خرید بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:کلات های روی و آهن ,محلول پاشی ,عملکرد , اجزاء عملکرد, گندم , شرایط دیم,بروکسیل آهن,لیبریل روی,پروژه,پایان نامه ,تحقیق,مقاله ,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود پژوهش

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی سطوح مختلف کلات های آهن و روی در مراحل ابتدای ساقه دهی و خوشه دهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم چمران در شرایط دیم، یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در شهرستان کازرون بخش کمارج به شرح زیر اجرا شد. تیمارها ترکیبی از 4 سطح کلات آهن (صفر، 2، 10 و 18 گرم بروکسیل آهن) و 4 سطح کلات روی (صفر، 2، 10 و 14 گرم لیبریل روی) مشتمل بر 16 تیمار در سه تکرار اجرا شد. پارامترهای مورد بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد پنجه موثر در بوته، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع بوته، طول خوشه و وزن هزار دانه و میزان پروتئین دانه گندم بود.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که محلول پاشی با کلات های آهن و روی هر یک به تنهایی یا به صورت ترکیبی اثرات متفاوتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دارند. اثر سطوح کلات آهن، سطوح کلات روی و تأثیر متقابل آن ها بر عملکرد دانه معنی دار شد به طوری که مقدار عملکرد دانه در سطح 2 گرم کلات آهن و 2 گرم کلات روی به 3500 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهد (1783 کیلوگرم در هکتار) بود و افزایش عملکردی برابر 1700 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تأثیر متقابل کاربرد سطوح 18 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی موجب افزایش تعداد پنجه موثر در بوته به 033/6 در مقایسه با تیمار شاهد (9/2) گردید. حداکثر تعداد دانه در خوشه با کاربرد 2 گرم کلات آهن و 14 گرم کلات روی به میزان 77/35 دانه در خوشه در مقایسه با شاهد (26 دانه در خوشه) گردید. حداکثر وزن هزار دانه با کاربرد 2 گرم کلات آهن همراه با صفر گرم کلات روی به میزان 83/24 گرم به دست آمد در حالی که با عدم کاربرد این کلات ها، وزن هزار دانه برابر 20 گرم بود.حداکثر میزان پروتئین دانه به میزان 46/10 درصد در اثر تیمار 18 گرم کلات آهن ×10گرم کلات روی در مقایسه با شاهد(26/7 درصد) حاصل شد. با توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد میزان 2 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی و 2 گرم کلات اهن همراه با 10 گرم کلات روی موجب حداکثر عملکرد گندم دیم شده است.

واژه های کلیدی: گندم، محلول پاشی، بروکسیل آهن، لیبریل روی، عملکرد و اجزاء عملکرد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه وکلیات 2

1- مقدمه 2

1-1- اهداف تحقیق 3

1-2-فرضیه ها 3

1-3- مبداء گندم 4

1-4- گیاه شناسی گندم

4 1-5- رده بندی گندم

4 1-6- سطح زیر کشت گندم 5

1-7- تاثیر آهن در تغذیه گندم 6

1-7-1- نقش آهن در گیاه 6

1-7-2- مقدار آهن در خاک و گیاه 6 1

-7-3- کلاتهای آهن 8

1-7-3-1- عوامل کلات کننده عناصر غذایی 9

1-7-3-2- مزایای کلاتها نسبت به کودها ی شیمیایی عناصر کم مصرف 10

1-8- عنصر روی در تغذیه گندم 11 1

-8-1- نقش روی در گیاهان 11 1

-8-2- مقدار روی در خاک و گیاه 12

1-8-3- جذب و انتقال روی در خاک و گیاه 13 1

-8-4- کمبود عنصر روی 14

فصل دوم: بررسی منابع 16

2-1- مروری بر منابع16

فصل سوم: مواد و روش ها 19

3-1- مشخصات محل اجرای تحقیق 19

3-2- تعیین خصوصیات خاک محل اجرای تحقیق

19 3-3- شرایط اقلیمی محل اجرای تحقیق 19

3-4- روش آماری اجرای آزمایش 21

3-5- اندازه گیری ها 21

3-6- آنالیز آماری 22

3-7- تیمارهای آزمایش 23

فصل چهارم: نتایج و بحث 24

4-1- عملکرد دانه گندم 24

4-2- تعداد پنجه و پنجه های موثر در بوته گندم 28

4-3- ارتفاع بوته گندم 32

4-4- طول خوشه گندم 34

4-5- تعداد دانه در خوشه 35

4-6- وزن هزار دانه

39 4-7- مقدار پروتئین دانه

41 4-8- نتیجه گیری و بحث 44

4-9- پیشنهادات و توصیه ها 45

فهرست منابع 46 چکیده انگلیسی 53

فهرست جداول

3-1- نتایج فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش منطقه کمارج

20 3-2- میانگین میزان بارندگی ماهانه در ایستگاه باران سنجی بناف 20

3-3- شرح مختصر تیمارهای آزمایش 23

4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر صفات اندازه گیری شده 24

فهرست نمودارها

4-1- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر عملکرد گندم دیم رقم چمران 26

4-2- اثر سطوح مختلف کلات روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران 26

4-3- برهم کنش کلات آهن و روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران

4-4-اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران

4-5- اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران 30

4-6- برهم کنش آهن و روی بر تعداد پنجه مثمر در بوته گندم دیم رقم چمران 31

4-7-اثر سطوح مختلف کلات روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران 33

-8- برهم کنش کلات آهن و روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران 33

4-9- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر طول خوشه گندم دیم رقم چمران

4-10- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 37

4-11-اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 3

74-12- برهم کنش کلات آهن و روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 384

-13-اثر سطوح مختلف کلات آهن بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران 40

4-14- برهم کنش کلات آهن و روی بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران 4

04-15- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران

2 4-16- اثر سطوح مختلف کلات روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران 42

4-17- برهم کنش کلات آهن و روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران 43

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بتن گوگردی:پاورپوینت بتن گوگردی ,دانلود پاورپوینت بتن گوگردی ,بتن گوگردی ,پاورپوینت بتن,بتن,مهندسی عمران

سنگ مصنوعی:سنگ,تکنولوژی ساخت سنگ,سنگ های گرانیتی,سنگ های مرمریتی,آگرگات‌ها

یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی (ترجمه فارسی):یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

پاورپوینت توسعه خلاقیت فردی (بخش 12 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم):توسعه خلاقیت فردی,پاورپوینت توسعه خلاقیت فردی,دانلود پاورپوینت توسعه خلاقیت فردی,کارآفرینی و تولید,پاورپوینت کارآفرینی و تولید,دانلود پاورپوینت کارآفرینی و تولید,پاورپوینت بخش 12 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم ( توسعه خلاقیت فردی ),پاورپوینت بخش 12 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم,پاورپوینت بخش 12 کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت کا

دانلود نرم افزار موبایل آرایش حرفه ای صورت،راز آرایش2016:دانلود نرم افزار موبایل آرایش حرفه ای صورت،راز آرایش2016

پاورپوینت معماری داخلی –حمام:معماری داخلی –حمام, پاورپوینت معماری داخلی –حمام,دانلود پاورپوینت معماری داخلی –حمام, معماری داخلی, پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی, دكوراسیون داخلی مناسب برای حمام,پاورپوینت دكوراسیون داخلی مناسب برای حمام,دانلود پاورپوینت دكوراسیون داخلی مناسب برای حمام,ایمنی حمام ,پاورپوینت ایمنی حمام ,دانلود پاورپوینت ایمنی حمام

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT):پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT), پروتکل, رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

راه اندازی و تهیه دستورالعمل كاربردی نرم افزار ABAQUS/CAE:پروژه ,پژوهش,مقاله ,دانلود جزوه,دانلود تحقیق,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش, دانلودمقاله ,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی:دانلود مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی ،دانلود مجموعه تست ،سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی ، دانلود ،مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی ,، فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی وکسب درامد، خر

پاورپوینت گاردریل:دانلود پاورپوینت گاردریل,گاردریل,پاورپوینت آشنایی با گاردریل ها,حفاظ‌های کنار جاده‌ای,حفاظ‌های میان جاده‌ای,نیوجرسی,ضربه گیرهای پلاستیكی,پاورپوینت گاردریل,حفاظ بتنی