-1- بررسی جمعیت شناختی.. 46

4-2- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها49

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری... 56

5-1- بحث ونتیجه گیری.. 57

5-2- نتیجه گیری نهایی.. 59

5-3- محدودیتها60

5-4- پیشنهادات... 60

5-5- پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده. 61

منابع. 62

الف )‌ منابع فارسی.. 62

ب : منابع خارجی.. 64

فهرست جداول

جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن.. 46

جدول4-2- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل.. 47

جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر. 47

جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر. 47

جدول 4-5- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی.. 48

جدول 4-6- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد. 48

جدول 4-7- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس.... 49

جدول 4-8- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی.. 50

جدول 4-9 توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس.... 51

جدول 4-10- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق.. 52

جدول 4-11 توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس.... 52

جدول 4-12 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت... 53

جدول 4-13-توزیع فراوانی هویت پراكندگی و عزت نفس.... 54

جدول 4-14 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراكندگی.. 55

جدول 4-15 نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی ، تعلیق ،‌ ممانعت و پراكندگی.. 55

ادامه مطلب و دریافت فایل

ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس:ترجمه مقاله سازمان مرتبط بودن و محدودیت های الیاس,ترجمه مقاله, سازمان مرتبط بودن و محدودیت های الیاس,ترجمه مقاله سازمان, مرتبط بودن ,محدودیت های الیاس

پاورپوینت افسردگی برونزاد:پاورپوینت افسردگی برونزاد,دانلود پاورپوینت افسردگی برونزاد,پاورپوینت افسردگی چیست,دانلود پاورپوینت افسردگی چیست,دانلود افسردگی برونزاد چیست,افسردگی برونزاد چیست,تحقیق افسردگی برونزاد چیست,دانلود تحقیق افسردگی برونزاد چیست,پروژه افسردگی برونزاد چیست,دانلود پروژه افسردگی برونزاد چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پا

پاورپوینت روش های نوین بهسازی ، لایه های روسازی:روش های نوین بهسازی، لایه های روسازی,دانلود پاورپوینت روش های نوین بهسازی، لایه های روسازی, پاورپوینت روش های نوین بهسازی، لایه های روسازی,سازه ,ساختمان,مهندسی ساختمان ,مهندسی ساختمان ,پاورپوینت مهندسی معماری,پاورپوینت معماری,پاورپوینت سازه ,پاورپوینت ساختمان ,پاورپوینت مهندسی ساختمان ,پاورپوینت مهندسی ساختمان ,پاورپوینت مهندسی معماری

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس:مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس,مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده , بررسی مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی:پایان نامه بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی,بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی,استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر:حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر,کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل 2 الی 8 این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است

پاورپوینت طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو:پاورپوینت طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,دانلود پاورپوینت طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,فونداسیون خطوط انتقال نیرو,پروژه طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,دانلود پروژه طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,جزوه طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,دانلود جزوه طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,پژوهش طراحی فونداسیو

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها:پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها, مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها,پیشینه نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها,پیشینه و مبانی نظری, نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری مدیریت استعداد و شایسته سالاری:مبانی نظری مدیریت استعداد و شایسته سالاری(فصل دوم تحقیق)

پاورپوینت استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان:دانلود پاورپوینت استرس و تحلیل رفتگی مدیران و کارکنان,تعریف استرس, انواع استرس,نظرات هانس سلیه در مورد استرس,سندرم عمومی سازگاری,مدل فشار روانی,علل استرس یا استرس زاها, پیامدهای استرس,هزینه های استرس,تعدیل کننده های استرس ,فنون مدیریت استرس, واکنش ها در برابر استرس,استراتژیهای مدیریت استرس ,چند راهکار معنوی برای کاهش استرس,اندازه گیر