خرید فایل بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:ارزیابی متوازن “BSC”, سنجش عملکرد,بانک ,ارزیابی عملکرد, کارت امتیازی متوازن ,شاخص های چهارگانه BSC,دارایی های مشهود , دارایی های نامشهود,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله,دانلود پایان نامه,دانلود رساله ,پایان نامه ,رساله

بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان

ارزیابی شرط لازم مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی نمود نمی توان آن را مدیریت کرد. سرمایه گذاری و مدیریت روی دارایی های نامشهود در بالندگی و شکل گیری سازمانهای مشتری مدار و پاسخگو منجر به تولید خدمات ارزان و بالا رفتن سطح رضایتمندی جامعه هدف می گردد. امروزه دیگر نمی توان با ابزارهای اندازه گیری عملکرد دوران اقتصاد سنتی و صنعتی موفقیت سازمان را سنجید. ارزیابی عملکرد فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین با هدف بازنگری اصلاح و بهبود مستمر آن می‎باشد. بانک ملت استان گیلان نیز، در جهت نیل به اهداف عالی و رسیدن به جایگاه برتر نیاز به استقرار یک مدل جهت ارزیابی عملکرد خویش دارد تا هم استراتژی‌های خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر ارزیابی نماید و هم در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید. به همین منظور در این تحقیق، بررسی نقش ارزیابی عملکرد در بانک ملت استان گیلان با استفاده از کارت امتیازی متوازن[1] مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق ابتدا با مقایسه سیستم‌های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل کارت امتیازی متوازن به این سوال پاسخ می‌دهد که کدام یک از مدل‌های اندازه گیری عملکرد را جهت ارزیابی عملکرد بانک ملت استان گیلان باید انتخاب کرد و توسعه داد؟ این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش و اجرا، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه بوده است. کارکنان بانک ملت استان گیلان که تعداد آنها 750 نفر بود به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی ساده بوده است. تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. آزمون تی تست برای بررسی فرضیه ها و آزمون فریدمن برای اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می‎دهد که تمام فرضیه های تحقیق تایید شده است.

واژه‌های كلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن (شاخص های چهارگانه BSC)، دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 5

2-4-1- اهداف اصلی 5

2-4-2- اهداف فرعی 5

1-5- چارچوب نظری 5

1-6- فرضیه های تحقیق 7

2-6-1- فرضیه های اصلی 7

2-6-2- فرضیه های فرعی 7

1-7- متغیرهای تحقیق و تعاریف آن ها 8

1-8- قلمرو تحقیق 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : ارزیابی عملکرد

2-1-1- مقدمه 11

2-1-2- تعاریف ارزیابی عملکرد 11

2-1-3- تاریخچه ارزیابی عملكرد 13

2-1-3-1- ارزیابی عملكرد در ایران 13

2-1-4- دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد 14

2-1-5- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی و نوین 15

2-1-5-1- سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد 16

2-1-5-1-1- سیستم اندازه گیری حسابداری 16

2-1-5-1-2- روش ABC 17

2-1-5-1-3- روش ارزش افزوده اقتصادی 17

2-1-5-1-4- روشهای ارزیابی عملکرد افراد 18

2-1-5-2- سیستمهای نوین ارزیابی عملکرد 18

2-1-5-2-1- نظام مدیریت کیفیت ایزو 18

2-1-5-2-2- نظام مدیریت بر مبنای هدف 19

2-1-5-2-3- نظام مدیریت کیفیت جامع 19

2-1-5-2-4- روش بالدریج 20

2-1-5-2-5- نظام مدیریت هوشین 20

2-1-5-2-6- مدل تعالی سازمانی اروپا 21

بخش دوم: کارت امتیازی متوازن

2-2-1- نظام کارت امتیازی متوازن 24

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن 24

2-2-3- سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن 26

2-2-3-1- کارت امتیازی متوازن نسل اول 26

2-2-3-2- کارت امتیازی متوازن نسل دوم 27

2-2-3-3- کارت امتیازی متوازن نسل سوم 27

2-2-4-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد 33

2-2-5- ویژگیهای نظام ارزیابی عملكرد سازمانی کارآمد 35

2-2-6- مدل های ارزیابی عملكرد 35

2-2-6-1- مدل سینك و تاتل (1989) 36

2-2-6-2- ماتریس عملكرد (1989) 37

2-2-6-3- تحلیل ذینفعان (2001) 38

2-2-6-4- چارچوب مدوری و استیپل (2000) 39

2-2-6-5- الگوی فیشر برای ارزیابی عملكرد 40

2-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM) 40

2-2-6-7- مدل دمینگ 41

2-2-6-8- مدل مالكولم بالدریج 42

2-2-6-9- مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM)... 42

2-2-7- كارت امتیازی متوازن مدلهای ارزیابی متوازن عملكرد 43

2-2-8- بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم 44

2-2-8-1- دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن 44

2-2-9- معرفی وروابط بین ابعاد استراتژی (سنجه های مالی وغیرمالی) 47

2-2-10- منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن 49

2-2-10-1- منظر مالی 50

2-2-10-2-منظر مشتری 54

2-2-10-3- منظر فرآیندهای داخلی کسب و کار 58

2-2-10-4- منظر یادگیری و رشد 63

2-2-10-4-1- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان 65

2-2-10-3-2- اندازه گیری شاخص نگهداری کارکنان 66

2-2-10-3-3- اندازه گیری شاخص بهره وری کارکنان 66

2-2-11- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد 68

2-2-11-1- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی 68

2-2-11-2- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان 69

2-2-11-3- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 69

2-2-11-4- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 70

2-2-12- توازن در ارزیابی متوازن 70

2-2-12-1- توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت) 70

2-2-12-2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان 71

2-2-12-3- توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 71

2-2-12-4- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد 71

2-2-13- اساس موفقیت 72

2-2-13-1- حمایت مدیریت ارشد 72

2-2-13-2- مدیریت پروژه 72

بخش سوم : پیشینه تحقیق

2-3-1- کاربرد کارت امتیازی متوازن در بانک ها: 75

2-3-2- آشنایی با بانک ملت استان گیلان(صف وستاد) 75

2-3-3-رسالت و خط مشی بانک ملت استان گیلان 76

2-3-4- رسالت بانک ملت........................... 77

2-3-5- چشم انداز- ارزشها....................... 78

2-3-6- نقاط قوت و نقاط ضعف 78

2-3-7- فرصتها و تهدیدها 79

2-3-8- ذی نفعان 80

2-3-8 - پژوهش های داخلی 81

2-3-9- تحقیقات خارجی 83

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 87

3-2- روش اجرای تحقیق 87

3-2-1- روش تحقیق از نظر هدف 87

3-2-2- روش تحقیق از نظر اجراء 88

3-2-3- روش تحقیق از نظر نحوه جمع آوری داده ها 88

3-3-جامعه و نمونه آماری 88

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 88

3-5- روش جمع آوری اطلاعات 89

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 89

3 -7- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری 89

3-7-1- روایی پرسشنامه 90

3-7-2- پایایی پرسشنامه 90

3-8- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-8- نحوه توزیع پرسشنامه....................... 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1- مقدمه 93

4-2 - آمار توصیفی متغیرها 94

4-2-1. میزان رضایت پاسخگویان از بانك ملت 94

4-2-2. میزان رضایت پاسخگویان از مدل كارت امتیازی متوازن 95

4-2-3. وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان گذشته 96

4-2-4- وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان فعلی 97

4-2-5- میزان رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملكرد 98

4-2-6- خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 99

4-2-7- بررسی وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق 100

4-2-7-1- بعد مالی 100

4-2-7-2- بعد مشتری 101

4-2-7-3- بعد فرآیندهای داخلی 101

4-2-7-4- بعد رشد و یادگیری 102

4-3- آمار استنباطی وبررسی نرمال بودن متغیرها 102

4-3-1- آزمون فرضیات 103

4-3-1-1- فرضیه اول: 103

4-3-1-2- فرضیه دوم 104

4-3-1-3- فرضیه سوم 105

4-3-1-4. فرضیه چهارم 106

4-3-2- اولویت‌بندی عوامل 107

4-3-3. اولویت‌بندی مولفه های تشكیل دهنده ابعاد كارت امتیازی متوازن 109

4-3-3-1. مولفه های بعد مالی 109

4-3-3-2. مولفه های بعد مشتری 111

4-3-3-2. مولفه های بعد فرآیندهای داخلی 113

4-3-3-4. مولفه های بعد رشد و یادگیری 114

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 117

5-2- نتایج آمار استنباطی 117

5-3- پیشنهادها بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 120

5-3-1- پیشنهادات اجرائی 121

5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 123

5-4- محدودیت های پژوهش 124

منابع و ماخذ 126

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: شاخص های سنجش سیستم 47

جدول 2- 2: لیست ذینفعان بانک ملت استان گیلان 80

جدول 3-1: جدول تفکیکی سوالات پرسشنامه 89

جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ متغیرها 90

جدول 4-1: توزیع فراوانی میزان رضایت پاسخگویان از بانك ملت 94

جدول 4-2: توزیع فراوانی میزان رضایت پاسخگویان از مدل كارت امتیازی متوازن 95

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان گذشته 96

جدول 4-4: توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان فعلی 97

جدول 4-5: توزیع فراوانی میزان رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملكرد 98

جدول 4-6: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 99

جدول4-7:بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق....... 102

جدول 4-8: نتایج آزمون t بعد مالی 103

جدول 4-9: نتایج آزمون t بعد مشتری 104

جدول 4-10: نتایج آزمون t بعد فرآیندهای داخلی 105

جدول 4-11: نتایج آزمون t بعد رشد و یادگیری 106

جدول 4-12: میانگین رتبه ها 107

جدول 4-13: آزمون فریدمن 108

جدول 4-14: نتایج آزمون t مولفه‎های بعد مالی 109

جدول 4-15: آزمون فریدمن مولفه های بعد مالی 110

جدول 4-16: اولویت بندی مولفه های بعد مالی 110

جدول 4-17: نتایج آزمون t مولفه های بعد مشتری 111

جدول 4-18: آزمون فریدمن مولفه های بعد مشتری 112

جدول 4-19: اولویت بندی مولفه های بعد مشتری 112

جدول 4-20: نتایج آزمون t مولفه های بعد فرآیندهای داخلی 113

جدول 4-21: آزمون فریدمن مولفه های بعد فرآیندهای داخلی 114

جدول 4-22: نتایج آزمون t مولفه های بعد رشد و یادگیری 114

جدول 4-23: آزمون فریدمن مولفه های بعد رشد و یادگیری 115

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: نمودار توزیع فراوانی میزان رضایت پاسخگویان از بانك ملت 94

نمودار 4-2: نمودار توزیع فراوانی میزان رضایت پاسخگویان از مدل كارت امتیازی متوازن 95

نمودار 4-3: نمودار توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان گذشته 96

نمودار 4-4: نمودار توزیع فراوانی وضعیت ارزیابی عملكرد بانك در زمان فعلی 97

نمودار 4-5: نمودار توزیع فراوانی میزان رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملكرد 98

نمودار4-6: مقایسۀ توزیع بعد مالی با منحنی توزیع نرمال 100

نمودار4-7: مقایسۀ توزیع بعد مشتری با منحنی توزیع نرمال 101

نمودار4-8: مقایسۀ توزیع بعد فرآیندهای داخلی با منحنی توزیع نرمال 101

نمودار4-9: مقایسۀ توزیع بعد رشد و یادگیری با منحنی توزیع نرمال 102

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق شکل 1-1) چارچوب ارزیابی متوازن 7

شکل 2-1 ) نمای کلی معیارهای مدل EFQM)) 21

شکل 2-2: چشم انداز وماموریت سازمانی مدل 33

شکل 2- 3 : مدل عمو می‌روش ارزیابی متوازن 34

شکل 2- 4 : هفت شاخص عملکرد 33

شکل2-5 : هرم عملکرد 37

شکل 2-5 : مدل تحلیل ذینفعان 39

شکل 2- 6 :متد ممیزی و ارتقاء سیستم عملکرد 39

شکل 2-7: نمای کلی معیارهای مدل EFQM. 41

شکل 2-8: هرم تعدیل یافته كانجی 43

شکل 2- 9 : رابطه علت و معلولی موجود در ارزیابی متوازن 67

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان:قاضی محمد ,جمهوری کردستان

دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94:دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازده نقدی قیمت شرکتهای موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 90 الی تیرماه 94 ,دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا:پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا,پاورپوینت, ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا,پاورپوینت ضوابط و استانداردهای, طراحی فرهنگسرا, ضوابط و استانداردهای طراحی, فرهنگسرا

حسابداری انبار و كالا:حسابداری انبار و كالا

پاورپوینت تعریف خانواده از دیدگاه اسلام:پاورپوینت تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,دانلود پاورپوینت تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,پاورپوینت رایگان تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,پاورپوینت خانواده از نگاه اسلام,پاورپوینت جایگاه خانواده در اسلام,دانلود تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,پروژه تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,تحقیق تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,دانلود پاورپوینت رایگان تعریف خانواده از دیدگاه اسلام,دانلود پاورپوینت خانواده از نگاه اسلام,دانلود پاورپوینت جایگاه خانواده در اسلام,

پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن:پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن,کليات خريد و مفاهيم آن,تحقیق کليات خريد و مفاهيم آن,مقاله کليات خريد و مفاهيم آن,تعريف مديريت خريد,آميخته خريد,چهار عامل مهم در آميخته خريد,خريد رقابتي و خريد عاقلانه,نكات مهم در خريد,

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی:طرح توجیهی,اشتغال,کار آفرینی,دانلود طرح توجیهی,درمانگاه شبانه روزی

پاورپوینت جامعه شناسی پزشکی چیست:پاورپوینت جامعه شناسی پزشکی چیست,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی پزشکی چیست,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی پزشکی چیست,پاورپوینت تعریف جامعه شناسی پزشکی,پاورپوینت مفهوم جامعه شناسی پزشکی,پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی پزشکی,دانلود جامعه شناسی پزشکی چیست,جامعه شناسی پزشکی چیست,تحقیق جامعه شناسی پزشکی چیست,پروژه جامعه شناسی پزشکی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف جامعه شناسی پزشکی,دانلود پاورپوینت مفهوم جامعه شناسی پزشکی,دانلود پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی پزشکی,

پاورپوینت زندگینامه ژان پیاژه:پاورپوینت زندگینامه ژان پیاژه,دانلود پاورپوینت زندگینامه ژان پیاژه,پاورپوینت رایگان زندگینامه ژان پیاژه,پاورپوینت زندگی نامه ژان پیاژه,پاورپوینت بیوگرافی ژان پیاژه,دانلود زندگینامه ژان پیاژه,زندگینامه ژان پیاژه,تحقیق زندگینامه ژان پیاژه,پروژه زندگینامه ژان پیاژه,دانلود پاورپوینت رایگان ژان پیاژه,دانلود پاورپوینت زندگی نامه ژان پیاژه,دان

مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی:دانلود مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی ،دانلود مجموعه تست ،سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی ، دانلود ،مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی ,، فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی وکسب درامد، خر