لینک فایل جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد جزوه عناصر جزئیات رشته معماریرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:دانلود جزوه عناصر جزئیات رشته معماری ,جزوه عناصر جزئیات رشته معماری ,دانلودعناصر جزئیات رشته معماری ,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلود جزوه
فصل اول:زمین و پی ساختمان

مقدمه

برای استحكام و پایایی هر ساختمان كه بر روی بستری از خاك زمین ساخته میشود، دانستن اطلاعاتی در مـورد خـاك

مورد نظر ضروری میباشد، زیرا این خاك میبایست تاب تحمل نیروهای وارده از جانب ساختمان را داشته باشد. یكـی از

عواملی كه در تاب تحمل خاك مؤثر است وزن مخصوص توده خاك میباشد كه توسط آزمایش به دست میآید.

1 -1 آزمایشهای خاك

آسانترین روش نمونهبرداری برای شناخت خاك، روش«گمانه زنی، چاه زنی یا سنداژ» میباشد كه به ما امكان شـناخت

قشرهای زیرین خاك را میدهد. حفاری چاه باید تا رسیدن به خاك مطلوب ادامه یابد، تا پس از بررسی لایههای مختلف

و كنترل نهایی آزمایشگاه در مورد نحوه ظرفیت باربری و مقاومت خاك در لایههای پایینتر، سازه را روی خاك بنا نمود.

2 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها

در مهندسی پی و پیسازی خاكها به دو دستهی مهم، یعنی ریزدانه و درشتدانه، تقسیم میشوند كـه مـیتـوان تعبیـر

خاكهای چسبنده و غیر چسبنده (اصطكاكی) را نیز به ترتیب برای آنهـا بـه كـار بـرد. خـاكهـای ریزدانـه از تخریـب

شیمیایی سنگ پدید میآیند و ذرات آنها با چشم دیده نمیشود. مقاومت برشی آنها عمدتاً از طریق پارامتر چسبندگی

(C) حاصل میشود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشی از بارگـذاری در آنهـا وابسـته بـه زمـان اسـت. ایـن

خاكها دارای قابلیت آبگذری و یا ضریب نفوذپذیری پایینی هستند و غالباً تـوان بـاربری و سـختی كمتـری نسـبت بـه

خاكهای درشتدانه دارند. رفتار خاكهای ریزدانه با جذب آب تغییر میكند. از طرف دیگر، خاكهای درشتدانـه دارای

نفوذپذیری و زهكشی قابل توجه میباشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازی، زهكشی و فیلتـر، بـتن و

آسفالت به شمار میآیند. به استثنای ماسههای شل و غیر متراكم، این خاكها معمولاً توان باربری و سـختی مناسـب بـا

قابلیت تغییرات حجمی كم در بارگذاریهای استاتیكی دارند. مقاومت برشی این خاكها از طریق اصطكاك داخلـی بـین

ذرات(حاصل میشود. نشست این خاكها هنگام بارگذاری به صورت آنی و سریع است. تراكم اینگونه خاكها نیز به

سهولت توسط كوبنده های ارتعاشی انجام میپذیرد

سؤالات چهارگزینهای فصل اول

1-عمق خاك برداری تابع كدامیك از عوامل زیر نیست ؟

1) كاربری طبقات زیرین 2) تعداد طبقات ساختمان

3) ابعاد و اندازه های قائم پی و شالوده 4) سیستم سازه ای ساختمان

2-سازه نگهبان در گودبرداری برای چه اجرا می شود ؟

1) استحكام بیشتر پی سازی و سازه ساختمان 2) ایجاد صلبیت در بخش های پائینی سازه ساختمان

3) جلوگیری از رانش دیواره گودبرداری ساختمان 4) ایجاد پایه ای برای استقرار عناصر قائم باربر ساختمان

3-حداقل عیار ملات ماسه سیمان برای اجرای طوقه چاه فاضلاب كدام است؟

كیلوگرم 300 (4 كیلوگرم 350 (3 كیلوگرم 400 (2 كیلوگرم 250 (1

4-در مورد كرسی چینی رعایت كدامیك از ضوابط زیر الزامی می باشد ؟

1) كرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا كف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.

2) تنها در زمین های مرطوب استفاده از آجر در كرسی چینی الزامی می باشد.

3) ملات ماسه سیمان مصرفی در كرسی چینی با نسبت یك به سه می باشد.

4) عرض كرسی چینی باید حداقل 10 سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد.

