خرید ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:ارتباط ,چندشکلی های ,ژنتیکی CAT C262Tو SOD1 A251G ,خطر ابتلاء به سرطان معده,ROS, چند شکلی های ژنتیکی,ژن های آنتی اکسیدان,سرطان معده,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده

استرس های اکسیداتیو با پیشرفت بسیاری از بیماری ها رابطه ی مستقیم دارند. گونه های فعال اکسیژن (ROS) بسیار ناپایدارند و باعث آسیب ماکرومولکول ها از طریق اکسیداسیون می شوند. استرس اکسیداتیو می تواند در شرایط ازدیاد غلظت ROS و کمبود ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن اتفاق افتد. مسیرهای آنزیم های آنتی اکسیدان از مهم ترین مسیرهای درگیر در سم زدایی گونه های فعال اکسیژن (ROS) و جلوگیری از صدمات ناشی از این گونه های فعال اکسیژن می باشند. ژن های کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز1 از جمله مهمترین مکانیسم های دفاعی در برابر استرس های اکسیداتیو می باشند. بنابراین ممکن است بین چند شکلی های این ژن ها با انواع بیماری ها مانند سرطان معده ارتباط وجود داشته باشد. دراین مطالعه مورد شاهدی 160 فرد مبتلا به سرطان معده و241 فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ژنوتیپ های چند شکلی تک نوکلئوتیدی CAT C-262T و SOD1 A251G با روش PCR-RFLP مشخص گردیدند. تفاوت در فراوانی های گروه شاهد و بیمار را با آزمون کای2 و میزان خطر، نسبت شانس (OR) و فاصله اطمینان 95% با کمک رگرسیون لجستیک به دست آوردیم. پس از انجام آنالیز ارتباط معناداری بین چند شکلی ژنتیکیCAT C-262T و سرطان معده مشاهده نشد (304/0= P ،23/1-52/0=­CI 95% ،80/0= OR). اما رابطه ی معناداری با ژنوتیپ AG (026/0= P،91/0-24/0=­CI 95% ،47/0= OR) و AG+GG (021/0= P،88/0-23/0=­CI 95% ،45/0= OR) ژن SOD1و سرطان معده مشاهده شد بطوری که آلل G خطر ابتلاء به سرطان معده را کاهش می دهد (021/0= P،89/0-24/0=­CI 95% ،46/0= OR).

کلید واژه: ROS، چند شکلی های ژنتیکی، ژن های آنتی اکسیدان، سرطان معده

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه بر سرطان معده................................................................................................................. 2

1-2- عوامل خطر سرطان معده............................................................................................................ 3

1-2-1- جنسیت و سن................................................................................................................... 3

1-2-2- قومیت و توزیع جغرافیایی.............................................................................................. 3

1-2-3- عفونت هلیکوباکترپیلوری................................................................................................ 3

1-2-4- تغذیه.................................................................................................................................... 4

1-2-5- مصرف سیگار...................................................................................................................... 5

1 -2-6- گروه خونیA..................................................................................................................... 5

1-2-7- سابقه خانوادگی ................................................................................................................ 5

1-2-8- ناپایداری های ژنتیکی...................................................................................................... 6

1-2-9- تغییرات اپی ژنتیکی........................................................................................................ 7

1-3- اپیدمیولوژی سرطان معده........................................................................................................... 7

1-4- سرطان معده در ایران................................................................................................................... 8

1-5- ژن کاتالاز......................................................................................................................................... 8

1-6- ژن سوپر اکسید دیسموتاز1...................................................................................................... 10

1-7- هدف .............................................................................................................................................. 12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مطالعات انجام شده بر روی ارتباط چند شکلی ژنتیکیC-262T

در ژن کاتالاز و ارتباط آن با چندین بیماری.................................................................................... 14

2-2- مطالعات انجام شده بر روی ارتباط چند شکلی ژنتیکیA251G

در ژن سوپر اکسید دیسموتاز یک و ارتباط آن با چندین بیماری............................................ 16

2-3- فرضیه.............................................................................................................................................. 17

فصل سوم: روش انجام کار

3-1- نمونه گیری.................................................................................................................................... 19

3-2- وسایل مورد نیاز............................................................................................................................ 19

3-3- مواد مورد نیاز .............................................................................................................................. 20

3-3-1- محلول های لازم جهت استخراجDNA ................................................................. 20

3-3-2- مواد لازم جهت انجام PCR......................................................................................... 20

3-3-3- موادلازم جهت انجام الکتروفورز................................................................................... 21

3-3-4- مواد لازم جهت اثر دادن آنالیز محدودکننده........................................................... 21

3-4- استخراجDNA از خون محیطی به روش جوشاندن (Boiling).................................. 21

3-5- واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)........................................................................................ 22

3-6- تعیین ژنوتیپ............................................................................................................................. 23

3-6-1- تعیین ژنوتیپ ژن کاتالاز............................................................................................... 23

3-6-2- تعیین ژنوتیپ ژن SOD1............................................................................................. 24

3-7- الکتروفورز....................................................................................................................................... 26

3-8- رنگ آمیزی ژل............................................................................................................................. 27

3-9- تحلیل آماری.................................................................................................................................. 28

فصل چهارم نتایج

4-1- مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه............................................................................ 30

4-2- بررسی عوامل خطر دخیل در سرطان معده....................................................................... 31

4-3- بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت....................................................................... 32

4-4- مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه شاهد و بیمار........................................... 33

4-5- ارتباط سرطان معده با اثر همزمان چند شکلی های ژنتیکی ژن های

سوپر اکسید دیسموتاز یک و کاتالاز................................................................................................ 34

4-6- بررسی ارتباط ژنوتیپ های ژن های سوپر اکسید دیسموتاز یک

و کاتالاز و برخی از عوامل خطر سرطان معده............................................................................... 35

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.................................................................................................................... 38

5-2- پیشنهادات...................................................................................................................................... 42

فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................................ 43

فهرست جدول ها

جدول3-1- مواد مورد نیاز برای تهیه مخلوط واکنش PCR............................................................ 22

جدول3-2- برنامه تنظیم شده برای واکنشPCR جهت تکثیر ژن کاتالاز................................. 23

جدول3-3- قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های چند شکلی

ژنتیکی C-262T در ژن کاتالاز.................................................................................................................. 24

جدول 3-4- برنامه تنظیم شده برای واکنش PCR جهت تکثیر ژن SOD1............................. 25

جدول3-5- قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های چند شکلی

ژنتیکی A251Gدر ژن SOD1................................................................................................................. 26

جدول4-1- مشخصات جمعیت مورد مطالعه........................................................................................ 30

جدول4-2- بررسی عوامل خطر دخیل در سرطان معده.................................................................. 31

جدول4-3- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در گروه های شاهد و بیمار................................ 32

جدول4-4- فروانی آللی و ژنوتیپی ژن SOD1 در گروه های شاهد بیمار................................... 32

جدول4-5- آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن کاتالاز بین دو گروه شاهد و

بیمار.................................................................................................................................................................. 32

جدول4-6- نتایج توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژنSOD1 بین دو گروه

شاهد و بیمار................................................................................................................................................... 34

جدول4-7- ارتباط سرطان معده با اثر همزمان چندشکلی ژنتیکی

ژن های SOD1 و کاتالاز............................................................................................................................. 35

جدول4-8- ارتباط ژنوتیپ های ژن CAT با سرطان معده پس از

تعدیل سابقه خانوادگی به عنوان عامل خطر......................................................................................... 35

جدول4-9- ارتباط ژنوتیپ های ژن CAT با سرطان معده پس از

تعدیل مصرف دخانیات به عنوان عامل خطر......................................................................................... 36

جدول4-10- ارتباط ژنوتیپ های ژن SOD1 با سرطان معده پس از

تعدیل سابقه خانوادگی به عنوان عامل خطر......................................................................................... 36

جدول4-11- ارتباط ژنوتیپ های ژن SOD1 با سرطان معده پس از

تعدیل مصرف دخانیات به عنوان عامل خطر........................................................................................ 36

