دریافت فایل: تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:شوری خاک ,كود فسفر , جذب فسفر ,ویژگیهای رشد گیاه ذرت,ذرت,شاخص­های رشد,شوری,عملكرد, فسفر,پروژه,پایان نامه ,تحقیق,مقاله ,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود پژوهش

تأثیر شوری خاک و كود فسفر بر جذب فسفر و ویژگیهای رشد گیاه ذرت

از جمله مشكلات اساسی كه همواره مانع بزرگ پیشرفت كشاورزی در جهان بوده، شوری آب و خاك است. تحقیقات محدودی در زمینه­ی تأثیر متقابل کوددهی و شوری بر عملکرد گیاهان در کشور انجام شده است. برای بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر بر عملكرد گیاه ذرت در خاك­های شور منطقه­ی اردبیل، آزمایشی با 10 سطح شوری (75/0=1S، 20/1=2S، 29/2=3S، 30/3=4S، 25/4=5S، 11/5=6S، 19/6=7S، 80/8=8S، 88/10=9S، 00/14=10S دسی­زیمنس بر متر) و فسفر در 5 سطح (0= 1P، 50= 2P، 100= 3P، 200= 4P، 400= 5P كیلوگرم در هكتار) به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوك­های كامل تصادفی در 3 تكرار در شرایط گلخانه‌ای اجرا گردید. نمونه­های خاک از 45 نقطه­ی مختلف دشت زرناس اردبیل تهیه شد. پس از تعیین خصوصیات خاک، تعداد 10 نمونه خاک با ویژگی­ها و شوری مختلف برای انجام آزمایش انتخاب گردید. فاكتور فسفر از منبع فسفات دی آمونیوم تأمین گردید. نتایج نشان داد كه با افزایش سطح فسفر، شاخص­های رشد (ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد و سطح برگ و شاخص كلروفیل برگ­ها)، وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه به طور معنی­داری افزایش یافتند در حالی كه با افزایش سطح شوری به طور معنی­داری كاهش یافتند. اثر متقابل شوری و فسفر بر شاخص كلروفیل برگ و وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت در سطح احتمال 1درصد معنی­دار بود در حالی كه بر سایر شاخص­های رشد معنی­دار نبود. تأثیر شوری بر EC و pH خاك پس از برداشت در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار بود در حالی كه تأثیر فسفر و اثر متقابل شوری و فسفر بر EC و pH خاك معنی­دار نبود. شوری و فسفر بر فسفر قابل جذب خاك پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه تأثیر معنی­داری داشت.

