دریافت فایل: تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:شوری خاک ,كود فسفر , جذب فسفر ,ویژگیهای رشد گیاه ذرت,ذرت,شاخص­های رشد,شوری,عملكرد, فسفر,پروژه,پایان نامه ,تحقیق,مقاله ,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود پژوهش

تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت

از جمله مشكلات اساسی كه همواره مانع بزرگ پیشرفت كشاورزی در جهان بوده، شوری آب و خاك است. تحقیقات محدودی در زمینه­ی تأثیر متقابل کوددهی و شوری بر عملکرد گیاهان در کشور انجام شده است. برای بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر بر عملكرد گیاه ذرت در خاك­های شور منطقه­ی اردبیل، آزمایشی با 10 سطح شوری (75/0=1S، 20/1=2S، 29/2=3S، 30/3=4S، 25/4=5S، 11/5=6S، 19/6=7S، 80/8=8S، 88/10=9S، 00/14=10S دسی­زیمنس بر متر) و فسفر در 5 سطح (0= 1P، 50= 2P، 100= 3P، 200= 4P، 400= 5P كیلوگرم در هكتار) به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوك­های كامل تصادفی در 3 تكرار در شرایط گلخانه‌ای اجرا گردید. نمونه­های خاک از 45 نقطه­ی مختلف دشت زرناس اردبیل تهیه شد. پس از تعیین خصوصیات خاک، تعداد 10 نمونه خاک با ویژگی­ها و شوری مختلف برای انجام آزمایش انتخاب گردید. فاكتور فسفر از منبع فسفات دی آمونیوم تأمین گردید. نتایج نشان داد كه با افزایش سطح فسفر، شاخص­های رشد (ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد و سطح برگ و شاخص كلروفیل برگ­ها)، وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه به طور معنی­داری افزایش یافتند در حالی كه با افزایش سطح شوری به طور معنی­داری كاهش یافتند. اثر متقابل شوری و فسفر بر شاخص كلروفیل برگ و وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت در سطح احتمال 1درصد معنی­دار بود در حالی كه بر سایر شاخص­های رشد معنی­دار نبود. تأثیر شوری بر EC و pH خاك پس از برداشت در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود در حالی كه تأثیر فسفر و اثر متقابل شوری و فسفر بر EC و pH خاك معنی­دار نبود. شوری و فسفر بر فسفر قابل جذب خاك پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه تأثیر معنی­داری داشت.

کلید واژه­ها: ذرت، شاخص­های رشد، شوری، عملكرد، فسفر

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- مروری بر تحقیقات گذشته. 5

1-2-1- شوری.. 5

1-2-1-1- تنش شوری.. 5

1-2-1-2- انواع تنش شوری.. 5

1-2-1-3- اهمیت توجه به تنش شوری.. 6

1-2-2- خاك شور 7

1-2-2-1- وسعت شوری در جهان و ایران.. 8

1-2-3- علل شوری.. 9

1-2-3-1- علل پیدایش خاك­های شور در ایران.. 10

1-2-4- اثرهای مخرب شوری.. 10

1-2-5- تعریف تحمل شوری.. 12

1-2-6- اهمیت استفاده از گیاهان متحمل شوری.. 13

1-2-6-1- انواع گیاهان از نظر تحمل شوری.. 13

1-2-6-2- مكانیسم­های تحمل تنش شوری.. 13

1-2-6-3- خلاصه راهكارهای تحمل شوری در مراحل مختلف رشدی هالوفیت­ها 16

1-2-7- اثر شوری بر جنبه­های فیزیولوژیكی.. 16

1-2-8- فسفر. 17

1-2-9- مقدار و اشكال فسفر خاك... 18

1-2-9-1- مقدار فسفر در خاك... 18

1-2-9-2- اشكال فسفر در خاك... 18

1-2-10- تغییرات میزان فسفر خاك... 19

1-2-10-1- برداشت به وسیله­ی گیاه 20

1-2-10-2- تحرك فسفر خاك... 20

1-2-11- فسفر در گیاه 21

1-2-11-1- نقش فسفر در گیاه 22

1-2-11-2- نشانه­های كمبود و بیش­بود فسفر در گیاه 22

1-2-12- اهمیت اقتصادی ذرت... 24

1-2-13- مبدأ، تكامل و پراكنش ذرت... 24

1-2-14- گیاهشناسی ذرت... 25

1-2-15- مورفولوژی و فیزیولوژی ذرت... 28

1-2-15-1- سیستم ریشه­ای.. 28

1-2-15-2- ساقه. 28

1-2-15-3- برگ... 29

1-2-15-4- گل­آذین.. 30

1-2-15-5- دانه. 30

1-2-16- اكولوژی ذرت... 31

1-2-16-1- پراكندگی جغرافیایی.. 31

1-2-16-2- خاك... 31

1-2-16-3- دما 32

1-2-16-4- رطوبت... 32

1-2-16-5- نور 33

1-2-17- شاخص­های رشد. 33

1-2-17-1- تعریف رشد. 33

1-2-17-2- شاخص سطح برگ (LAI): 34

1-2-17-3- ماده­ی خشك (DM): 35

1-2-17-4- میزان كلروفیل.. 35

1-2-18- تأثیر شوری بر رشد و عملكرد ذرت... 36

1-2-19- تأثیر فسفر بر رشد و عملكرد ذرت... 38

1-2-20- اثر متقابل شوری و فسفر بر رشد و عملكرد ذرت... 39

فصل دوم: مواد و روش­ها 40

2-1- موقعیت جغرافیایی منطقه­ی مورد مطالعه. 40

2-2- زمان و محل اجرای طرح.. 41

2-3- طرح آزمایشی.. 41

2-4- فاكتورهای آزمایشی.. 41

2-5- مطالعات تحقیق.. 41

2-5-1- مطالعات پایه. 41

2-5-1-1- تهیه­ی نمونه خاك و اندازه­گیری برخی خصوصیات آن.. 41

2-5-1-1-1- نتایج تجزیه خصوصیات شیمیایی و فیزیكی نمونه خاك­های مورد آزمایش.... 43

2-5-1-1-2- آماده سازی خاک و پر کردن گلدان­ها 44

2-5-1-2- عملیات زراعی.. 44

2-5-1-2-1- نحوه­ی اندازه­گیری صفات مورد بررسی.. 45

2-5-2- مطالعات آزمایشگاهی.. 46

2-5-2-1- آزمایش­های خاك... 46

2-5-2-2- آزمایش­های گیاه 49

2-5-2-2-1- آماده سازی نمونه­های گیاهی.. 50

2-5-2-2-2- اندازه­گیری وزن خشک بخش هوایی و ریشه. 50

2-5-2-2-3- تعیین فسفر بخش هوایی و ریشه. 50

2-6- تجزیه های آماری.. 51

فصل سوم: نتایج و بحث... 52

3-1- شاخص­های رشد گیاه ذرت... 52

3-1-1- ارتفاع گیاه 53

3-1-2- قطر ساقه. 55

3-1-3- تعداد و سطح برگ... 57

3-1-4- شاخص كلروفیل برگ... 60

3-2- وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 65

3-2-1- وزن تر بخش هوایی و ریشه. 65

3-2-2- وزن خشك بخش هوایی و ریشه. 67

3-2-3- اثر متقابل شوری و فسفر وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه. 70

3-3-EC ، pH و فسفر خاك پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 77

3-3-1-EC خاك پس از برداشت... 77

3-3-2- pH خاك پس از برداشت... 78

3-3-3- فسفر خاك پس از برداشت... 80

3-3-4- غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 83

3-4- نتیجه­گیری كلی.. 87

3-5- پیشنهادات... 88

منابع.. 74

فهرست اشکال

شكل 1: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر ارتفاع گیاه ذرت .....46

شكل 2: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر قطر ساقه­ی گیاه ذرت ......47

شكل 3: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر تعداد برگ گیاه ذرت ......49

شكل 4: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر سطح برگ گیاه ذرت .......50

شكل 5: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر شاخص كلروفیل برگ گیاه ذرت ....52

شكل 6: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر وزن تر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت ...56

شكل 7: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر وزن خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت ...58

شكل 8: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر EC خاك پس از برداشت .....65

شكل 9: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر pH خاك پس از برداشت ...66

شكل 10: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر فسفر خاك پس از برداشت .69

شكل 11: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر غلظت فسفر بخش هوایی گیاه ذرت ...71

شكل 12: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر غلظت فسفر ریشه­ی گیاه ذرت ..72

فهرست جداول

جدول (2-1): موقعیت جغرافیایی نمونه خاك­های مورد آزمایش ....35

جدول (2-2): خصوصیات شیمیایی و فیزیكی نمونه خاك­های مورد آزمایش ...35

جدول (3-1): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر شاخص­های رشد گیاه ذرت ...............44

جدول (3- 2): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای شاخص كلروفیل برگ .53

جدول (3-3): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت .54

جدول (3- 4): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن تر بخش هوایی ....60

جدول (3- 5): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن تر ریشه .....61

جدول (3- 6): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن خشك بخش هوایی .....62

جدول (3- 7): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن خشك ریشه ......63

جدول (3-8): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر EC، pH، فسفر خاك، فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت .64

ادامه مطلب و دریافت فایل

تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر 12-17 ساله شهرستان اندیمشک:پایان نامه رشد اخلاقی هویت یابی سلامت روان دختران

پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه:پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه,آفت سرخرطومی برگ یونجه,دانلودپاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه,پاورپوینت,دانلودپاورپوینت

پاورپوینت معرفی شغل جوشکار:پاورپوینت در مورد شغل جوشکار,پاورپوینت در رابطه با شغل جوشکار,پاورپوینت با عنوان شغل جوشکار,پاورپوینت با موضوع شغل جوشکار,معرفی شغل جوشکار,وظایف جوشکار,دانش و مهارت مورد نیاز جوشکار,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل جوشکاری,فرصت شغلی و بازارکار جوشکاری,میزان درآمد جوشکار,شخصیت های مناسب جوشکار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژ

پاورپوینت سیستم قاب سبك فولادی:سیستم قاب سبك فولادی,پاورپوینت سیستم قاب سبك فولادی,دانلود پاورپوینت سیستم قاب سبك فولادی, سازه فولادی سبک (LSF) , پاورپوینت سازه فولادی سبک (LSF) , دانلود پاورپوینت سازه فولادی سبک (LSF) ,مزایای سازه های LSF,پاورپوینت مزایای سازه های LSF,مزایای سازه های LSF,معایب سازه های LSF,پاورپوینت معایب سازه های LSF, دانلود پاورپوینت معایب سا

پاورپوینت ارگونومي در مديريت مهندسی:ارگونومي در مديريت مهندسی

پاورپوینت معرفی هیدرولوژی:معرفی هیدرولوژی ,پاورپوینت معرفی هیدرولوژی ,دانلود پاورپوینت معرفی هیدرولوژی ,سیکل (چرخه) هیدرولوژی,پاورپوینت سیکل (چرخه) هیدرولوژی,دانلود پاورپوینت سیکل (چرخه) هیدرولوژی,زیرشاخه‌های هیدرولوژی ,پاورپوینت زیرشاخه‌های هیدرولوژی ,دانلود پاورپوینت زیرشاخه‌های هیدرولوژی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عم

پاورپوینت کالج ارستاد کپنهاگ:ارستاد,ارستاد کپنهاگ دانمارک,استاندارد مدرسه,اموزشی,دانشگاه,دانشگاه خارجی,طراحی دانشگاه خارجی,طراحی مدرسه,طراحی مدرسه خارجی,مدارس خارجی,مدرسه,مدرسه ابتدایی,مدرسه خارجی,مطالعات مدرسه خارجی,کاربری اموزشی,کالج ارستاد کپنهاگ,کالج ارستاد کپنهاگ دانمارک

پاور پوینت صورت های مالی:پاور پوینت صورت های مالی,پاور پوینت, صورت های مالی

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی:ترابری چند نوعی,نارسائی قانون داخلی,ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی,پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی,دانلود پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی,علوم تجربی,پاورپوینت علوم تجربی,دانلود پاورپوینت علوم تجربی,پاورپوینت فصل 2 علوم تجربی هشتم,تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی,پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی,پاورپوینت علوم تجربی هشتم,تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی