دانلود فایل با عنوان مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:اخلاق حرفه ای , مشاوران مدارس ,مشاوره,اخلاق,پژوهش ,مقاله ,تحقیق,پروژه ,پایان نامه,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق­ساخته اخلاق حرفه­ای مشاوران که بر اساس مبانی نظری موجود در زمینه اخلاق حرفه­ای و نیز اساس­نامه سازمان نظام روان­شناسی ساخته شد، در جامعه آماری مشاوران مدارس مقطع متوسطه انجام گرفته است که گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای مشاوران شامل چهار گویه است، رازداری، عدم آسیب­رسانی، صداقت، برقراری مساوات. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تی­تست برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش­آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع­نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه­بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی­های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله نکات و مواردی می­دانند که در رابطه با دانش­آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت­بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش­آموز را در اولویت قرار داده­اند. همچنین رازداری را یکی از مهم­ترین اصول اخلاق حرفه­ای عنوان کردند و ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش­آموز به گروه­های دیگر تنها در دو حالت (خودکشی و دیگرکشی) مجاز دانستند. ایشان میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه­ای را مثبت قلمداد کرده و معتقدند موانع رعایت این اصول عبارتند از: مجهول ماندن نقش مشاور، بی­توجهی به مشاوره سازشی، عدم آگاهی از نقش مشاور. دلایل اهمیت رعایت اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران را، اخلاق حرفه­ای پیش­نیازی برای مشاوره، رعایت نظم، اصلاح دانش­آموز، افزایش انگیزه برای مراجعه، برطرف کردن موانع، عدم قضاوت افراد غیر متخصص عنوان کردند. نتایج کمی پژوهش، با استفاده از نرم­افزار spss تحلیل شده است. که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه­ای مشاوران، عدم آسیب­رسانی می­باشد. همچنین بین سن و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفه­ای، فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد.

واژه­های کلیدی : اخلاق­ حرفه ­ای- مشاوران مدارس- مقطع متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش.... 7

1-3- اهداف پژوهش.... 11

1-3-1- اهداف بخش کیفی.. 12

1-3-2- اهداف بخش کمی.. 12

1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات... 12

1-4-1- اخلاق: 12

1-4-2 - اخلاق حرفه ای.. 12

1-4-3- مشاوره 13

فصل دوم: بررسی دیدگاه صاحبنظران و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- مقدمه. 16

2-1-2- رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق.. 16

2-1-3- دیدگاه صاحبنظران.. 21

2-1-4- تاریخچه حرفه ای گری.. 37

2-1-5- تاریخچه اخلاق حرفه ای.. 40

2-1-6- عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای.. 41

2-1-7- اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی.. 42

2-1-8- ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام. 43

2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران.. 45

2-1-10- اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان.. 46

پژوهش های پیشین.. 49

2-2-1- پژوهش های داخلی.. 49

2-2-2- پژوهش های خارجی.. 53

2-3- پرسش های پژوهش.... 56

2-3-1- بخش کیفی.. 56

2-3-2- بخش کمی.. 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش.... 58

3-1-1-بخش کیفی.. 58

3-2- روش اجرا: 60

3-3- اعتبار‌سنجی پژوهش.... 60

3-1-2- بخش كمی.. 61

3-1-2-2- جامعه آماری.. 61

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش.... 66

4-1-1- نکات کلیدی مطرح‌شده در متن مصاحبه شماره یک.... 67

4-1-2- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دو 70

4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه. 73

4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار 75

4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج.. 78

4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش.... 80

4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت... 82

4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت... 84

4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه. 86

4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم.. 88

4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم.. 89

4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم.. 90

4-2- مولفه های اصلی و محوری.. 92

4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند. 93

4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره 95

4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز 95

4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای.. 95

4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای.. 96

4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش.... 98

4-3-1- ویژگیهای نمونه. 98

4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش.... 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 104

5-2- پرسش پژوهش.... 106

5-2-1- سوالات فرعی پژوهش.... 106

5-3- تحلیل بخش کمی.. 133

5-3-1- پرسش اول پژوهش.... 133

5-3-2- پرسش دوم پژوهش.... 134

5-4- جمع بندی نهایی.. 136

5-5 پیشنهادها 138

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 138

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 138

5-5-3- محدودیتهای پژوهش.... 139

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 140

منابع انگلیسی ........................................................................................ 149

فهرست جداول

جدول 3-1- گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای با ابعاد چهارگانه......................................... 62

جدول 3-2-سنجش روایی محتوایی مقیاس اخلاق حرفه­ای.............................................. 63

جدول 3-3-بررسی ساختار عاملی مقیاس اخلاق حرفه­ای.................................................. 64

جدول 4-4-ضریب پایایی مقیاس اخلاق حرفه­ای به تفکیک ابعاد.................................... 64

جدول 4-1- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر اول........................................... 67

جدول 4-2- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوم.......................................... 70

جدول 4-3- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر سوم......................................... 73

جدول 4-4- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر چهارم...................................... 75

جدول 4-5 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر پنجم.......................................... 78

جدول 4-6- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر ششم....................................... 80

جدول 4-7 مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هفتم.......................................... 82

جدول 4-8- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر هشتم...................................... 84

جدول 4-9- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر نهم........................................... 86

جدول 4-10- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دهم.................................... 88

جدول 4-11- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر یازدهم................................. 89

جدول4-12- مؤلفه‌های استخراج‌شده از متن مصاحبه نفر دوازدهم................................ 90

جدول 4-13- مؤلفه‌های اصلی نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند.............. 93

جدول 4-14- مؤلفه‌های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره.......................................... 95

جدول 4-15- مؤلفه‌های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اخلاق حرفه­ای. 95

جدول 4-16- مؤلفه‌های اصلی اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه­ای.............................. 96

جدول4-17- تعریف اخلاق حرفه­ای ازنقطه‌نظر مصاحبه­شوندگان.................................... 97

جدول 4-18- اطلاعات توصیفی نمونه موردبررسی............................................................... 98

جدول 4-19- تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر............................................................. 99

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین سن و ابعاد اخلاق حرفه­ای مشاوران................. 100

جدول 4-21-نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت جنسیت................................... 101

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت تحصیلات............................... 102

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت کف کاذب چیست:کف کاذب,پاورپوینت کف کاذب,دانلود پاورپوینت کف کاذب,انواع کف کاذب ,پاورپوینت انواع کف کاذب ,دانلود پاورپوینت انواع کف کاذب ,اجزاء کف کاذب,پاورپوینت اجزاء کف کاذب,دانلود پاورپوینت اجزاء کف کاذب,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,د

پاورپوینت پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار):دانلود پاورپوینت پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار),پاورپوینت پایدارسازی گود,روش انکراژ در پایدارسازی گود,انواع سیستمهای انکراژ,پاورپوینت عمرانی,کاربردهای سیستم انکراژ,پایدارسازی گودها,روش انکراژ,پایداری گود با میل مهار

پاورپوینت تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر:تعریف انرژیهای پایدار و تجدیدپذیرانرژیهای نوینپایدارتجدیدشوندهانرژیهای نوبیومسبیوگازانرژی امواجانرژی خورشیدیانرژی بادی و توربین

پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی:دانلود پاورپوینت ترانسفورماتور های الكتریكی,آشنایی با ترانسفورماتور های الكتریكی,ترانسفورماتور,پاورپوینت برق و الکترونیک,ترانس,ترانسفورماتور تکفاز,پاورپوینت بررسی ترانسفورماتور ,برق و الکترونیک,ترانسفورماتور الکترونیکی

پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه:پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه 23 اسلاید,پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه,کاشت داشت برداشت پنبه,کاشت پنبه, پنبه

پاورپوینت تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع مسکونی:دانلود پاورپوینت تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع مسکونی,تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع مسکونی,مجتمع مسکونی,پاورپوینت تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع مسکونی در تبریز,تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع مسکونی در تبریز,پروژه تحلیل سایت,تبریز

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون چاپگرها و پرینترها:SATA II چیست؟,آشنایی با چاپگر ها و انواع و ویژگی های آنها,چاپگر حروفی,چاپگر های جوهر افشان,چاپگرهای حرارتی,چاپگرهای سوزنی,چاپگرهای ضربه ای,چاپگرهای لیزری

پاورپوینت مواد مهندسی:دانلود پاورپوینت مواد مهندسی,مواد مهندسی,آشنایی با پاورپوینت مواد مهندسی,فلزات,پلیمرها,سرامیکها,مواد مرکب ,پاورپوینت مواد مهندسی,پاورپوینت آشنایی با پاورپوینت مواد مهندسی

پاورپوینت کاخ های تهران:دانلود پاورپوینت کاخ های تهران,کاخ های تهران,عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد,کاخ بهارستان,کاخ سعدآباد,پاورپوینت معماری کاخ های تهران,پاورپوینت کاخ های تهران,کاخ سلطنت آباد,کاخ نیاوران,معماری کاخ های تهران,پاورپوینت بررسی کاخ ها

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد:ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ,مقاله ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ,جزوه ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد ,تحقیق ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق