دریافت: بررسی رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی

این فایل درباره ی بررسی رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:پرخاشگری ,انگیزه پیشرفت تحصیلی , انگیزه درونی , انگیزه بیرونی , خشم , كینه , تهاجم

هدف از تحقیق حاضر ، تعیین ارتباط پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر مقطع دوره راهنمایی شهر... است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی است. نمونه این پژوهش شامل 150 نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره راهنمایی می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر و پرسشنامه پرخاشگری AGQ.

اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مدارس مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار میباشد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای نمره کل پرخاشگری و انگیزش تحصیلی به ترتیب 931/0 و 842/0 بوده است.

در پژوهش حاضر جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار 20SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در تحقیق حاضر با توجه به یافته های تحقیق نتایج زیر حاصل شد:پرخاشگری می تواند انگیزش تحصیلی دانش آموزان را پیش ­بینی کند. به عبارتی پرخاشگری بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. كه این منطبق بر فرضیه اصلی تحقیق می باشد.پرخاشگری همه ی ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد. رشد جسمی آنان را به علت ایجاد استرس و تنش فراوان مختل می سازد. همچنین رشد ذهنی یا شناختی و یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان را كاهش می دهد . در نتیجه بین پرخاشگری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول‌كلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق... 5

1-4- اهداف تحقیق... 6

1-4-1- هدف اصلی... 6

1-4-2- اهداف فرعی... 6

1-5- فرضیات تحقیق... 7

1-5-1- فرضیه اصلی... 7

1-5-2- فرضیه های فرعی... 7

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم.. 7

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- بخش اول: پرخاشگری و خشم.. 9

2-2-1- تعریف خشم :9

2-2-2- پرخاشگری... 10

2-2-3- نظریه‌های پرخاشگری... 11

2-2-4- عوامل ایجاد کننده خشم.. 12

2-2-5- سه رویکرد متداول افراد در برخورد با پدیده خشم :13

2-2-6- راهکارهای مقابله با خشم.. 14

2-2-7- تغییرات رشدی... 15

2-2-7-1- مــــراحل رشـــد.. 15

2-2-8- ثبات پرخاشگری... 16

2-2-9- ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه. 16

2-2-10- تفاوت های جنسیتی... 16

2-2-10-1- جنسیــــت... 17

2-2-11- الگوی خانواده و پرخاشگری... 17

2-2-11-1- زندگــــــی خانوادگــــــی... 19

2-2-12- نحوه کنترل عصبانیت در کودکان.. 19

2-2-12-1- با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم.. 19

2-2-13- خصیصـه های ذاتــی... 19

2-2-14- انواع پرخاشگری‌... 19

2-2-15- علل‌ خشونت‌ و پرخاشگری‌ در کودکان‌.. 20

2-2-16- درمان‌ پرخاشگری در کودکان ( با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم ). 22

