دانلود فایل با عنوان مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:اخلاق حرفه ای , مشاوران مدارس ,مشاوره,اخلاق,پژوهش ,مقاله ,تحقیق,پروژه ,پایان نامه,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق­ساخته اخلاق حرفه­ای مشاوران که بر اساس مبانی نظری موجود در زمینه اخلاق حرفه­ای و نیز اساس­نامه سازمان نظام روان­شناسی ساخته شد، در جامعه آماری مشاوران مدارس مقطع متوسطه انجام گرفته است که گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای مشاوران شامل چهار گویه است، رازداری، عدم آسیب­رسانی، صداقت، برقراری مساوات. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تی­تست برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش­آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع­نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه­بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی­های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله نکات و مواردی می­دانند که در رابطه با دانش­آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت­بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش­آموز را در اولویت قرار داده­اند. همچنین رازداری را یکی از مهم­ترین اصول اخلاق حرفه­ای عنوان کردند و ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش­آموز به گروه­های دیگر تنها در دو حالت (خودکشی و دیگرکشی) مجاز دانستند. ایشان میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه­ای را مثبت قلمداد کرده و معتقدند موانع رعایت این اصول عبارتند از: مجهول ماندن نقش مشاور، بی­توجهی به مشاوره سازشی، عدم آگاهی از نقش مشاور. دلایل اهمیت رعایت اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران را، اخلاق حرفه­ای پیش­نیازی برای مشاوره، رعایت نظم، اصلاح دانش­آموز، افزایش انگیزه برای مراجعه، برطرف کردن موانع، عدم قضاوت افراد غیر متخصص عنوان کردند. نتایج کمی پژوهش، با استفاده از نرم­افزار spss تحلیل شده است. که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه­ای مشاوران، عدم آسیب­رسانی می­باشد. همچنین بین سن و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفه­ای، فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد.

واژه­های کلیدی : اخلاق­ حرفه ­ای- مشاوران مدارس- مقطع متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش.... 7

1-3- اهداف پژوهش.... 11

1-3-1- اهداف بخش کیفی.. 12

1-3-2- اهداف بخش کمی.. 12

1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات... 12

1-4-1- اخلاق: 12

1-4-2 - اخلاق حرفه ای.. 12

1-4-3- مشاوره 13

فصل دوم: بررسی دیدگاه صاحبنظران و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- مقدمه. 16

2-1-2- رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق.. 16

2-1-3- دیدگاه صاحبنظران.. 21

2-1-4- تاریخچه حرفه ای گری.. 37

2-1-5- تاریخچه اخلاق حرفه ای.. 40

2-1-6- عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای.. 41

2-1-7- اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی.. 42

2-1-8- ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام. 43

2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران.. 45

2-1-10- اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان.. 46

پژوهش های پیشین.. 49

2-2-1- پژوهش های داخلی.. 49

2-2-2- پژوهش های خارجی.. 53

2-3- پرسش های پژوهش.... 56

2-3-1- بخش کیفی.. 56

2-3-2- بخش کمی.. 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش.... 58

3-1-1-بخش کیفی.. 58

3-2- روش اجرا: 60

3-3- اعتبار‌سنجی پژوهش.... 60

3-1-2- بخش كمی.. 61

3-1-2-2- جامعه آماری.. 61

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش.... 66

4-1-1- نکات کلیدی مطرح‌شده در متن مصاحبه شماره یک.... 67

4-1-2- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دو 70

4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه. 73

4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار 75

4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج.. 78

4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش.... 80

4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت... 82

4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت... 84

4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه. 86

4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم.. 88

4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم.. 89

4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم.. 90

4-2- مولفه های اصلی و محوری.. 92

4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند. 93

4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره 95

4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز 95

4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای.. 95

4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای.. 96

4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش.... 98

4-3-1- ویژگیهای نمونه. 98

4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش.... 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 104

5-2- پرسش پژوهش.... 106

5-2-1- سوالات فرعی پژوهش.... 106

5-3- تحلیل بخش کمی.. 133

5-3-1- پرسش اول پژوهش.... 133

5-3-2- پرسش دوم پژوهش.... 134

5-4- جمع بندی نهایی.. 136

5-5 پیشنهادها 138

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 138

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 138

5-5-3- محدودیتهای پژوهش.... 139

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 140

منابع انگلیسی ........................................................................................ 149

فهرست جداول

جدول 3-1- گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای با ابعاد چهارگانه......................................... 62

جدول 3-2-سنجش روایی محتوایی مقیاس اخلاق حرفه­ای.............................................. 63

جدول 3-3-بررسی ساختار عاملی مقیاس اخلاق حرفه­ای.................................................. 64

جدول 4-4-ضریب پایایی مقیاس اخلاق حرفه­ای به تفکیک ابعاد.................................... 64

جدول 4-1- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر اول........................................... 67

جدول 4-2- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوم.......................................... 70

جدول 4-3- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر سوم......................................... 73

جدول 4-4- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر چهارم...................................... 75

جدول 4-5 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر پنجم.......................................... 78

جدول 4-6- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر ششم....................................... 80

جدول 4-7 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هفتم.......................................... 82

جدول 4-8- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هشتم...................................... 84

جدول 4-9- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر نهم........................................... 86

جدول 4-10- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دهم.................................... 88

جدول 4-11- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر یازدهم................................. 89

جدول4-12- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوازدهم................................ 90

جدول 4-13- مؤلفه‌های اصلی نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند.............. 93

جدول 4-14- مؤلفه‌های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره.......................................... 95

جدول 4-15- مؤلفه‌های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اخلاق حرفه­ای. 95

جدول 4-16- مؤلفه‌های اصلی اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه­ای.............................. 96

جدول4-17- تعریف اخلاق حرفه­ای ازنقطه‌نظر مصاحبه­شوندگان.................................... 97

جدول 4-18- اطلاعات توصیفی نمونه موردبررسی............................................................... 98

جدول 4-19- تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر............................................................. 99

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین سن و ابعاد اخلاق حرفه­ای مشاوران................. 100

جدول 4-21-نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت جنسیت................................... 101

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت تحصیلات............................... 102

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت فشرده سازی صوت:دانلود پاورپوینت فشرده سازی صوت,فایل پاورپوینت فشرده سازی صوت,پاورپوینت آماده با موضوع فشرده سازی صوت,فشرده سازی صوت

پاورپوینت مفاهیم بهره وری (سازمان مدیریت صنعتی):دانلود پاورپوینت مفاهیم بهره وری (سازمان مدیریت صنعتی),مفاهیم بهره وری (سازمان مدیریت صنعتی),پاورپوینت مفاهیم بهره وری,سازمان مدیریت صنعتی,مدیریت,مفاهیم بهره وری,پاورپوینت مفاهیم بهره وری (سازمان مدیریت صنعتی),پاورپوینت بهره وری ,اجرای سیستم

پاورپوینت تاثیر اقلیم و آب و هوا بر معماری:دانلود پاورپوینت تاثیر اقلیم و آب و وهوا بر معماری, پاورپوینت ,تاثیر اقلیم ,آب و وهوا ,معماری

پاورپوینت زندگینامه ملانی کلاین:پاورپوینت زندگینامه ملانی کلاین,دانلود پاورپوینت زندگینامه ملانی کلاین,پاورپوینت بیوگرافی ملانی کلاین,دانلود پاورپوینت بیوگرافی ملانی کلاین,دانلود زندگینامه ملانی کلاین,زندگینامه ملانی کلاین,تحقیق زندگینامه ملانی کلاین,دانلود تحقیق زندگینامه ملانی کلاین,پروژه زندگینامه ملانی کلاین,دانلود پروژه زندگینامه ملانی کلاین,روانشناسی,دانلود پاور

پاورپوینت نظارت و راهنمایی تعلیماتی:پاورپوینت نظارت و راهنمایی تعلیماتی,دانلود پاورپوینت نظارت و راهنمایی تعلیماتی,پاورپوینت نظارت و راهنمایی آموزشی,دانلود پاورپوینت نظارت و راهنمایی آموزشی,پاورپوینت مدیریت آموزشی چیست,دانلود پاورپوینت مدیریت آموزشی چیست,پاورپوینت وظایف راهنمایان تعلیماتی,دانلود پاورپوینت وظایف راهنمایان تعلیماتی,دانلود نظارت و راهنمایی تعلیماتی,نظارت و راه

کلونینگ و بیان بخش های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ:کلونینگ , آنتی ژنیک سیتوتوکسین , ژن A (CagA) ,هلیکو باکتر پیلوری , باکتری اشرشیا کلی ,امکان سنجی ,تولید IgY , زرده تخم مرغ,مهندسی آنتی بادی,کیت تشخیصی, ایمنوژنتیک

پاورپوینت دکوراسیون در اتاق خواب:پاورپوینت دکوراسیون در اتاق خواب,اتاق خواب,پلان اتاق خواب,چیدمان اتاق خواب,دانلود پاورپوینت,دکوراسیون اتاق خواب,طراحی اتاق خواب,مبلمان اتاق خواب

كاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملكرد:كاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملكرد ,مقاله كاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملكرد ,تحقیق كاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملكرد ,پرسشنامه كاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملكرد ,پژوهش كاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملكرد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلو

پاورپوینت استاتیک:استاتیک,بررسی استاتیک,پاورپوینت استاتیک,دانلود پاورپوینت استاتیک,پاورپوینت بررسی استاتیک,تحقیق درمورد استاتیک,دانلود مقاله استاتیک

هر انچه که از جوش زیر پودری باید بدانید (بخش دوم):جوشکاری زیر پودری (SAW),پاورپوینت جوشکاری زیر پودری (SAW),دانلود پاورپوینت جوشکاری زیر پودری (SAW),جوش زیر پودری ,پاورپوینت جوش زیر پودری ,دانلود پاورپوینت جوش زیر پودری ,ترکیب پودرهای جوش,پاورپوینت ترکیب پودرهای جوش,دانلود پاورپوینت ترکیب پودرهای جوش,مقایسه پودر جوش زیر پـــودری با پوشش الکترود,پاورپوینت مقایسه پودر جوش زیر پـــودری با