لینک فایل نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهانرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:مدیریت برگزاری مسابقات , بروز رفتارهای نابهنجار, تماشاگران, تیمهای فوتبال ,سپاهان ,ذوب آهن, اصفهان,رفتارهای نا بهنجار, اوباشگری,خشونت,پرخاشگری,فوتبال, تماشاگر,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مدیریتی برگزاری مسابقات بربروز رفتار های نا بهنجار در تماشاگران تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در این تحقیق اوباشگری ،پرخاشگری و خشونت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تاثیر محیط ورزشگاه، رسانه های گروهی ،داوری و زمان برگزاری مسابقات مورد بررسی قرار گرفت در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهای ‌پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شدکه پرسشنامه‌های‌مذکوردارای‌سوال‌های ‌پنج‌گزینه‌ای (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) می‌باشد پرسشنامه اولیه با 27 سوال به چند تن از اساتید و متخصصان داده شد که در نهایت آنها بر روی 24 سوال از پرسشنامه ای تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضریب پایایی پرسشنامه 86/0 بدست آمد که ضریب مطلوبی بود. از آنجایی که جامعه آماری تماشاگران، مسابقات فوتبال بود،انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور ،تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت که در نهایت حجم نمونه محاسبه شده برای تماشاگران برابر با 797 نفر شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزار اندازه گیری از روشهای من ویتنی،كراسكال والیس و فریدمن استفاده شد. بررسی یافته های کلی نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال تیم های ورزشی سپاهان وذوب آهن محیط ورزشگاه می تواند بیشترین نقش را در بروز رفتارهای نا بهنجار داشته باشد. همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی:

رفتارهای نا بهنجار، اوباشگری، خشونت، پرخاشگری، فوتبال، تماشاگر

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه ومعرفی پژوهش

مقدمه............................................. 2

1-1 بیان مساله.................................... 4

1- 2 اهمیت و ارزش پژوهش............................ 6

1-3 اهداف تحقیق................................... 8

1-3-1هدف کلی...................................... 8

1-3-2 اهداف اختصاصی............................... 8

1-4 فرضیات ویژه پژوهش............................. 9

1-5 قلمرو تحقیق................................... 9

1-5-1 قلمرو مکانی................................. 9

1-5- 2 قلمرو زمانی................................ 9

1-6 محدودیت های پژوهش............................ 10

1-7 واژه هاواصطلاحات کلیدی ....................... 10

1-7-1 فوتبال..................................... 10

1-7-2 رفتارهای نابهنجار.......................... 11

1-7-3 عوامل مدیریتی.............................. 11

1-7-4 تماشاگر.................................... 11

1-7-5 پرخاشگری................................... 11

1-7-6 خشونت...................................... 12

1-7-7 اوباشگری................................... 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه............................................ 14

2-1 مبانی نظری تحقیق............................. 14

2-1-1 رفتارهای نابهنجار.......................... 14

2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه................ 15

2-1-2-1نقش خانواده............................... 15

2-1-2-2 عوامل اجتماعی............................ 16

2-1-2-3عوامل اقتصادی............................. 16

2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان........................ 17

2-1-2-5عوامل روانشناختی.......................... 17

2-1-2-6علتهای دیگر نابهنجاری..................... 17

2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه.............. 19

2-1-3-1عامل محیط ورزشگاه......................... 19

2-1-3-2عامل نحوه ی داوری......................... 19

2-1-3-3عامل رسانه های ورزشی...................... 20

2-1-3-4عامل زمان برگزاری مسابقه.................. 21

2-1-2 اوباشگری................................... 22

2-1-3 خشونت...................................... 24

2-1-4 پرخاشگری................................... 24

2-1-4-1 تعریف پرخاشگری........................... 24

2-1-4-2 نظریه های پرخاشگری در ورزش............... 29

2-1-4-2-1 نظریه غرایز............................ 30

2-1-4-2-2 نظریه یادگیری اجتماعی................. 31.

2-1-4-2-3 نظریه تخلیه............................ 33

2-1-4-2-4 نظریه ناكامی ـ پرخاشگری................ 34

2-1-4-2-5 نظریه تجدیدنظر ناكامی ـ پرخاشگری....... 35

2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش................... 36

2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی......... 38

2-1-4-5پرخاشگری در فوتبال ایران.................. 47

2-2 پیشینه تحقیق................................. 51

2-2-1 تحقیقات داخل کشور.......................... 51

2-2-2 تحقیقات خارج کشور.......................... 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه............................................ 56

3-1 روش پژوهش.................................... 57

3-2 جامعه آماری.................................. 57

3-3 حجم نمونه.................................... 58

3-4 روش نمونه گیری............................... 59

3-5 ابزار اندازه گیری............................ 59

3-6 روایی پرسشنامه............................... 60

3-7 پایایی پرسشنامه.............................. 61

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها................. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه............................................ 64

4-1 بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه............ 64

4-2 بررسی ویژگی های استنباطی گرونمونه........... 70

4-2-1 فرضیه اول.................................. 70

4-2-2 فرضیه دوم.................................. 71

4-2-3 فرضیه سوم.................................. 72

4-2-4 فرضیه چهارم................................ 73

4-2-5 فرضیه پنجم................................. 74

4-2-6 فرضیه ششم.................................. 74

4-2-7 فرضیه هفتم................................. 75

4-2-8 فرضیه هشتم................................. 78

4-2-9 فرضیه نهم.................................. 76

4-2-10 فرضیه دهم................................. 77

4-2-11 فرضیه یازدهم.............................. 78

4-2-12 فرضیه دوازدهم............................. 78

4-2-13 فرضیه سیزدهم.............................. 79

4-2-14 فرضیه چهاردهم............................. 80

4-2-15 فرضیه پانزدهم............................. 80

4-2-16 فرضیه شانزدهم............................. 81

4-2-17 فرضیه هفدهم............................... 82

4-2-19 فرضیه نوزدهم.............................. 83

4-2-20 فرضیه بیستم............................... 84

4-2-21 فرضیه بیست ویکم........................... 84

4-2-22 فرضیه بیست ودوم........................... 85

4-2-23 فرضیه بیست وسوم........................... 85

4-2-24 فرضیه بیست وچهارم......................... 86

4-2-25 فرضیه بیست وپنجم.......................... 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه............................................ 89

خلاصه تحقیق....................................... 90

5-1 بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش............. 95

5-1-1 فرضیه اول.................................. 95

5-1-2 فرضیه دوم.................................. 96

5-1-3 فرضیه سوم.................................. 99

5-1-4 فرضیه چهارم............................... 100

5-1-5 فرضیه پنجم................................ 103

5-1-6 فرضیه ششم................................. 105

5-2 پیشنهادهای کاربردی.......................... 106

5-3 پیشنهاد های پژوهشی.......................... 107

5-4 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه......... 108

فهرست منابع..................................... 109

پیوست ها

چکیده لاتین

فهرست جداول

جدول3-1 مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به تماشاگران 60

جدول4-1 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران....... 64

جدول4-2 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس سن.......................................... 65

جدول4-3 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس شغل......................................... 66

جدول4-4 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تحصیلات...................................... 67

جدول4-5 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تاهل........................................ 68

جدول4-6 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس در آمد...................................... 69

فهرست نمودارها

نمودار3-1 مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به تماشاگران 60

نمودار 4-1 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس سن....................................... 65

نمودار 4-2 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس شغل...................................... 66

نمودار 4-3 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تحصیلات................................... 67

نمودار 4-4 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تاهل..................................... 68

نمودار 4-5 توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس درآمد.................................... 69

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاوپوینت گیاهان زینتی:پاوپوینت گیاهان زینتی,گیاهان زینتی,دانلود پاوپوینت گیاهان زینتی,دانلود,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت آشوب در مدیریت:آشوب,مدیریت,آشوب در مدیریت,پاورپوینت آشوب,پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت آشوب در مدیریت,تحقیق درمورد آشوب مدیریت,دانلود مقاله آشوب در مدیریت,علوم استراتژیك در مدیریت,خط مشی گذاری در مدیریت,مدیریت منابع انسانی در مدیریت,تصمیم گیری در مدیریت,ساز و كارهای مالی در مدیریت,فنون ابزاری در مدیریت,دانلود پاورپوینت آشوب در مدیریت

پاورپوینت خانه ی گاسپار - آلبرتو کمپو بیزا:دانلود پاورپوینت خانه ی گاسپارآلبرتو کمپو بیزا,خانه ی گاسپارآلبرتو کمپو بیزا,پاورپوینت خانه ی گاسپار,تحلیل و بررسی خانه ی گاسپار,خانه ی گاسپار,پاورپوینت آشنایی با خانه ی گاسپار,معرفی آلبرتو کمپو بیزا,پاورپوینت خانه ی گاسپارآلبرتو کمپو بیزا

تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید:تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

دانلود پروژه جریان حول اجسام جریان بند:پایان نامه جریان حول اجسام جریان بند ,رساله جریان حول اجسام جریان بند ,پژوهش جریان حول اجسام جریان بند,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق

پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی پتروناس:معرفی برج های دوقلوی پتروناس ,پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی پتروناس ,دانلود پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی پتروناس ,برج های دوقلوی پتروناس ,پاورپوینت برج های دوقلوی پتروناس ,دانلود پاورپوینت برج های دوقلوی پتروناس ,تاریخچه ی ساخت برج های دو قلوی پتروناس,پاورپوینت تاریخچه ی ساخت برج های دو قلوی پتروناس,دانلود پاورپوینت تاریخچه ی ساخت برج ه

سیستم جامع دانشجویی:وب سایت انتخاب واحد دانشگاه,نرم افزار انتخاب واحد دانشگاه ,aspnet,سیستم جامع دانشجویی,سیستم جامع دانشجویی با aspnet,پروژه aspnet,پروژه انتخاب واحد دانشگاه,پروژه کامپیوتر,پروژه visual studio

پاورپوینت روستای امامه:دانلود پاورپوینت روستای امامه,روستای امامه,پاورپوینت معماری,بررسی روستای امامه,معرفی روستای امامه شمیران,پاورپوینت روستای امامه برای درس روستا,دانلود پروژه درس روستا,دانلود پاورپوینت آشنایی با روستای امامه,پاورپوینت روستا,دانلود پروژه روستا

بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی:بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی, شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل:پروژه کارافرینی پرورش زنبور عسل,طرح توجیهی پرورش زنبور عسل,کارآفرینی پرورش زنبور عسل,دانلود پروژه پرورش زنبور عسل,دانلود کارآفرینی پرورش زنبور عسل,طرح توجیه فنی پرورش زنبور عسل,توجیه اقتصادی پرورش زنبور عسل