لینک فایل تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارزرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 , عملکرد ,گروه صنعتی بارز,استاندارد ایزو 9000, سیستم های مدیریت کیفیت,بهبود عملکرد,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز

سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو 9000 با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت کیفیت اگر بصورت ابزاری برای رسیدن به تعالی و نه هدف، مورد توجه قرار گیرند می توانند حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند، در غیر اینصورت کارایی و اثربخشی اندک و یا حتی منفی خواهند داشت. جامعه آماری این تحقیق، گروه صنعتی بارز متشکل از 11 شرکت می باشد که در سال 1363 تاسیس و تولید رسمی خود را از تاریخ 1372 آغاز کرده است. فعالیت اصلی گروه، تولید انواع تایرهای سبک و سنگین خودرو می باشد. گروه در سال 1375 شروع به پیاده سازی ایزو 9000 کرد و در سال 1376 موفق به دریافت تاییدیه آن شد. پیاده سازی و دریافت تاییدیه ایزو 14000 در سال 1378 انجام گرفت. داده های مربوط به چهار سال قبل و چهار سال بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 با استفاده از آزمون ناپارامتری دو جامعه مرتبط ویلکاکسون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای بهره وری و سهم بازار وجود نداشته است. آزمون اختلاف معنی داری را بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای سود خالص کل و هزینه کل نشان داد. با تحلیل روند سالانه این دو متغیر نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت اما علّت آن پیاده سازی ایزو سری های 9000 و 14000 تشخیص داده نشد. این مطالعه می تواند برای تمامی بخش های کسب و کار مفید واقع گردد.

کلید واژه: استاندارد ایزو 9000، سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود عملکرد

فهرست مطالب:

فصل اول: كلیات تحقیق

1.1. مقدمه............................................................................................................................... 2

1.2. تعریف مسأله پژوهشی....................................................................................................... 4

1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................. 4

1.4. اهداف تحقیق................................................................................................................... 5

1.5. فرضیه های تحقیق............................................................................................................. 5

1.6. تعریف واژه های عملیاتی.................................................................................................. 6

1.7. مباحث فصول آینده ......................................................................................................... 6

فصل دوم: تاریخچه و مبانی نظری تحقیق

2.1. مقدمه............................................................................................................................... 9

2.2. مروری بـر مبانی تئوریک................................................................................................ 10

2.2.1. کیفیت.................................................................................................................. 10

2.2.2. سیستم مدیریت کیفیت (QMS)............................................................................ 14

2.2.3. استاندارد ایزو 9000.............................................................................................. 15

2.2.4. ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع (TQM).......................................................... 21

2.2.5. سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)................................................................. 22

2.2.6. استاندارد ایزو 14000............................................................................................ 23

2.2.7. روند تکامل استانداردهای ایزو 9000 و 14000...................................................... 24

2.2.7.1. ایزو 9000:1994 ....................................................................................... 25

2.2.7.2. ایزو 9000:2000 ...................................................................................... 26

2.2.7.3. ایزو 14000 .............................................................................................. 28

2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 14000................................................................................... 29

2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 14000.......................................................................... 30

2.3. بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته................................................................ 36

2.3.1. مطالعات موافق..................................................................................................... 39

2.3.2. مطالعات مخالف................................................................................................... 48

2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو............................................................................................ 53

2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو...................................................................................... 55

2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو.................................................. 58

2.4. خلاصه........................................................................................................................... 65

فصل سوم: روش تحقیق

3.1. مقدمه............................................................................................................................. 68

3.2. نوع تحقیق...................................................................................................................... 68

3.3. جامعه آماری.................................................................................................................. 68

3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................................... 69

3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق.............................................................................. 72

3.6. شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................. 73

3.7. خلاصه........................................................................................................................... 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4.1. مقدمه............................................................................................................................. 78

4.2. اطلاعات عمومی بدست آمده......................................................................................... 78

4.2.1. راهبردهای گروه................................................................................................... 78

4.2.2. ارزش های گروه................................................................................................... 79

4.2.3. تولیدات گروه....................................................................................................... 79

4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه................................................................................... 80

4.2.5. شرکت های زیر مجموعه...................................................................................... 81

4.2.6. دست آوردهای گروه.............................................................................................81

4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغیّرهای تحقیق............................................................ 87

4.4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها................................................................................... 91

4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل................................................................................................ 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5.1. مقدمه............................................................................................................................. 98

5.2. خلاصه تحقیق................................................................................................................. 98

5.3. بحث و نتیجه گیری...................................................................................................... 100

5.4. پیشنهادها...................................................................................................................... 111

5.4.1. پیشنهادهای عمومی............................................................................................. 111

5.4.2. پیشنهادهای اصلی................................................................................................ 111

5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده............................................................................... 113

5.5. محدودیت های تحقیق...................................................................................................114

5.6. خلاصه......................................................................................................................... 114