جدول5-1- فراوانی آللT چند شکلی ژنتیکی C-262T ژن کاتالاز در

جمعیت های مختلف.................................................................................................................................... 39

جدول5-2- فراوانی آلل G از چند شکلی A251G ژنSOD1 در

جمعیت های مختلف.................................................................................................................................... 41

فهرست شکل ها

شکل1-1- ساختار ژن CAT و چند شکلی ژنتیکی CAT C-262T.............................................. 10

شکل1-2-ساختار ژن سوپر اکسید دیسموتاز1 و چند شکلی ژنتیکی SOD1 A251G.......... 12

شکل3-1- تعیین ژنوتیپ چند شکلی ژنتیکی ژن کاتالاز................................................................. 27

شکل3-2- تعیین ژنوتیپ چند شکلی ژنتیکی ژن سوپر اکسید دیسموتاز1............................... 27

ادامه مطلب و دریافت فایل

نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر:ماتریس اسپارس, پردازش تصویر

پاورپوینت قانون جذب ثروت:پاورپوینت قانون جذب ثروت,دانلود پاورپوینت قانون جذب ثروت,پاورپوینت رایگان قانون جذب ثروت,پاورپوینت قانون جذب سرمایه,پاورپوینت قانون جذب پول,پاورپوینت راه های جذب ثروت,پاورپوینت راه های جذب سرمایه,دانلود قانون جذب ثروت,قانون جذب ثروت,تحقیق قانون جذب ثروت,پروژه قانون جذب ثروت,دانلود پاورپوینت قانون جذب سرمایه,دانلود پاورپوینت قانون جذب پ

پاورپوینت افسردگی برونزاد:پاورپوینت افسردگی برونزاد,دانلود پاورپوینت افسردگی برونزاد,پاورپوینت افسردگی چیست,دانلود پاورپوینت افسردگی چیست,دانلود افسردگی برونزاد چیست,افسردگی برونزاد چیست,تحقیق افسردگی برونزاد چیست,دانلود تحقیق افسردگی برونزاد چیست,پروژه افسردگی برونزاد چیست,دانلود پروژه افسردگی برونزاد چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پا

بررسی اصل قبح عقاب بلا بیان:قبح عقاب بلا بیان,پروژه,پایان نامه,پژوهش,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله

آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری:آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ,مقاله آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ,جزوه آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ,تحقیق آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG):تحقیق بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG) ,پروژه بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG) ,مقاله بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG) ,دانلود تحقیق بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG),پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آشنایی با پولشویی:پاورپوینت آشنایی با پولشویی,پولشویی,روش‌های پول‎شویی,تاثیر پول‌شویی بر اقتصاد,اثرات منفی پول‎شویی,پاورپوینت بررسی پولشویی,مالی و اقتصادی,اقتصاد,پول,پاورپوینت روش های پولشویی,قانون مبارزه با پولشویی ,پاورپوینت معرفی پولشویی

پاورپوینت طلاق و عوامل:پاورپوینت طلاق و عوامل,پاورپوینت ,طلاق و عوامل,طلاق

پاورپوینت روستای بازمرگان:دانلود پاورپوینت روستای بازمرگان,روستای بازمرگان,پاورپوینت آشنایی با روستای بازمرگان مشهد,پاورپوینت بررسی و معرفی روستای بازمرگان ,پروژه روستا,روستای بازمرگان مشهد,پاورپوینت بررسی روستای بازمرگان

مبانی نظری انگل تیلریا، تیلریوز، پاتولوژی گوسفند و گاو، بیماریزایی، تشخیص، علائم بالینی:مبانی نظری انگل تیلریا، تیلریوز، پاتولوژی گوسفند و گاو، بیماریزایی، تشخیص، علائم بالینی,مبانی نظری انگل تیلریا، تیلریوز، پاتولوژی گوسفند و گاو,مبانی نظری بیماریزایی، تشخیص، علائم بالینی,مبانی نظری, انگل تیلریا,تیلریوز,پاتولوژی گوسفند و گاو, بیماریزایی,تشخیص, علائم بالینی