خرید: مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان می باشد.
کلمات کلیدی:سبکهای مدیریت کلاس,رشد فراشناخت, دانش آموزان,پروژه,مقاله,پژوهش,پایان نامه,تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,پروژه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,مقاله تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,پژوهش تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,پایان نامه تاثیر س

مقدمه
در قرن حاضر پیشرفت فناوری، تغییرات سریع، و پدیده جهانی شدن بر تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری تاثیر زیادی گذاشته است. همگام با این تغییرات رو به رشد، انتظارات جامعه از آموزش و پرورش نیز هر روز تغییر یافته و باعث شده تا دست اندرکاران، مسئوولین آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معلمان پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان، اولیاء، بازار کار و جامعه را در الویت کار قرار دهند.
از آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس می‌گذرد، پاسخگویی به انتظارات، خواسته‌ها و نیازهای افراد ذینفع از طریق تعامل معلم و دانش‌آموز در کلاس درس نمود می یابد و مردم نتایج، پیامدها، کارایی و اثربخشی نظام تعلیم وتربیت را متوجه شیوه تدریس، کلاسداری و تعامل در کلاس می‌دانند.
یکی از عواملی که امروزه، مدیران وسیاستگذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی بدان توجه دارند، عامل مدیریت کلاس است که از دیر باز به عنوان پیچیده ترین موضوع در بهبود کیفیت آموزش شناخته شده است.
مدیریت کلاس مقدمه و پیش نیاز آموزش است. معلم می‌تواند با شناخت و اجرای مدیریت صحیح، تاثیر و کارایی تدریس را افزایش و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان را کاهش دهد. هدف اصلی مدیریت کلاس، همانند هدف آموزش « خود رهبر شدن دانش‌آموزان است». هدف این است که دانش‌آموز به جای آنکه به کنترل خارجی نیاز داشته باشد بتواند آگاهانه رفتار خویش را کنترل کند و رفتارمطلوب جزئی از شخصیت اوشود (بهاری، 1379، 37).
هدف از روش‌های اداره کلاس، فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحت تر صورت پذیرد. آنچه در اداره موثر کلاس درس همواره باید مدنظر باشد، الویت تاکید بر پیشگیری از بدرفتاری نسبت به مقیاس‌های تسکین دهنده، مانند تنبیه است. مشکلات بالقوه رفتاری باید شناخته شود تا با اعمال روشهای صحیح در کلاس از پیشروی آنها جلوگیری گردد .
به اعتقاد بسیاری از معلمان ومدیران مسائل مربوط به انضباط، کنترل و اداره کلاس مهمترین علل ناموفق بودن معلمان است. هنگامی‌كه بیشتر وقت کلاس صرف مشکلات انضباطی شود بطور عملی زمان کمتری برای تدریس و یادگیری دروس باقی می ماند(رضایی، 1383، 10).
گزارشها نشان داده است که بیش از 50% درصد زمان کلاس صرف مسائل انضباطی واداره کلاس می‌شود (الیز، 2003). مربیان برجسته همیشه تاکید داشتند کیفیت آموزش، یک عامل کلیدی و موثر بر رفتاردانش‌آموزان و موفقیت آنهاست. اما در رویکردهای نوین به آموزش، نقش دانش‌آموز در فرایند یاددهی – یادگیری افزایش یافته است، و توسعه مهارتها و تواناییهای دانش‌آموزان برای پذیرش مسئولیت یادگیری خود هدف واقع شده است، درنتیجه چگونگی واکنش معلم به بدرفتاری دانش‌آموزان به دلیل تاثیر فراوان بر عملکرد آن اهمیت یافته است چنانکه یک شیوه اثربخش می‌تواند سبب افزایش جایگاه دانش‌آموزان در کلاس و یا عزت نفس آنها شود وآنها را به پذیرش مسئولیت خود ترغیب کند (جانز، 1990).
بنابراین تغییرات ساده درفنون برنامه درسی و آموزشی، برای خلق یک محیط مبتنی بر نیازهای دانش‌آموزان و خلق یک جامعه یادگیری درکلاس کافی نیست؛ بلکه برای فراهم کردن چنین محیط همکارانه‌ای در کلاس نیازمند تئوری مدیریت کلاس هستیم (مارتین، 2003). بنابراین لازم است در این خصوص فنون و ویژگیهای مورد نیاز مدیریت کلاس شناسایی و تبیین گردد، تا مورد استفاده همه کسانی که با آموزش و پرورش سرو کار دارند قرار گیرد.فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1- 1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهمیت مساله

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سئوالات تحقیق

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتیفصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه

2-2 مبانی نظری تحقیق

2-2-1تعاریف مدیریت کلاس

2-2-2 اهداف مدیریت کلاس

2-2-3 سازمان دهی و مدیریت کلاس

2-2-4 ابعاد مدیریت کلاس

2-2-5 فنون مدیریت کلاس

2-2-6 موانع مدیریت کلاس درس

2-2-7 خلاصه‌ای از اصول سه سبک ایجاد نظم و انضباط در کلاس

2-2-8 تئوریهای مدیریت کلاس

2-2-9 سبکهای مدیریت کلاس

2-2-10 اصول کلی مدیریت کلاس

2-2-11 فراشناخت

2-2-12- تعاریف فراشناخت

2-2-13 ابعاد فراشناخت

2-2-14 آموزش مهارتهای یادگیری شناختی وفراشناختی

2-2-15 نظراتی در باب ارتقا ء فراشناخت

2-3 پیشینه تحقیقات انجام یافته

2-3-2 تحقیقات خارجی

2-4 نتیجه گیری


فصل سوم : روش تحقیق

3-1 روش پژوهش

3-2 جامعه آماری

3-3 طرح نمونه گیری

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات

3-4-1 پرسشنامه مدیریت کلاس

3-4-2 روایی و پایایی

3-4-3پرسشنامه فراشناخت

4-4-3 روایی و اعتبار

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌هافصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 بخش توصیفی


فصل پنجم : نتایج تحقیق

5-1 جمع‌بندی

5-2 بحث و تفسیر

5-3 محدودیت‌های تحقیق

5-4 پیشنهادهای تحقیق

5-4-1 پیشنهاد به سیاستگذاران و مسئولین

5-4-2 پیشنهاد به مدیران و دبیران

5-4-3 پیشنهاد به پژوهشگران بعدی

پیوستها وضمائم

پرسشنامه مدیریت کلاس

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه مدیریت کلاس

منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

فهرست منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت و خشونت خانوادگی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت و خشونت خانوادگی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, خشونت و خشونت خانوادگی,مبانی نظری, پیشینه تحقیق ,خشونت, خشونت خانوادگی

تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده:تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده,آمار توصیفی متغیر های مستقل ,ارزش نهایی وجه نقد, بدون بیش سرمایه گذاری, بررسی ارزش نهایی وجه نقد در شركتهای با بیش سرمایه گذاری و بدون بیش سرمایه گذاری,بیش سرمایه گذاری, پایان نامه حسابداری ,توزیع سرمایه گذاری غیر منتظره(بیش یا کم سرمایه گذاری), سرمایه گذاران, مدل ت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی (دهیاران):مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت روستایی(دهیاران),مبانی نظری و پیشینه تحقیق, مدیریت روستایی(دهیاران),مبانی نظری, پیشینه تحقیق, مدیریت روستایی,دهیاران,

آموزش روش های واقعی و تضمینی کسب درامد از اینترنت (RM5):کسب درآمد از اینترنت ،مزایای شغل الکترونیک ،نمونه قرارداد آموزشی ،درآمد از اینترنت ،بازاریاب ،درآمد شغل ،تجارت الکترونیک ،کار در منزل

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی بین الملل:دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت منابع انسانی بین الملل,عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی ,فرهنگ, سرمایه انسانی,سیستم قانونی سیاسی,سیستم اقتصادی,مدلهای مدیریت منابع انسانی,مدل ملی گرا ,مدل چند مرکزی ,مدل اقلیم گرا ,مدل منطقه محور ,مدیریت کارکنان در محیط جهانی,انواع مختلف کارکنان بین المللی,سطوح م

پاورپوینت آشنایی با مفهوم ریتم در طراحی:پاورپوینت آشنایی با مفهوم ریتم در طراحی,آشنایی با مفهوم ریتم در طراحی,مفهوم ریتم در طراحی,ریتم چهار دسته ضرب اهنگ بصری,تکرار یکنواخت ,تکرار متناوب ,تکرار تکاملی ,تکرار موجی ,ریتم در طراحی,معماری، ریتم، موسیقی,ریتم موجود در اپرای سیدنی,ریتم موسیقی فضا,ریتم و چگونگی آن در بناهای مختلف,

پاورپوینت قوانین و مقررات شهرسازی:دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات شهرسازی,قوانین و مقررات شهرسازی,طرح های توسعه شهری,قوانین و مقررات مربوط به شكل گیری سیما و منظر شهری,پاورپوینت آشنایی با قوانین و مقررات شهرسازی,شهر و شهرسازی,نوسازی شهری,پاورپوینت قوانین و مقررات شهرسازی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر انتقادی:مبانی نظری وپیشینه تحقیق تفکر انتقادی,مبانی نظری پایان نامه تفکر انتقادی,مبانی و پیشینه نظری تفکر انتقادی,فصل دوم پایان نامه تفکر انتقادی,مبانی نظری تفکر انتقادی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش تفکر انتقادی,تفکر انتقادی

مبانی نظری رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری:مبانی نظری رهبری، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری,مبانی نظری رهبری، رهبری تحول گرا,مبانی نظری رهبری تحول گرا، سبک های رهبری,مبانی نظری, رهبری, رهبری تحول گر,سبک های رهبری

پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری:اصول و مبانی برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی شهری، شهر چیست، شهرسازی، مفهوم شهروشهرسازی،برنامه ریزی ،الگوی برنامه ریزی ،