دانلود نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

یکی از بهترین فایل ها با عنوان نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولتهم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:ارزشیابی , نظام پرداخت, كاركنان دولت,پایان نامه,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تكلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذكور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دكتر امیرارجمند“،موجب گردیدكه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمایم.

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباكارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های كاركنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن 10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش 10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن 15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام 17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح 17

مبحث دوم-معیار تقوا 19

مبحث سوم - معیار عدالت 23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن 32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام 36

مبحث اول- نظریه انگیزش دراسلام 36

مبحث دوم- پاداش وامتیازات درقرآن 42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام 45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت:

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

عنوان صفحه

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی 52

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 52

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران 55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت 64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان 65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان 71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت 76

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت

كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان 85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد 86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد 88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی 91

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی 95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد 95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش كارایی 101

عنوان صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

كاركنان دولت 107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت 107 مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی 114

مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 116

نتیجه گیری و پیشنهاد 120

منابع ومآخذ 125

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت نظریه اقتضایی فیدلر چیست:پاورپوینت نظریه اقتضایی فیدلر چیست,دانلود پاورپوینت نظریه اقتضایی فیدلر چیست,پاورپوینت رایگان نظریه اقتضایی فیدلر چیست,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه اقتضایی فیدلر چیست,پاورپوینت نظریه اقتضایی چیست,دانلود پاورپوینت نظریه اقتضایی چیست,پاورپوینت نظریه مدیریت اقتضایی,دانلود پاورپوینت نظریه مدیریت اقتضایی,دانلود نظریه اقتضایی فیدلر چیست,نظریه

پاورپوینت سنسور و رباتیک:دانلود پاورپوینت سنسور و رباتیک,سنسور و رباتیک,انواع سنسور,روبـــــات,رباتیك,پاورپوینت آشنایی با سنسور,پاورپوینت سنسور و رباتیک,پاورپوینت رباتیک,الکترونیک

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH:پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران:تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل,برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی,تعریف مفهوم امنیت ملی,ظهور پدیده دولت های ملی,امنیت دستجمعی,حاکمیت سیستم دو قطبی,جنگ سرد,در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی,مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی ,برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی,فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد ,تهدیدات نوین امنیت ملی,تاثیر جهانی شدن بر

دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری):دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری),مقدمه ای بر مفروضات بنیادی و اصول حسابداری,مطالعات تحقیقاتی حسابداری ,مطالعات تحقیقاتی حسابداری شماره یک ,انتقادات وارده بر مطالعه تحقیقاتی شماره 1 ,مطالعه تحقیقاتی حسابداری شماره 3,چشم اندازی از مطالعات تحقیقاتی حسابداری شماره 1 و 3,مفاهیم حس

سلول های بنیادی:سلول های بنیادی,دانلود سلول های بنیادی,خرید سلول های بنیادی,دانلود و خرید سلول های بنیادی,سلول های بنیادی

پاورپوینت انرژی هیدروژنی:انرژی هیدروژنی،پیل سوختی،هیدروژن،تولید هیدروژن،انرژیهای پایدار و تجدیدپذیرانرژیهای نوینپایدارتجدیدشوندهانرژیهای نوبیومسبیوگازانرژی امواجانرژی خورشیدیانرژی بادی و توربین

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم:مصطلحات, اسلامی ,اصطلاحات,وضع,اموی,عباسی

پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری:دانلودپاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری,مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری,پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها ,مدیریت سازمانی,پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت انگیزشی

تاثیر شیوه‌های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان:شیوه‌های مدیریت كلاس درس,میزان رضایتمندی,یادگیری ,دانش‌آموزان