2-2-17- چرا فرزندم با خشونت رفتار می کند ؟. 24

2-2-18- کودکان و خشونت در تلویزیون.. 25

2-2-19- بازی‌های خشن موجب پرخاشگری کودکان می‌شود. 26

2-2-20- کودکان ناسزاگو. 27

2-2-21- راه‌ حل ها28

2-2-22- بد دهنی کودکان.. 29

2-2-23- بددهنی به صورت علامتی از یک اختلال سلوک:29

2-2-24- در چه صورت باید به پزشک مراجعه نمود؟. 30

2-2-25- علل پرخاشگری و مقابله با آن.. 30

2-2-26- طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری... 32

2-2-27- فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه. 33

2-2-28- عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی). 33

2-2-29- زیان‌های پرخاشگری... 34

2-2-30- تکنیک‌هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده. 35

2-3- بخش دوم: انگیزه پیشرفت تحصیلی... 36

2-3-1- انگیزه پیشرفت... 36

2-3-2- انگیزه پیشرفت تحصیلی... 36

2-3-3- راه كارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی... 38

2-3-4- نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان.. 40

2-3-5- علل افت تحصیلی دانش آموزان.. 42

2-3-6- شرایط خانوادگی... 43

2-3-7- عامل اقتصادی... 43

2-3-8- شیوه كنترل دانش آموزان در مدرسه. 44

2-3-9- تغذیه مناسب... 44

2-3-10- تاثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 46

2-3-11-نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 49

2-3-12- نقش و تأثیر والدین - خصوصاً سواد آنها - بر پیشرفت تحصیلی فرزندان.. 52

2-3-13-نقش والدین در موفقیت های تحصیلی ورفتاری فرزندان.. 54

2-3-14- شیوه‌ حضور و مداخله ی والدین... 54

2-3-15- برنامه‌ریزی، راهی برای رسیدن به هدف... 54

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق... 56

2-4-1- تحقیقات انجام گرفته در ایران.. 56

2-4-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج.. 57

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 60

3-2- روش پژوهش.... 60

3-3 جامعه آماری... 60

3-4- نمونه آماری... 61

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات... 61

3-6- رواییوپایاییپرسشنامه. 62

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 62

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 63

3-7- تجزیه و تحلیل آماری... 64

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق... 65

4-1 مقدمه. 66

4-2 توصیف داده ها66

4-3 تحلیل داده ها66

4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها66

4-3-2 فرضیه اصلی پژوهش.... 67

4-3-3 فرضیات فرعی پژوهش.... 69

فصل پنجم نتایج ، محدودیت ها و پیشنهاد های تحقیق

5-1- مقدمه. 81

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات). 81

5-2-1- فرضیه اصلی پژوهش.... 81

5-2-2- فرضیات فرعی پژوهش.... 82

5-3- پیشنهادات... 86

5-3-1- پیشنهادات كاربردی:86

منابع

پیوست: پرسشنامه

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه. 66

جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 67

جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین پرخاشگری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 67

جدول 4-4: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و پرخاشگری.. 68

جدول 4-5: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 68

جدول 4-6: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق پرخاشگری.. 68

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش درونی دانش آموزان. 69

جدول 4-8: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و خشم. 69

جدول 4-9: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 69

جدول 4-10: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق خشم. 70

جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش درونی دانش آموزان. 70

جدول 4-12: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و تهاجم. 70

جدول 4-13: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 71

جدول 4-14: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق تهاجم. 71

جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش درونی دانش آموزان. 71

جدول 4-16: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش درونی و کینه توزی.. 71

جدول 4-17: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 72

جدول 4-18: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش درونی از طریق کینه توزی.. 72

جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش درونی دانش آموزان. 72

جدول 4-20: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و خشم. 73

جدول 4-21: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 73

جدول 4-22: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق خشم. 73

جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش بیرونی دانش آموزان. 73

جدول 4-24: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و تهاجم. 74

جدول 4-25: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 74

جدول 4-26: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق تهاجم. 74

جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش بیرونی دانش آموزان. 75

جدول 4-28: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش بیرونی و کینه توزی.. 75

جدول 4-29: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 75

جدول 4-30: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش بیرونی از طریق کینه توزی.. 76

جدول 4-31: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خشم و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 76

جدول 4-32: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و خشم. 76

جدول 4-33: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 77

جدول 4-34: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق خشم. 77

جدول 4-35: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تهاجم و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 77

جدول 4-36: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و تهاجم. 77

جدول 4-37: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 78

جدول 4-38: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق تهاجم. 78

جدول 4-39: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کینه توزی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. 78

جدول 4-40: شاخص کفایت مدل رابطه انگیزش تحصیلی و کینه توزی.. 79

جدول 4-41: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی.. 79

جدول 4-42: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی انگیزش تحصیلی از طریق کینه توزی.. 79