5- میزان همپوشانی گونی در قیرگونی چند سانتیمتر است؟

سانتیمتر 25 (4 سانتیمتر 10 (3 سانتیمتر 20 (2 سانتیمتر 5 (1

6-كدامیك از موارد زیر درخصوص قیرهای R 80/25 و R 90/15 صحیح می باشد؟

1) هر دو قیر خالص هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (2 قیر اكسیده و R 90/15 قیر خالص است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است.

3) هر دو قیر اكسیده هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست.

R 80/25 (4 قیر خالص و R 90/15 قیر اكسیده است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است.

+پاسخ سؤالات فصل اول


فهرست مطالب


فصل اول:زمین و پی ساختمان ............................................................................................................... 11

مقدمه ............................................................................................................................................... 11

11 .........................................................................................................................خاك آزمایشهای 1 -1

2 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها .......................................................................................................... 11

12 ..................................................................................................................................زمین انواع 3 -1

4 -1 آب در خاك................................................................................................................................ 14

19 ..................................................................................................................................گودبرداری 6 -1

7 -1 ساختمانسازی در زمینهای شیبدار ................................................................................................... 22

8 -1 پی و پیسازی.............................................................................................................................. 23

24 ........................................................................................................................ كنی پی اهداف 1 -8 -1

26..................................................................................................................................پی انواع 6 -8 -1

39 ....................................................................................................................... رطوبتی عایقكاری 12 -1

جزئیات اجرای عایقكاری دیوار زیر زمین...................................................................................................... 43

13 -1 یك رگی كردن بنا....................................................................................................................... 44

فصل دوم:ساختمانهای با مصالح بنایی...................................................................................................45

سؤالات چهارگزینهای فصل پنجم ......................................................................................................... 409

پاسخ سؤالات فصل پنجم.................................................................................................................... 425

سؤالات چهارگزینهای فصل ششم ......................................................................................................... 428

پاسخ سؤالات فصل ششم.................................................................................................................... 457

نوع فایل:Pdf

سایز: 12.5mb

تعداد صفحه:462


ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری افسردگی،سبب شناسی افسردگی،علایم آن:مبانی نظری افسردگی،سبب شناسی افسردگی،علایم آن,مبانی نظری افسردگی،سبب شناسی افسردگی,علایم آن,مبانی نظری افسردگی,سبب شناسی افسردگی،علایم آن

طراحی بازی شطرنج تحت وب:طراحی بازی شطرنج تحت وب,بازی آنلاین,پایگاه داده,ASP کلاسیک

دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها (فصل هفتم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی):دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها (فصل هفتم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی),تعریف فرم,انواع فرم,انواع فرم برحسب قلمرو استفاده,انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند,هدف از بررسی و کنترل فرم,مراحل بررسی و کنترل فرم, بررسی فرمهای موجود, تجزیه و تحلیل فرمهای موجود,تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز

پروژه مالی شرکت اشی مشی:پروژه مالی,شرکت اشی مشی,پروژه مالی شرکت اشی مشی,دانلود پروژه مالی شرکت اشی مشی,پروژه مالی,دانلود پروژه مالی,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین:پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین,پیشینه ومبانی نظری تحقیق رهبری تحول آفرین

پاورپوینت عایق های رطوبتی ، حرارتی و صوتی:پاورپوینت,عایق کاری حرارتی,عایق کاری رطوبتی,عایق صوتی,ساختمان,دیوار, سقف ,از داخل بام,همگن,کوره,دیوارها,ppt

پاورپوینت فرهنگ و معماری هندوستان:فرهنگ و معماری هندوستان,فرهنگ و معماری, هندوستان,فرهنگ , معماری ,هندوستان,پاورپوینت ,

پاورپوینت معماری دوره پهلوی دوم و انقلاب شکوهمند اسلامی:پاورپوینت آشنایی با معماری دوره پهلوی دوم و انقلاب شکوهمند اسلامی,معماری دوره پهلوی دوم و انقلاب شکوهمند اسلامی,پاورپوینت معماری دوره پهلوی دوم ,پاورپوینت دوره انقلاب شکوهمند اسلامی,هوشنگ سیحون,کامران دیبا,پاورپوینت معماری معاصر ایران ,معماری

پاورپوینت مهندسی معکوس :مهندسی معکوس ,دانلود پاورپوینت مهندسی معکوس ,پاورپوینت مهندسی معکوس ,مهندسی عمران,فنی مهندسی,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت فنی مهندسی,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت فنی مهندسی,

دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی:دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی , دانشكده پلیس امنیتی و جنایی,دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی دانشكده پلیس امنیتی و جنایی,جرایم جنسی ,,تحقیق در مورد دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی دانشكده پلیس امنیتی و جنایی,بررسی دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی دانشكده پلیس امنیتی و جنایی,دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی دانشكده پلیس امن