شما با عنوان شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی

هم اکنون فایل با مشخصه ی شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی,پایان نامه شیوه های فرزندپروری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چكیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مكان كنترل نوویكی – استریكلند را پر كردند و سپس پرسشنامة شیوه ها فرزندپروری بانتون كه 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیكتاتوری و دموكراتیك به طور معنی داری مكان كنترل را پیش بینی می كنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مكان كنترل را نمی تواند پیش بینی كند . این یافته ها بین معنی است كه هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراك شده توسط دانش آموزان دیكتاتوری تر باشد مكان كنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراك شده دموكراتیك تر باشد مكان كنترل بیرونی كاهش یافته و بر میزان مكان كنترل درونی اشخاص افزوه می شود.

كلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مكان كنترل – دیكتاتوری – دموكراتیك- هرج ومرج

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه................................................................................................................ 2

بیان مساله....................................................................................................... 5

اهداف تحقیق.................................................................................................... 7

فرضیه های تحقیق.......................................................................................... 7

تعریف اصطلاحات........................................................................................... 8

شیوه های فرزندپروری................................................................................. 8

مكان كنترل....................................................................................................... 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده........................................................................................... 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری........................................................................ 13

بعد «گرم» بودن والدین.................................................................................. 13

بعد «كنترل» والدین........................................................................................ 14

جنبه های مثبت كنترل والدین........................................................................ 15

جنبه های منفی كنترل والدین......................................................................... 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین..................................................................... 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری................................. 19

والدین دارای اقتدار منطقی............................................................................. 20

والدین استبدادی............................................................................................. 21

والدین آزاد گذار.............................................................................................. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه كار (سهل انگار)................... 23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند.......................................................... 25

تأثیر متقابل كودك و والد بر یكدیگر............................................................. 26

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری.............................................. 28

گفتار دوم: مكان كنترل

مقدمه................................................................................................................ 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر........................................ 30

درك سازه مكان كنترل.................................................................................... 33

تحول شخصیت از دیدگاه راتر....................................................................... 35

جنبه های منفی احاطه و كنترل....................................................................... 37

پیامدهای شخصی منفی.................................................................................. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی............................................................. 39

بررسی مقیاس های مكان كنترل..................................................................... 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از كشور 42

ب – تحقیقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور....... 45

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مكان كنترل در گسترة تحقیقات 49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 57

جامعه آماری.................................................................................................... 57

نمونه آماری..................................................................................................... 57

روش نمونه گیری........................................................................................... 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی............................ 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون.................................................. 57

روایی............................................................................................................... 58

پایایی............................................................................................................... 58

نمره گذاری...................................................................................................... 58

مقیاس مكان كنترل نوویكی – استریكلند

روایی............................................................................................................... 59

پایایی............................................................................................................... 60

نمره گذاری...................................................................................................... 61

روش تحقیق..................................................................................................... 62

شیوه اجرای تحقیق......................................................................................... 62

روشهای آماری تحلیل داده ها........................................................................ 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی..................................................................................... 65

ب – تحلیل استنباطی...................................................................................... 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق.................................................................................................. 75

بحث و نتیجه گیری......................................................................................... 75

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر............................................... 77

ب – محدودیتهای در كنترل پژوهشگر........................................................... 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات).......................................................................... 79

كاربردها .......................................................................................................... 79

منابع................................................................................................................ 81

ادامه مطلب و دریافت فایل

تاریخ فلسفه یونان:تاریخ فلسفه,فلسفه تاریخ,یونان,فلسفه یونان,تاریخ فلسفه یونان,پژوهش تاریخ فلسفه یونان,تحقیق تاریخ فلسفه یونان,دانلود پژوهش تاریخ فلسفه یونان,دانلود تحقیق تاریخ فلسفه یونان,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

بررسی سبک های رهبری در شهرداری:رهبری,تمرکز,پیچیدگی,رسمیّت,حیطه نظارت, یکپارچگی ,انسجام

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی:دانلود پایان نامه سبک های رهبری نوآوری آموزشی

پاورپوینت معماری کودکان:دانلود پاورپوینت معماری کودکان,معماری فضاهای کودکان,معماری کودکان,پاورپوینت معماری فضا برای کودکان,ویژگیهای معماری کودکان,پاورپوینت معماری کودکان,طراحی فضای کودکان,پاورپوینت مهدکودک,پاورپوینت فضاهای مهدکودک,معماری مهدکودک,پاورپوینت معماری

پاورپوینت ویلای کوهستانی با رویکرد ارگانیک و مینیمال:دانلودپاورپوینت ویلای کوهستانی با رویکرد ارگانیک و مینیمال,ویلای کوهستانی با رویکرد ارگانیک و مینیمال,معماری ارگانیک,معماری مینیمال,پاورپوینت ویلای کوهستانی با رویکرد ارگانیک و مینیمال,ویلای کوهستانی,رویکرد ارگانیک و مینیمال در طراحی ویلا

پاورپوینت عقد ضمان چیست:پاورپوینت عقد ضمان چیست,دانلود پاورپوینت عقد ضمان چیست,پاورپوینت رایگان عقد ضمان چیست,پاورپوینت تعریف عقد ضمان چیست,پاورپوینت مفهوم عقد ضمان چیست,پاورپوینت آشنایی با عقد ضمان,دانلود عقد ضمان چیست,عقد ضمان چیست,پروژه عقد ضمان چیست,تحقیق عقد ضمان چیست,دانلود پاورپوینت تعریف عقد ضمان چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم عقد ضمان چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با عقد ضمان ,

پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها:دانلودپاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها ,پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها ,طرح و محاسبه ,اجراء,نظارت,پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها و آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی ,پاورپوینت آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی,پیمان و قرارداد

پاورپوینت روستای آتان:پاورپوینت روستای آتان,پاورپوینت روستا,روستای آتان,پاورپوینت ,روستا,آتان

ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:پایان نامه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی, ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی, هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عال,پایان نامه ویژگیهای هوش سازمانی,ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,د

پاورپوینت اصول پایپینگ برای مهندسان تازه کار:دانلود پاورپوینت اصول پایپینگ برای مهندسان تازه کار,اصول پایپینگ برای مهندسان تازه کار,اصول پایپینگ,پاورپوینت اصول پایپینگ,PIPING,پاورپوینت اصول پایپینگ برای مهندسان تازه کار,آشنایی با اصول پایپینگ,Piping for Beginner engineers