ادامه مطلب و دریافت فایل

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری:راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری ,مقاله راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری ,پروژه,جزوه ,تخقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت طراحی شهری:طراحی شهری,پاورپوینت طراحی شهری,دانلود پاورپوینت طراحی شهری,تعریف طراحی شهری,پاورپوینت تعریف طراحی شهری,دانلود پاورپوینت تعریف طراحی شهری,راهبردهای طراحی شهری,پاورپوینت راهبردهای طراحی شهری,دانلود پاورپوینت راهبردهای طراحی شهری,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معم

مبانی و پیشینه نظری رسانه:رسانه,مبانی و پیشینه نظری رسانه,مبانی نظری رسانه,پیشینه نظری رسانه,دانلود مبانی و پیشینه نظری رسانه

پاورپوینت مقدمه ای بر مدل های رفتاری نرم افزار یودک:دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدل های رفتاری نرم افزار یودک,مقدمه ای بر مدل های رفتاری نرم افزار یودک,پاورپوینت آموزش نرم افزار یودک,نرم افزار یودک,آشنایی با مدل های رفتاری نرم افزار یودک,پاورپوینت مقدمه ای بر مدل های رفتاری نرم افزار یودک,UDEC

پاورپوینت مشخصات فنی سد قوسی کارون:مشخصات فنی سد قوسی,سد قوسی,پاورپوینت مشخصات فنی سد قوسی کارون,دانلود پاورپوینت مشخصات فنی سد قوسی کارون,مشخصات فنی سد قوسی کارون,سد قوسی کارون,مهندسی عمران,دانلود مهندسی عمران

پاورپوینت بررسی سبک معماری روستایی منطقه ی دوسرشمار / ساری:سبک معماری روستایی,پاورپوینت سبک معماری روستایی,دانلود پاورپوینت سبک معماری روستایی,سبک معماری روستایی منطقه ی دوسرشمار ساری,پاورپوینت سبک معماری روستایی منطقه ی دوسرشمار ساری,دانلود پاورپوینت سبک معماری روستایی منطقه ی دوسرشمار ساری,معماری سنتی,پاورپوینت معماری سنتی,دانلود پاورپوینت معماری سنتی,معماری جدید,پاورپوینت معماری جدید,دانل

پاورپوینت نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب:پاورپوینت نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب,دانلود پاورپوینت نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب,پاورپوینت رایگان نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب,پاورپوینت زندگینامه جیمز دیویس,پاورپوینت زندگی نامه جیمز دیویس,پاورپوینت بیوگرافی جیمز دیویس,پاورپوینت آشنایی با جیمز دیویس,دانلود نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب,نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب,پروژه نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب,تحقیق نظریه جیمز دیویس درباره انقلاب,دانلود پاورپوینت زندگینامه جیمز دیویس,دانلود پاورپوینت زندگی نامه جیمز دیویس,,

معماری های مفهومی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,معماری مفهومی,دانلود مقاله معماری مفهومی,پروژه معماری مفهومی,دانلود مقاله معماری,دانلود مقاله معماری مفهومی

پاورپوینت معماری اسلامی ترکیه:معماری اسلامی ترکیه,پاورپوینت معماری اسلامی ترکیه,دانلود پاورپوینت معماری اسلامی ترکیه,مساجد گنبددار نخستین,مناره های ترکی,مسجد شهزاده,معماری مدرن ترکیه,عناصر معماری به کار رفته در دوره عثمانی,تأکید بر فضاهای داخلی و بی تفاوتی نسبت به نمای خارجی,مساجد ترکیه,مسجد ایا صوفیه,مسجد سلطان احمد,پیشینه تاریخی ترکیه,موقعیت جغرافیایی ترکیه,تار

پاورپوینت آشنایی با گروهک تروریستی داعش:دانلود پاورپوینت آشنایی با گروهک تروریستی داعش,گروهک تروریستی داعش,پاورپوینت معرفی گروهک داعش,داعش,پاورپوینت گروهک داعش,بررسی گروهک تروریستی داعش,پروژه علوم سیاسی,پاورپوینت آشنایی با داعش