کلید واژه­ها: ذرت، شاخص­های رشد، شوری، عملكرد، فسفر

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- مروری بر تحقیقات گذشته. 5

1-2-1- شوری.. 5

1-2-1-1- تنش شوری.. 5

1-2-1-2- انواع تنش شوری.. 5

1-2-1-3- اهمیت توجه به تنش شوری.. 6

1-2-2- خاك شور 7

1-2-2-1- وسعت شوری در جهان و ایران.. 8

1-2-3- علل شوری.. 9

1-2-3-1- علل پیدایش خاك­های شور در ایران.. 10

1-2-4- اثرهای مخرب شوری.. 10

1-2-5- تعریف تحمل شوری.. 12

1-2-6- اهمیت استفاده از گیاهان متحمل شوری.. 13

1-2-6-1- انواع گیاهان از نظر تحمل شوری.. 13

1-2-6-2- مكانیسم­های تحمل تنش شوری.. 13

1-2-6-3- خلاصه راهكارهای تحمل شوری در مراحل مختلف رشدی هالوفیت­ها 16

1-2-7- اثر شوری بر جنبه­های فیزیولوژیكی.. 16

1-2-8- فسفر. 17

1-2-9- مقدار و اشكال فسفر خاك... 18

1-2-9-1- مقدار فسفر در خاك... 18

1-2-9-2- اشكال فسفر در خاك... 18

1-2-10- تغییرات میزان فسفر خاك... 19

1-2-10-1- برداشت به وسیله­ی گیاه 20

1-2-10-2- تحرك فسفر خاك... 20

1-2-11- فسفر در گیاه 21

1-2-11-1- نقش فسفر در گیاه 22

1-2-11-2- نشانه­های كمبود و بیش­بود فسفر در گیاه 22

1-2-12- اهمیت اقتصادی ذرت... 24

1-2-13- مبدأ، تكامل و پراكنش ذرت... 24

1-2-14- گیاهشناسی ذرت... 25

1-2-15- مورفولوژی و فیزیولوژی ذرت... 28

1-2-15-1- سیستم ریشه­ای.. 28

1-2-15-2- ساقه. 28

1-2-15-3- برگ... 29

1-2-15-4- گل­آذین.. 30

1-2-15-5- دانه. 30

1-2-16- اكولوژی ذرت... 31

1-2-16-1- پراكندگی جغرافیایی.. 31

1-2-16-2- خاك... 31

1-2-16-3- دما 32

1-2-16-4- رطوبت... 32

1-2-16-5- نور 33

1-2-17- شاخص­های رشد. 33

1-2-17-1- تعریف رشد. 33

1-2-17-2- شاخص سطح برگ (LAI): 34

1-2-17-3- ماده­ی خشك (DM): 35

1-2-17-4- میزان كلروفیل.. 35

1-2-18- تأثیر شوری بر رشد و عملكرد ذرت... 36

1-2-19- تأثیر فسفر بر رشد و عملكرد ذرت... 38

1-2-20- اثر متقابل شوری و فسفر بر رشد و عملكرد ذرت... 39

فصل دوم: مواد و روش­ها 40

2-1- موقعیت جغرافیایی منطقه­ی مورد مطالعه. 40

2-2- زمان و محل اجرای طرح.. 41

2-3- طرح آزمایشی.. 41

2-4- فاكتورهای آزمایشی.. 41

2-5- مطالعات تحقیق.. 41

2-5-1- مطالعات پایه. 41

2-5-1-1- تهیه­ی نمونه خاك و اندازه­گیری برخی خصوصیات آن.. 41

2-5-1-1-1- نتایج تجزیه خصوصیات شیمیایی و فیزیكی نمونه خاك­های مورد آزمایش.... 43

2-5-1-1-2- آماده سازی خاک و پر کردن گلدان­ها 44

2-5-1-2- عملیات زراعی.. 44

2-5-1-2-1- نحوه­ی اندازه­گیری صفات مورد بررسی.. 45

2-5-2- مطالعات آزمایشگاهی.. 46

2-5-2-1- آزمایش­های خاك... 46

2-5-2-2- آزمایش­های گیاه 49

2-5-2-2-1- آماده سازی نمونه­های گیاهی.. 50

2-5-2-2-2- اندازه­گیری وزن خشک بخش هوایی و ریشه. 50

2-5-2-2-3- تعیین فسفر بخش هوایی و ریشه. 50

2-6- تجزیه های آماری.. 51

فصل سوم: نتایج و بحث... 52

3-1- شاخص­های رشد گیاه ذرت... 52

3-1-1- ارتفاع گیاه 53

3-1-2- قطر ساقه. 55

3-1-3- تعداد و سطح برگ... 57

3-1-4- شاخص كلروفیل برگ... 60

3-2- وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 65

3-2-1- وزن تر بخش هوایی و ریشه. 65

3-2-2- وزن خشك بخش هوایی و ریشه. 67

3-2-3- اثر متقابل شوری و فسفر وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه. 70

3-3-EC ، pH و فسفر خاك پس از برداشت و غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 77

3-3-1-EC خاك پس از برداشت... 77

3-3-2- pH خاك پس از برداشت... 78

3-3-3- فسفر خاك پس از برداشت... 80

3-3-4- غلظت فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت... 83

3-4- نتیجه­گیری كلی.. 87

3-5- پیشنهادات... 88

منابع.. 74

فهرست اشکال

شكل 1: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر ارتفاع گیاه ذرت .....46

شكل 2: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر قطر ساقه­ی گیاه ذرت ......47

شكل 3: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر تعداد برگ گیاه ذرت ......49

شكل 4: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر سطح برگ گیاه ذرت .......50

شكل 5: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر شاخص كلروفیل برگ گیاه ذرت ....52

شكل 6: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر وزن تر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت ...56

شكل 7: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر وزن خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت ...58

شكل 8: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر EC خاك پس از برداشت .....65

شكل 9: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر pH خاك پس از برداشت ...66

شكل 10: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر فسفر خاك پس از برداشت .69

شكل 11: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر غلظت فسفر بخش هوایی گیاه ذرت ...71