فهرست نگاره ها:

نگاره 2.1- حلقه بازخوردی.................................................................................................... 19 نگاره 2.2- زیر بخش های ایزو 9000..................................................................................... 26 نگاره 2.3- مدل نشان دهنده ارتباطات بین بهبود کیفیت و سودآوری....................................... 31 نگاره 2.4- مدل نشان دهنده ارتباطات بالقوه بین استاندارد ایزو 9000 و عملکرد

کسب و کار.......................................................................................................................... 35 نگاره 4.1- آموزش ارائه شده................................................................................................. 84 نگاره 4.2- ممیزی های دوره ای انجام شده............................................................................. 85 نگاره 4.3- پیگیری روش های اجرای استاندارد ..................................................................... 85 نگاره 4.4- فعالیت های اصلاحی انجام شده............................................................................ 86 نگاره 4.5- سرمایه گذاری های مالی خاص ایزو 9000 و 14000..............................................87 نگاره 4.6- هزینه کل به تفکیک سال...................................................................................... 88 نگاره 4.7- سود خالص کل به تفکیک سال............................................................................ 89 نگاره 4.8- سهم بازار به تفکیک سال...................................................................................... 89

نگاره 4.9- تناژ تولید و نیروی کار کل به تفکیک سال.............................................................90 نگاره 4.10- بهره وری کل به تفکیک سال............................................................................. 90 نگاره 4.11- آزمون یک جامعه ای کولموگوروف­ـ اسمیرنوف............................................. 91 نگاره 4.12- رتبه ها.............................................................................................................. 92 نگاره 4.13- آمار آزمون...................................................................................................... 92 نگاره 4.14- رتبه ها.............................................................................................................. 93 نگاره 4.15- آمار آزمون................................................................................................... 94 نگاره 5.1- نمودار خطی بهره وری................................................................................ 101 نگاره 5.2- نمودار خطی سهم بازار....................................................................................... 103 نگاره 5.3- نمودار خطی مقایسه سهم بازار با بهره وری.......................................................... 104 نگاره 5.4- نمودار خطی هزینه کل....................................................................................... 105 نگاره 5.5- نمودار خطی سود خالص کل.............................................................................. 107 نگاره 5.6- نمودار خطی مقایسه هزینه کل و سود خالص کل................................................ 109

فهرست پیوست ها:

پیوست 1.............................................................................................................................. 118

پیوست 2.............................................................................................................................. 118

پیوست 3.............................................................................................................................. 118

منابع مورد استفاده................................................................................................................ 116

چکیده انگلیسی.................................................................................................................... 119

ادامه مطلب و دریافت فایل

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:پایان, نامه, دوره, کارشناسی, کامپیوتر,,گرایش ,نرم افزار

حركات اصلاحی:حركات اصلاحی,ارگونومی

تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی كاركنان دانشگاه:آموزش, آموزش ضمن خدمت,عملکرد شغلی, کارکنان دانشگاه

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی:اضطراب ,معلمان كودكان استثنایی ,عقب مانده ذهنی,معلمان كودكان عادی

دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه:عنوان دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه,دسته مدیریت(مدیریت منابع انسانی),فرمت پاورپوینت,تعداد اسلاید 22 اسلاید,در این فایل بصورت جامع به بررسی مدیریت کارراهه پرداخته ایم این فایل شامل موارد زیر است,مفهوم کارراهه,ارکان کارراهه,مدیریت کارراهه,دیدگاه مدیریت کارراهه سازمانی,دیدگاه مدیریت کارراهه فردی,تبیین کارراهه ,مدل مدیریت کارراهه,عوامل م

پاورپوینت بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی:دانلود پاورپوینت بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی,تحقیق بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی,مقاله بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی,پاورپوینت بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی,بررسی افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی,افزایش ظرفیت ,فیبر نوری, تك مدی

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو ( تبریز ):پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو,دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز,طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز,دانلود پاورپوینت معماری,بررسی طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو,خانه صلح جو تبریز,دانلود پروژه معماری,پاورپوینت مرمت خانه صلح جو,پاورپوینت خانه صلح جو تبریز

پاورپوینت بررسی جامع پمپ ها:پاورپوینت بررسی جامع پمپ ها,پمپ ها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت کبوترخانه‌ها:کبوترخانه‌ها,پاورپوینت کبوترخانه‌ها,دانلود پاورپوینت کبوترخانه‌ها,معرفی کبوتر خانه,پاورپوینت معرفی کبوتر خانه,دانلود پاورپوینت معرفی کبوتر خانه,معماری کبوتر خانه ها,پاورپوینت معماری کبوتر خانه ها,دانلود پاورپوینت معماری کبوتر خانه ها,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق وفاداری مشتریان:پیشینه ومبانی نظری تحقیق وفاداری مشتریان,پیشینه ومبانی نظری تحقیق وفاداری مشتریان