خرید بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:طلاق,خانواده, عوامل اجتماعی, عوامل خانوادگی ,عوامل اقتصادی

هدف از این تحقیق می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه زوجین در حال طلاق در شهرستان است.حجم نمونه 111 نفر تعیین شد که تعداد زن 74 نفر و تعداد 37 نفر مرد در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت .

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس شش گزینه ای استفاده شده است. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از روانشناسان مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد.

به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. عوامل اجتماعی به نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر را در طلاق داشته اند و عوامل خانوادگی و عوامل اقتصادی در رتبه های بعدی قرار دارند.

فهرست مطالب

چكیده9

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1- مقدمه11

1-2- بیان مسئله:12

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق13

1-4- اهداف تحقیق15

1-4-1- هدف اصلی15

1-4-2- اهداف فرعی15

1-5- فرضیات تحقیق15

1-6- قلمرو تحقیق16

1-6-1- قلمرو مکانی16

1-6-2- قلمرو زمانی16

1-6-3- قلمرو موضوعی16

1-7- روش کار16

1-7-1- روش تحقیق16

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات16

1-8- تعاریف مفاهیم و متغیرها17

1-9- استفاده كنندگان تحقیق17

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه21

2-2- بخش اول: ادبیات تحقیق22

2-2-1- تاریخچه ی طلاق:22

2-2-2- طلاق و انواع آن:23

2-2-3- اثرات و عوارض طلاق:24

2-2-4- آثار اجتماعی طلاق25

2-2-5- عوامل موثر بر طلاق:26

2-2-5-1- چند گانگی عوامل:28

2-2-5-2- بهانه و عوامل :28

2-2-5-3- عوامل اقتصادی :28

2-2-5-4- عوامل اجتماعی و فرهنگی:30

2-2-6- راه حل مسئله33

2-2-7- علل افزایش طلاق وپیامدهای آن :34

2-2-7-1- علل علمی34

2-2-7-2- علل اجتماعی:35

2-2-7-3- علل شخصی:36

2-2-8- پیامدهای طلاق برای همسران :37

2-3- بخش دوم: مبانی نظری:39

2-3-1- طلاق، نهایی ترین راه حل44

2-3-2- اشتغال زنان و مشکلات خانوادگی:45

2-3-3- اشتغال زنان و افزایش طلاق:48

2-3-4- طلاق از دیدگاه اسلام:49

2-3-5- طلاق از دیدگاه قرآن:50

2-3-6- طلاق از دیدگاه مسیحیت:52

2-4- بخش سوم: پیشینه ی تحقیق:54

2-4-1- تحقیقات داخلی54

2-4-2- تحقیقات خارجی57

2-5- مدل مفهومی تحقیق59

2-6- نتیجه گیری فصل:60

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه62

3-2- روش پژوهش62

3-3 جامعهآماری63

3-4- نمونه آماری63

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات64

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه65

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه65

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه66

3-7- تجزیه وتحلیل آماری67

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه69

4-2 توصیف داده ها69

4-3 تحلیل داده ها74

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه87

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)87

5-2-1- فرضیه اصلی :87

5-2-2- فرضیه های فرعی88

5-3- نتیجه کلی :91

5-4- پیشنهادات:91

5-4-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی92

5-5- محدودیت ها و مشكلات تحقیق:92

ضمائم: پرسشنامه94

منابع و مأخذ:97

فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع افراد تحت مطالعه بر مبنای سطح تحصیلات به تفکیک جنسیت71

جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب محل تولد به تفکیک جنسیت72

جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای محل سکونت به تفکیک جنسیت73

جدول 4-4: توزیع افراد بر مبنای وضعیت اشتغال به تفکیک جنسیت73

جدول 4-5: توزیع افراد بر مبنای نوع منزل پیش از طلاق به تفکیک جنسیت74

جدول 4-6: توزیع افراد بر مبنای نوع ازدواج به تفکیک جنسیت74

جدول 4-7: توزیع افراد بر مبنای نحوه آشنایی به تفکیک جنسیت75

جدول 4-8: توزیع افراد بر مبنای تعداد فرزند به تفکیک جنسیت76

جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق76

جدول 4-10: نتایج آزمون tتک نمونه ای برای عوامل موثر بر طلاق77

جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن افراد و عوامل موثر بر طلاق78

جدول 4-12: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک جنسیت78

جدول 4-13: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات عوامل موثر بر طلاق بین دو گروه زن و مرد79

جدول 4-14: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک محل تولد79

جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین محل تولد افراد80

جدول 4-16: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک سطح تحصیلات80

جدول 4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین سطح تحصیلات81

جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک محل سکونت افراد81

جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین محل سکونت افراد82

جدول 4-20: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک شغل افراد82

جدول 4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین شغل افراد83

جدول 4-22: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک نوع ازدواج افراد83

جدول 4-23: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین نوع ازدواج افراد84

جدول 4-24: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک نحوه آشنایی زوجین84

جدول 4-25: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین نحوه آشنایی زوجین85

جدول 4-26: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن هنگام ازدواج و عوامل موثر بر طلاق85

جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن همسر هنگام ازدواج و عوامل موثر بر طلاق86

جدول 4-28: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک تعداد فرزندان86

جدول 4-29: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین تعداد فرزندان87

جدول 4-30: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از رسانه ها و عوامل موثر بر طلاق87

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک:پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک,بررسی پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل یک,تحقیق ابهای زیرزمینی,مقاله زیر زمینی,دانلود پاورپوینت ابهای زیرزمینی ,ابهای زیرزمینی,ابهای زیرزمینی فصل یک

پاورپوینت سیستم گزارشگیری مدیریت (MRS):دانلود پاورپوینت سیستم گزارشگیری مدیریت (MRS),ویژگی های کلی MRS,ارتباط MRS با TPS,ساختار MRS,گزارش نمونه MRS برای فروش بلیط,انواع گزارشات سیستم MRS ,گزارشات برنامه ای (Scheduled Reports ),جدول گزارشات زمان بندی شده MRS,گزارشات درخواستی (Demand Report ),جدول گزارش درخواستی ,گزارشات خاص (Exception Report ),گزارشات تفصیلی (Drilled Down Re

پاورپوینت ساختمان lsf:ساختمان lsf,پاورپوینت ساختمان lsf,دانلود پاورپوینت ساختمان lsf,سازه های نگهبا ن,پاورپوینت سازه های نگهبا ن,دانلود پاورپوینت سازه های نگهبا ن,ساختمان پیش ساخته دو طبقه LSF,پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه LSF,دانلود پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه LSF,سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده(LSF),سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فول

پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه‏های عمرانی:پاورپوینت مدیریت HSE در پروژه‏های عمرانی ,مدیریت HSE در پروژه‏های عمرانی ,انتخاب پیمانکار,تجهیز کارگاه,پاورپوینت تجهیز کارگاه ساختمانی,وظایف کارفرما ,وظایف پیمانکار,پاورپوینت مدیریت پروژه های عمرانی,سازمان مهندسی و عمران,HSE,عملیات کارگاه

مبانی نظری تیزهوشی:مبانی نظری وپیشینه تیزهوشی,مبانی نظری تیزهوشی,پیشینه نظری تیزهوشی, تیزهوشی,مبانی, نظری, تیزهوشی

شبیه سازی و بهینه سازی راكتور بیولوژیكی تولیدكننده بوتانول:شبیه سازی , بهینه سازی ,راكتور, بیولوژیكی, تولیدكننده ,بیوتکنولوژی,فرایندهای تخمیری,محیط کشت,فرمانتور,بوتانول,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک:پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک ,آشنایی با شهر اکولوژیک,تحقیق آشنایی با شهر اکولوژیک,مقاله شهر اکولوژیک,شهر اکولوژیک,اکولوژی شهری چیست,شهر اكولوژيكي,اصول برنامه‌ريزي و طراحي شهر اكولوژيكي,شهر سالم,لزوم علم اکولوژی شهری برای عصر اخیر,اقليم در شهرها ,آب در محيط شهري ,خاك در شهر ها ,پوشش گياهي در شهرها ,

پاورپوینت معرفی انواع سقف سبک ( حفره دار یا توخالی):معرفی انواع سقف سبک ( حفره دار یا توخالی),پاورپوينت معرفی انواع سقف سبک ( حفره دار یا توخالی),دانلود پاورپوينت معرفی انواع سقف سبک ( حفره دار یا توخالی),معرفی انواع سقف سبک,انواع سقف سبک,پاورپوينت معرفی انواع سقف سبک,سقف سبک,سقف,پاورپوینت عمران,عمران

پاورپوینت نقش رستم در مرودشت:نقش رستم درمرودشت,پاورپوینت نقش رستم درمرودشت,دانلود پاورپوینت نقش رستم درمرودشت,نقش رستم ,پاورپوینت نقش رستم ,دانلود پاورپوینت نقش رستم ,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مهندسی معماری ,دانلود پاورپوینت مهندسی معماری ,طراحی م

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسك نقدینگی بانك‌ها در ایران:ترکیب دارایی بدهی ,ریسك نقدینگی بانك‌ها ,ایران