شكل 12: تأثیر شوری (a) و فسفر (b) بر غلظت فسفر ریشه­ی گیاه ذرت ..72

فهرست جداول

جدول (2-1): موقعیت جغرافیایی نمونه خاك­های مورد آزمایش ....35

جدول (2-2): خصوصیات شیمیایی و فیزیكی نمونه خاك­های مورد آزمایش ...35

جدول (3-1): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر شاخص­های رشد گیاه ذرت ...............44

جدول (3- 2): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای شاخص كلروفیل برگ .53

جدول (3-3): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر وزن تر و خشك بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت .54

جدول (3- 4): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن تر بخش هوایی ....60

جدول (3- 5): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن تر ریشه .....61

جدول (3- 6): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن خشك بخش هوایی .....62

جدول (3- 7): مقایسه­ی میانگین­های اثر متقابل شوری و فسفر برای وزن خشك ریشه ......63

جدول (3-8): نتایج تجزیه واریانس تأثیر شوری و فسفر بر EC، pH، فسفر خاك، فسفر بخش هوایی و ریشه­ی گیاه ذرت .64

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی:دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی شیوه خراسانی,معماری اسلامی,سبک خراسانی,پاورپوینت پروژه معماری,پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی,شیوه خراسانی در معماری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مدیریت و انالیز ریسک بر اساس روش ویلیام فاین:دانلودپاورپوینت مدیریت و انالیز ریسک بر اساس روش ویلیام فاین,مدیریت و انالیز ریسک بر اساس روش ویلیام فاین,مدیریت و انالیز ریسک,پاورپوینت آشنایی با مدیریت و انالیز ریسک,آشنایی با انالیز ریسک,پاورپوینت مدیریت و انالیز ریسک بر اساس روش ویلیام فاین

پاورپوینت طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی:پاورپوینت طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی,,دانلود پاورپوینت طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی,,دانلود مقاله طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی,,,مقاله طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی,,آشنایی طراحی و اجرای اتصالات

پاورپوینت مدیریت و طرح مرمت محوطه ی باستانی قلعه ی حسن صباح:پاورپوینت مدیریت و طرح مرمت محوطه ی باستانی قلعه ی حسن صباح,پاورپوینت طرح مرمت محوطه ی باستانی قلعه ی حسن صباح,پاورپوینت مرمت محوطه ی باستانی قلعه ی حسن صباح,پاورپوینت محوطه ی باستانی قلعه ی حسن صباح,پاورپوینت طرح مرمت قلعه ی حسن صباح,پاورپوینت قلعه ی حسن صباح,مدیریت و طرح مرمت محوطه ی باستانی قلعه ی حسن صباح,طرح مرمت محوطه ی باستانی قلعه ی

پاورپوینت یادگیری به روش بحث گروهی:پاورپوینت یادگیری به روش بحث گروهی,دانلود پاورپوینت یادگیری به روش بحث گروهی,پاورپوینت آموزش گروهی چیست,دانلود پاورپوینت آموزش گروهی چیست,پاورپوینت یادگیری گروهی چیست,دانلود پاورپوینت یادگیری گروهی چیست,دانلود یادگیری به روش بحث گروهی,یادگیری به روش بحث گروهی,تحقیق یادگیری به روش بحث گروهی,دانلود تحقیق یادگیری به روش بحث گروهی,پروژه یادگ

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست:ارزیابی ,اثرات ,توسعه صنعتی ,محیط زیست,پروژه,پژوهش,جزوه ,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان:پاورپوینت ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان,ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان,ارگ بم کرمان,فضاهای فرهنگی استان کرمان,تاریخچه ارگ بم کرمان,بم,کرمان,ویژگی های بنا ارگ بم

امنیت شبکه:دانلود پایان نامه امنیت شبکه,دانلود رساله امنیت شبکه,دانلود مقاله امنیت شبکه,دانلود پژوهش امنیت شبکه,دانلود پروژه امنیت شبکه,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت طرح توجیهی تولید خیار شور:طرح توجیهی تولید خیار شور,تولید خیار شور, خیار شور,پاورپوینت طرح توجیهی تولید خیار شور,تحقیق طرح توجیهی تولید خیار شور,روش تولید خیار شور,خیار,کشت خیار ,کشت خیار درختی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پیشینه ومبانی نظری تبیین بحران های مالی:پیشینه ومبانی نظری تبیین بحران های مالی,مبانی نظری تبیین بحران های مالی,پیشینه نظری تبیین بحران های مالی,پیشینه ومبانی نظری, تبیین بحران های مالی